آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

شکل گیری انقلاب های مردمی و تحولات سیاسی در جهان عرب که کشورهای مختلف شمال آفریقا و خاورمیانه را در بر گرفته، در حال دگرگونی معادلات سیاسی، امنیتی و ساختار قدرت و موازنه قوا در منطقه خاورمیانه است. رسیدن موج رستاخیز عربی به سوریه و شروع اعتراضات داخلی و گسترش بحران، این کشور را صحنه ای برای مبارزه گروه های متعدد نظامی با یکدیگر و دولت علوی، یکه تازی گروه های شبه نظامی خارجی مانند داعش،دخالت مستقیم و غیر مستقیم قدرت های منطقه ای و رویارویی قدرت های جهانی مبدل ساخته است. مجموعه عوامل موثر بر تشدید بحران سوریه و تداوم آن به بیش از هفت سال، ترسیم فضای آینده این کشور را با ابهام روبرو ساخته است. مقاله حاضر با طرح این سوال که؛شیعیان علوی در سناریوهای مطرح برای آینده سوریه از چه جایگاهی برخوردارند؟ سعی دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای به تبیین جایگاه علویان در سناریوهای احتمالی برای آینده سوریه بپردازد. در این راستا فرضیه ای تحت عنوان؛ در صورت برکناری دولت بشاراسد، نقش شیعیان علوی در صحنه قدرت سیاسی سوریه کمرنگ خواهد شد، مطرح گردید. مطالعات صورت گرفته بیانگر این واقعیت است که با توجه به شرایط قومی و مذهبی حاکم بر سوریه و قرار گرفتن حکومت بشاراسد در محور مقاومت و ارتباط تنگاتنگ با ایران شیعی، هرگونه تغییر و تحول سیاسی در سوریه و تضعیف موقعیت حکومت علوی بشاراسد، از قدرت و نفوذ علویان کاسته خواهد شد و با  خارج شدن سوریه از محور مقاومت، علویان سوریه در انزوا قرار خواهند گرفت.

Explaining the position of Syrian Alvis in post-crisis scenarios

The formation of popular revolutions and political developments in the Arab world, which include various countries of North Africa and the Middle East,is changing the political equations, security, power structures and balance of power in the Middle East region. The arrival of the Arabian resurrection to Syria and the onset of domestic protests and the spread of the crisis have made this country a battleground for multiple military groups with each other and the Alawite government. It also has made the country a scene for the ravage of paramilitary groups such as ISIL, the direct and indirect involvement of regional powers and the confrontation of global powers. The set of factors affecting the escalation of the Syrian crisis and its continuation to more than seven years has made the future of the country uncertain. By dealing with the question:What is the position of the Alawite Shiites in the scenarios for the future of Syria? this paper attempts to explain the position of the Alevis in possible scenarios for the future of Syria using a descriptive-analytical method and with the benefit of library studies. In this regard, a hypothesis entitled: In case of the removal of the Assad regime, the role of Alawite Shiites in the Syrian political power scene will be dimmed, was introduced. Studies have shown that, given the tribal and religious conditions governing Syria and the reign of Bashar al-Assad in the centerpiece of resistance and close ties with Shiite Iran, any political transformation in Syria and the weakening of the position of the Alawite regime of Bashar al-Assad will diminish the power and influence of the Alawites.Consequently, with the withdrawal of Syria from the axis of resistance,the Syrian Alevis will be in isolation.  

تبلیغات