آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

بلوچستان، نقطه تلاقی دو مجموعه امنیتی مهم در آسیا، یعنی مجموعه خاورمیانه و مجموعه جنوب آسیا است. اهمیت بلوچستان در مطالعات امنیتی معاصر، به غیبت آن بوده است؛ غیبت آن بر نمودار پویش های امنیتی باعث شده است تا دو مجموعه امنیتیِ مستقلِ در دو سوی آن پدید بیاید: مجموعه جنوب آسیا و زیرمنطقه خلیج فارس از منطقه خاورمیانه. با این حال در سال های اخیر تغییرهای مهمی در این محدوده به وجود آمده که تداوم وضعیت پیشین را به چالش کشیده است. این نوشتارِ، با تکیه بر مفاهیم نظریِ مجموعه های امنیتیِ منطقه ایِ بری بوزان و اوول ویور، این تغییرات را در چهار بخش و دو سطح تحلیل منطقه و سیستمیک، بررسی کرده و سناریوهای تغییر پیش رو را مطرح می کند.

The Transformation in Security function of pakistan's Baluchistan: Transition in borders of Asia's Security Complexes

Baluchistan, distributed between three countries, is confluence point between two main Asia’s Security Complexes, i.e. Middle East and South Asia. The Importance of Baluchistan in contemporary security studies has been its absence. Absence of this region from the security dynamics’ map has caused two independent security regions on two sides of that. Nonetheless, in recent years there have been some game changer differences, which are challenging continuity in former order. This article articulates these changes according to Barry Buzan and Ole Waever’s Regional Security Complexes Theory and examines the proposition that they can alter the security map in the Asia's region. As a result of this situation, there could be few scenarios in regard to security patterns, some concerns continuity and some include transformation. According to our discussion, the most probable scenario would be overflow of security dynamics in South Asia into Middle East and engaging these two regions in each other’s issues.

تبلیغات