کلید واژه ها: هیدروپلیتیک ایران عراق آب های مرزی اروند رود

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۳۳ - ۲۵۹
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۷۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

مصرف آب در سال های اخیر به علل رشد جمعیت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزی از افزایش چشم گیری برخوردار بوده است. در کل منشأ 12 درصد از حجم آب های سطحی کشور عراق از ایران است که 10 درصد  از کل حجم آب های سطحی کشور ایران را شامل می شود. هدف اصلی این مقاله که به صورت اسنادی و با شیوه توصیفی-تحلیلی تهیه شده، بررسی چالش ها و فرصت های هیدروپلیتیک ایران در قبال عراق است. عراق و ایران از حیث توازن ژئوپلیتیکی تقریبا برابرند و به همین علت نوعی رقابت علنی و پنهان در زمینه های مختلف نسبت به هم دارند. اگر عراق از قدرت بالایی برخوردار باشد تهدیدی برای ایران به حساب می آید، چون همیشه از طرف زمامداران عراق عنوان شده که مرز آبی و دسترسی عراق به آبهای آزاد با محدودیت زیادی مواجه است. بنابراین عراق در صورت برخورداری از قدرتی بالاتر به طور قطع اقدام به حل مشکل ژئوپلیتیکی خود خواهد کرد و بحران ژئوپلیتیکی را با بدست گرفتن ارزش و منفعت جغرافیایی (اروندرود) و تسلط بر آن، به نفع خود کنترل خواهد کرد. براساس یافته های این مقاله می توان به این نتیجه رسید که هیدروپلیتیک ایران در برخورد با عراق باید رویکردی تنش زدا و هیدرودیپلماسی داشته باشد و چشم انداز آینده هیدروپلیتیک ایران و عراق می بایست برمحور مدیریت مشترک دو کشور در اروند رود باشد .

Assessing the Hydroponics Performance of Iran And Iraq in Order to Optimize The Use of Common Border Waters

Water consumption has increased dramatically in recent years due to population growth, urban development and agricultural development. A total of 12 percent of Iraq's surface water is from Iran, which accounts for 10 percent of the total surface water volume in the country. The main purpose of this paper, prepared as a documentary research in a descriptive-analytical manner, is to examine Iran’s hydropolitics challenges and opportunities towards Iraq. Iraq and Iran are roughly equal in terms of geopolitical balance and therefore have a kind of open and hidden competition in different fields. If Iraq has a high power, it is a threat to Iran, because it is always under the command of Iraq that the water border and Iraq's access to free waters face a very limited constraint. Therefore, if Iraq has a higher power, it will certainly resolve its geopolitical problem and will control its geopolitical crisis by taking advantage of its geographical and economic value Arvand River. Based on the findings of this paper, it can be concluded that Iran should have a tension free hydro-diplomacy towards Iraq, and future hydro-political perspective of Iran and Iraq should be based on the common management of the two countries in Arvand River.

تبلیغات