آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

 رابطه و جایگاه دو مؤلفه «امنیت» و «توسعه» نقش مهمی در فهم و تحلیل سیاست خارجی دولت ها دارد. در اولویت قرار دادن یکی از این دو امر از سوی کشورها همواره باعث شکل- گیری دو نوع سیاست خارجی " امنیت محور" و " توسعه محور" بوده است. ضمن این که دولت هایی که سیاست خارجی توسعه محور داشته اند در افزایش قدرت و تقویت امنیت ملی نیز موفق تر بوده اند، به نظر می رسد  که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس تقریبا یک سیاست خارجی امنیت محور داشته است (البته با درجات مختلف در مقاطع زمانی مختلف ) و در ایجاد توازن بین این دو نوع سیاست کمتر موفق بوده است. این مقاله در پی طرح و ارزیابی این فرضیه است که" ماهیت انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن در محیط پیرامونی ایران، زمینه های امنیتی شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نموده است و این خود «توسعه» کشور را با چالش مواجه نموده است". عدم توسعه یافتگی ایران نیز می تواند امنیت کشور را در بلند مدت با مخاطره مواجه نماید. "دولت توسعه گرا"، نیاز وجوبی و حتمی جامعه ایران است چرا که در این کشور، روند توسعه بسیار به تاخیر افتاده است و روند فعلی آن نیز کند است. اگر ایران و نظام اسلامی قصد دارد تا حیات خود را در آینده تضمین کند، بدون تردید باید در مسیر دستیابی به توسعه پایدار گام نهد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی – تحلیلی است و جنبه کاربردی دارد وبا استفاده از ابزار کتابخانه ای واینترنتی می باشد.

Security and Development in The Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran

The relation and the position of the two components of "security" and "development" play an important role in understanding and analyzing of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. This article seeks to prove that "the essence of the Islamic Revolution of Iran and its reflection in the periphery of Iran has provided securitization’s bases for the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, which has challenged the development of the country itself". Iran's lack of development can also endanger the security of the country in the long run. "Developmental state" is a necessary and indispensable need for the Iranian society, because in this country, the development process has been delayed very much and its current trend is slow. If Iran and the Islamic system intend to guarantee their life in the future, they must undoubtedly be on the path to sustainable development. The research method in this paper is descriptive-analytical and using the library tool.

تبلیغات