آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

مفهوم آنارشی از جمله مفاهیم کلیدی در روابط بین الملل محسوب می شود، از این رو، تمامی نظریه های روابط بین الملل درصدد تبیین و ارائه معنا و تعریف منسجمی از آن هستند. اما همواره نظریات روابط بین الملل فاقد برداشت مشترکی از آنارشی هستند و در میان آنها درخصوص آنارشی اجماعی وجود ندارد. این برداشت های مختلف به دلیل تفاوت در مبانی فرانظری و بالاخص موضع هستی شناختی نظریات می باشد. در این مقاله سعی می شود جایگاه آنارشی در نظریات خردگرا و بازتاب گرا مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آنارشی در نظریات خردگرا و بازتاب گرا در روابط بین الملل بر چه نوع هستی شناسی استوار است و چه ماهیتی دارد؟ پاسخ به این سؤال به عنوان فرضیه پژوهش اینگونه مطرح می شود که آنارشی در نظریه های خردگرا بر هستی شناسی مادی استوار است و ماهیتی نسبتاً ثابت و تغییرناپذیر دارد. و در نظریه های بازتاب گرا بر هستی شناسی غیرمادی و اجتماعی استوار است و ماهیتی متغیر دارد. خردگرایان، به علت هستی شناسی اثبات گرا، آنارشی را ذاتیِ روابط بین الملل و واقعیتی ثابت و تغییرناپذیر می دانند. بازتاب گرایان نیز به علت تأکید بر موضع هستی شناختی فرااثبات گرا، آنارشی را برساخته ای می دانند که ماهیتی متغیر و سیال دارد. در این مقاله، نظریه های نئورئالیسم و نئولیبرالیسم در قالب نظریات خردگرا و نیز نظریه های پست مدرنیسم و سازه انگاری در دسته نظریات بازتاب گرا  قرار می گیرند

Ontological Concept of Anarchy in the Rationalist Theories and Reflexive Theories in International Relations.

Anarchy is one of the main concepts in international relations theoryThat's why they all try to give it a complete definition but they do not decomposeThe reason for this difference is theThe basics of meta-theory and ontology are Mather'sIn this article, we try to investigate the anarchy position in rational and reflective theoriesWhat is the point of anarchy in rationalist and reflective theories? And what is its nature The rationalist theory rests on the constant nature And is based on material ontology And reflectors on the equilibrium ontology of the equator And its nature changes Anarchy rationalists are the reality of international relations and are unchangeable But reflectors consider anarchy to be variable In this article, theories of neo-realism and neoliberalism are based on rationalist theoryand Structural and postmodern theories are placed in the reflective category Therefore, the author intends to explain the anarchy in the above theories

تبلیغات