آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

بازیگران اصلی نظام بین الملل به منظور حفظ امنیت و برتری خود در عرصه جهانی، دارای رفتار و خصلتی محافظه کارانه هستند و بدین لحاظ ضمن تأکید بر "حفظ وضع موجود"، تلاش می کنند تا وضعیت نسبتاً همگون و منسجم نظام بین المللی را حفظ نموده و مانع بروز تغییرات و دگرگونی هایی بنیادین در ساختار این نظام شوند. این در حالی است که انقلاب های بزرگ، با طرح ایده های جهانی و اصول نجات بخش خود، در صدد تحقق و اجرای آرمان هایی فرامرزی بر می آیند و اصول و معیارهای حاکم بر سیستم جهانی را به چالش کشیده و مدعی شروع دوران نوینی در حیات سیاسی- اجتماعی بشریت در مقیاسی بین المللی می شوند. این مقاله، چرایی و چگونگی شکل گیری موجی از ضد انقلابی گری و اقدامات تقابلی در نظام بین الملل علیه انقلاب های بزرگ (انقلاب های فرانسه، روسیه، چین و ایران) را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و این مدعا را به محک آزمایش می گذارد که در برابر انقلاب های بزرگ دارای اهداف جهانی و آرمان های فراملی، نوعی ضد انقلابی گری نیز در مقیاس بین المللی توسط بازیگران عمده نظام بین الملل، که ساختار سیستم، منافع و جایگاه خود را در خطر می بینند، شکل می گیرد. پزوهش حاضر در نهایت به این نتیجه دست می یابد که اگرچه ایده ها و آرمان های جهان وطنی گرایانه و نجات بخش انقلاب های بزرگ شور و اشتیاق گسترده ای را در بین بخش های وسیعی از ملت های جهان بر می انگیزند، اما مبانی ساختاری نظام بین المللی و بازیگران اصلی جامعه جهانی، بعنوان حافظان وضع موجود، بصورت یک مجموعه هماهنگ، در برابر جاه طلبی های آنها موضع گیری و مخالفت می کنند تا اجازه ندهند که یک "بازیگر یاغی" بنیان های ساختاری نظام بین الملل را به چالش کشیده و اصول و معیارهای آن را به زیر سئوال ببرد

The Counter-Revolutionary in The International System, Fundamentals and Practical Aspects

. In order to maintain their dominance in the global arena, the main actors in the international system have a conservative behavior and character, and as such, emphasizing the "status quo", to preserve a relatively homogeneous and coherent system and prevent radical changes in the structure of the international system. However, the Great revolutions that occur in the international system deal with universal and cross-border ideas and principles which promise to save whole humanity by implementing radical changes in the global system. Although the salvation and messianic ideas of Great revolutions cause enthusiasm among the nations, but the basic structure of the international system and the main actors of the international community, as protectors of the status quo, will oppose to such ideas and behaviors. They launch a series of coordinated actions against these "rogue actors". Thus, the Great revolutions by their global goals and transnational principles challenge the global order and stability and cause an anti-revolutionary trend in the international system. This article, tries to understand why and how a wave of anti-revolutionary attitudes and actions are engendered against the Great revolutions (France, Russia, China and Iran).

تبلیغات