آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

با عنایت به ظهور فضای زیستمانی جهان شهری، عصر جهانی شدن به معنای گذار از شهرهای کلان به سوی صورت جدیدی از شهر است که با عنوان «شهرهای جهانی» از آن یاد می کنند. به این ترتیب این پرسش مطرح است که شهرهای آینده در عصر جهانی شدن فزاینده چه هویتی پیدا می کنند و چه سازوکاری برای مدیریت این شهرها باید در نظر گرفت.  بر این اساس، نویسندگان به طرح این پرسش اساسی پرداخته اند که زمینه ها و ویژگی های تعیین کننده در گذار به عصر شهرهای جهانی چیست؟ در پاسخ، مقاله این فرضیه را به بحث گذاشته است که چگونه رویکرد موسوم به تفکر ارتباطی به فضای متنی (زیستمانی) سبب شده شهرهای جهانی به عنوان کانون قدرت و ثروت در جهانی شدن معاصر مطرح شوند. شهرهایی چون نیویورک، لندن، توکیو و فرانکفورت از جمله این پدیده ها هستند که با شاخص های گوناگونی تعریف شده اند. لذا ضمن بحث درباره زمینه های این گذار، مولفه های عمده شهرهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله از چارچوب نظریه تفکر ارتباطی در جغرافیای سیاسی و از روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخانه ای و برخی آمار برای اثبات فرضیه بهره برده است.

The Transition from Metropolis to World City Environmental Requirements Cosmopolitan and Good Governance

With regard to the emergence of lived cosmopolitan atmosphere, the era of globalization means the transition from the macro to the new face of the city mentioned as "world cities". So the question is, what identity will future cities in the age of increasing globalization. However, globalization does not mean Americanization or westernization but that is changes are happening in the spaces and networks based on world cities. Accordingly, basic question is what are the Fields and Features in the transition to the era of global cities? In response, the article discussed how relational thinking approach to temporal and spatial issues has led global cities as centers of wealth and power in contemporary globalization. Cities like New York, London, Tokyo and Frankfurt are among the phenomena that are defined by various indicators. So while discussing aspects of this transition, the major component of global cities is studied. This article has used the theory of relational thinking in geopolitics and descriptive and analytical methods with a library of documents and some figures as proof.

تبلیغات