آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

تحولات جهان عرب بسان یک طوفان قدرتمند شرایط را در بسیاری از کشورهای عربی از جمله مصر دگرگون نمود تا جایی که کمتر محقق و تحلیل گری قادر به پیش بینی دقیق سیر این تحولات بود. در آغاز خیزش در مصر، کمتر تقسیم بندیی از معترضان صورت می گرفت اما با سقوط حکومت حسنی مبارک، گروه های مختلف در اندیشه به دست گرفتن قدرت افتادند. در این میان اخوان المسلمین که باسابقه ترین و سازمان یافته ترین گروه سیاسی-ایدئولوژیک این کشور بود توانست به سرعت بر اوضاع داخلی مسلط شود و با توجه به حمایت های مردمی قدرت را به دست گرفت. در حالیکه، بسیاری از آغاز دوران گذار به دموکراسی توسط اسلام گرایان میانه رو سخن می گفتند، تنها یک سال بعد اسلام گرایان نیز قربانی مطالبات مردمی و نارضایتی داخلی مردم مصر شدند. در این نوشتار به دلایل این ناکامی و تاثیر بازیگران داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای بر سقوط حکومت اخوان المسلمین پرداخته می شود. در واقع این مقاله و دستاوردهای آن می تواند در آیند مسیر راهی برای سایر احزاب و گروهای اسلام گرا در قدرت سیاسی باشد، تا در آینده با بلوغ فکری و الگوی سیاسی کامل تری بتوانند قدرت را به دست بگیرند

Egypt's Muslim Brotherhood in power and political reasons for failure

The transformations of the Arab world as a powerful storm transformed the situation in many Arab countries, including Egypt, where less scholar and analyst were able to predict the exact course of these developments.. At the beginning of the uprising in Egypt, protesters took less divided, but with the fall of Hosni Mubarak, the country's different groups were thought to seize power. The Muslim Brotherhood, the country's oldest and most structured soon dominate on the domestic situation and due to popular support to take power. While many of the early transition to democracy by moderate Islamists spoke, only a year later the Islamists of the Egyptian people were also victims of domestic discontent. In fact this article and achievements in the future it could be possible for other parties and groups to Islamist political power, to mature and a more complete model to seize power and retain it. In fact this article and achievements in the future it could be possible for other parties and groups to Islamist political power, to mature and a more complete model to seize power and retain it.

تبلیغات