آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

سرمایه گذاری خارجی از جمله منابع تامین مالی با بیشترین گردش در جهان امروز است. بیشتر کشورهای جهان با ایجاد اصلاحات سیاسی و حقوقی به دنبال جذب این منابع هستند. عوامل سیاسی بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار تاثیرگذار است. ایران از اوایل دهه 1380 با تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تلاش فراوانی برای جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است. در این مسیر، یکی از کشورهای هدف و شرکای برجسته ایران، آلمان بوده است. طی سال های 1997 لغایت 2017، فراز و نشیب بسیاری در سرمایه گذاری شرکت های آلمانی تحت تاثیر مولفه های سیاسی مختلف از جمله سیاست های آمریکا، اسرائیل و روند صلح خاورمیانه، تروریسم و حقوق بشر بوده است. بهترین دوران سرمایه گذاری آلمان در ایران سال های 1997 لغایت 2004 بوده که میزان تنش های سیاسی در پایین ترین سطح قرار داشته است. سوال مهم این پژوهش اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری آلمان در ایران و عناصر سیاسی تاثیرگذار بر آن می باشد. فرضیه پژوهش: فراز و نشیب روند جذب سرمایه گذاری آلمان در ایران تابع متغیرهایی مانند سیاست های آمریکا، اسرائیل و صلح خاورمیانه، حقوق بشر و تروریسم است. روش پژوهش تبیینی و با استناد به آمار و تحلیل آنها بوده است و سعی شد از طریق بررسی روند 20 ساله سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در ایران، تاثیر عوامل سیاسی مهم در روابط دوجانبه بر میزان و روند سرمایه گذاری های شرکت های آلمانی در ایران در دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی بویژه پس از تحریم ها و خروج ایالات متحده از برجام بررسی گردد.

The Political Economy of Iran and Germany Relations: Case Study Foreign Investment

Today, foreign investment is one of the most sophisticated financing sources in the world. Most of the countries are seeking to attract these resources by creating political and legal reforms. Political factors are very influential on the attraction of foreign investment. In early 2001, by adoption of Foreign Investment Protection Act; Iran has been struggling to attract foreign investment in the country. In this regard, Germany was one of the most important partner and target country for Iran. During 1997 to 2017, there were some fluctuation in trend of German investment into Iran, due to various political components, including US policy, Israeli and Middle Eastern peace processes, terrorism and human rights. The 1997 to 2004 when the political tensions were at the lowest level, the German investment in Iran were at the best position. It brings about the question: what factor serve a basis for the political economy of German FDI in Iran? The hypothesized: the fluctuation in trend of German investment in Iran is a sequent of various components including US policy, Israeli and Middle Eastern peace processes, terrorism and human rights. The method of research is explanatory with citing to statistics and analyzing the trend of German investments in last 20 years. We will consider the influence of political component on the FDI of German companies during the presidency of Khatami, Ahmadinejad and Rouhani especially after the US withdraws from JCPOA

تبلیغات