آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

«جامعه بین المللی» مفهوم کانونیِ مکتب انگلیسی است، که پژوهندگانِ آن از سه منظر بدان نگریسته اند: ساختاری؛ نهادی؛ و تاریخی. در رویکرد تاریخی به «جامعه بین المللی»، گسترش تاریخیِ جامعه بین المللی مطرح شده است. در این نوشتار، در ابتدا، برداشت کلاسیک مکتب انگلیسی درباره گسترشِ جامعه بین المللی به طور اجمالی معرفی می گردد. سپس از طریق تحلیل محتوای آثار دانش پژوهان مکتب انگلیسی، تلاش می شود سیرتحول سیر تطور آرای آنها درباره گسترش جامعه بین المللی بازشناسی شود. در این چارچوب، استدلال می شود که از همان ابتدای طرحِ انگاره گسترش جامعه بین المللی، دو نسلِ متمایز از شرحها/نقدکاویها در درون مکتب انگلیسی بر گسترش جامعه بین المللی سربرآورده اند: نخست، آنهایی که برداشت کلاسیک درباره گسترش جامعه بین المللی را مفروض گرفته اند؛ و دوم، آنهایی که با ارایه بدیل مفهومی در چارچوب مکتب انگلیسی عملاً کوشیده اند گامی به فراسوی برداشت کلاسیک درباره گسترش جامعه بین المللی بردارند. نویسنده، پس از ارزیابیِ دیدگاه های این دونسل، به این جمع بندی می رسد که کفایت و کمال یافتگیِ گسترش جامعه بین المللی مستلزمِ ورود به عرصه ای فراتر از نظریه مکتب انگلیسی در روابط بین الملل است. در پایان، پس از ارزیابیِ انتقادی این دو نسل، تلاش می شود که در قالب نوعی جمع بندی، استدلال نگارنده درباره امکان های پژوهشِ نظریِ برآمده از نتایجِ این نوشتار پیش روی خواننده قرار گیرد.

The English School Conception on Expansion of International Society: A Critical Reassessment

"International Society" is a focal concept in IR English School, which has been examined in structural, institutional, and historical. Within historical approach to "International Society", the idea of the Expansion of International Society has been developed. Having identified the English School classic conception on Expansion of International Society, the paper seeks to analyse the evolution of views presented by ES scholars on expansion of International Society through trend-tracing and content analysis method.  In this framework, it can be argued that since the commencement of theorization on Expansion of International Society, two distinct generations of elaborations/critiques on Expansion of International Society have emerged: first, those positing classic conception on Expansion of International Society, and second, those seeking to go beyond it through developing an alternative concept within ES. Having evaluated both two distinct generations, the paper summarizes that adequacy and perfectness of idea of the Expansion may require going beyond IR English School theory. Thus given the impact of historical sociology macro-appraoch on views presented by both two distinct generations, it can be suggested that the evolution of international society, traditionally referred to as the Expansion, can be addressed as “historical sociology of international society”.

تبلیغات