آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

شرایط اضطراری حاکم بر سوریه پس از جنگ داخلی، به نوعی از هم پیمانی بین شبه نظامیان حزب اتحاد دموکراتیک کردستان و دولت مرکزی شکل داد. ماهیّت این هم پیمانی بعد از تشکیل ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش، بواسطه شکل گیری روابط نیابتی با آمریکا به عنوان حامی خارجی دستخوش تغییر شد. حزب اتحاد دموکراتیک کردستان با استفاده از پوشش این دو هم پیمانی تلاش برای غلبه بر رقبا و شکل دهی به نظم سیاسی جدیدی در شمال سوریه را آغاز کرد. در مقابل این روند، دولت ترکیه نیز به دلیل احساس تهدید از شکل گیری یک کیان کُردی در مرزهای این کشور، سازماندهی شبه نظامیان عرب مخالف دولت مرکزی را آغاز کرد. اقدامات ترکیه به نوع جدیدی از روابط نیابتی بین شبه نظامیان و حامی خارجی در شمال سوریه شکل داد که تلاش برای ایجاد نظم سیاسی نوین در شمال سوریه را بواسطه تعارض با ساختارسازی حزب اتحاد دموکراتیک کردستان آغاز کردند. کشف سناریوهای محتمل درباره نظم سیاسی آینده در شمال سوریه و تأثیر آن بر نظم سیاسی سوریه در دوره پسا داعش مسئله مهمی است، اما به نظر می رسد محتمل ترین سناریو بر پایه فقدان استراتژی مشخص حامیان خارجی برای ایجاد نظم سیاسی جدید و تعارض منافع آنان شکل می گیرد و به دولت سوریه امکان می دهد با اجرای استراتژی های چند وجهی بازدارنده، شکل گیری نظم سیاسی جدید در سوریه را مختل سازد.

Northern Syrian militants action effects on the political order of the country in post-ISIS duration

Prevailing Emergency conditions in Syria after the Civil War formed a kind of alliance between militants from the Kurdish Democratic Union Party and the central government.The essence of the alliance after the formation of the international coalition fighting the Islamic State was changed through the development of relations with America as the proxy of foreign support. The Kurdish Democratic Union Party began to try to overcome rivals and formulate a new political order in northern Syria using these two alliances. In contrast to this trend, the Turkish government began organizing the Arab militias' opposition due to the threat of the formation of a Kurdish entity on its borders. Turkey's actions shaped a new kind of relationship between militants and foreign supporters in northern Syria that began attempting to establish a new political order in northern Syria by confronting the construction of the Kurdish Democratic Unity Party. The discovery of possible scenarios about the future political order in northern Syria and its impact on Syria's political order in the post-ISIS period is an important issue but it looks the possible scenario formed on the lack of a specific strategy of foreign supporters to create a new political order and allows the Syrian government to disrupt the formation of a new political order in Syria by implementing preventive multilateral strategies.

تبلیغات