آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

منطقه بین النهرین به عنوان یک میدان تاریخی مهم، فضایی برای رقابت قدرت های بزرگ در طول تاریخ بوده است. پس از سرنگونی رژیم بعثی عراق و پدید آمدن یک خلاء ساختاری در این کشور و نیز موج های فزاینده بیداری اسلامی، منطقه بین النهرین به عرصه ای برای کسب هژمونی میان سه کشور ایران، ترکیه و عربستان تبدیل شد. این سه کشور برای سلطه بر منابع ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در این منطقه، به رقابت ها و تنش های گوناگونی دست زده اند. از آنجا که ایران، عربستان و ترکیه به عنوان ساختارهای رسمی و قدرتمند ژئوپلیتیکی در منطقه به شمار می آیند، روی آوردن به کارگزارانی در مقیاس محلی که اهداف و نیات سه کشور یاد شده را پی گیرند، ضرروی است. از این روی، منطقه بین النهرین به مثابه میدانی برای رقابت هژمونیک تبدیل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که رقابت در منطقه بین النهرین دارای چه بنمایه هایی است و کشورهای قدرتمند منطقه برای کسب هژمونی در این منطقه از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟ بر اساس نتایج این تحقیق، رقابت در بین النهرین دارای بنمایه های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک است و کشورهای منطقه (شامل ایران، ترکیه و عربستان) با استفاده از کارگزاران محلی، کوشیده اند تا هژمونی منطقه ای خود را به دست آورند

Regional Fields and Hegemony in Mesopotamia

In this study, a weak nation-state is identified in a specific geopolitical context relative to other states. This study defines a weak nation-state as a nation-state which has low maneuverability in a particular geopolitical context. Although geopolitical structures provide a weak nation-state with constraints rather than opportunities, a weak nation-state has some geopolitical agency through the formulation of its geopolitical discourses. This study shows that geopolitical and ideological image in the policies of the three major regional player, Iran, Turkey, Saudi Arabia, caused of confrontation among hegemonic behavior of these political units in the region is Mesopotamia. Following the Evolution of the Arab Spring, the three countries seek to influence their governance models are going through software influence in geo-strategic Mesopotamia macro field. In addition , this paper focused on geopolitical agency rather than geopolitical structure due to its impact factor in act field of Mesopotamia with emphasize on Iraqi Kurdistan or Kurdistan regional government as a weak nation- state or de facto agency. This study analyzes the way - with the help of descriptive and theoretical basis of geopolitical and hegemonic agencies to prove their hypothesis deal.

تبلیغات