کلید واژه ها: امنیت مضیق امنیت موسع تهدیدات امنیتی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۰۷ - ۸۵
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۹۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

مفهوم امنیت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی رشته روابط بین الملل، به موازات تحولاتی که در نظام بین المللی و الگوهای رفتاری بازیگران رخ داده، دچار تحول گردیده است. از جوامع  اولیه تا اواخر دهه 1991 مفهوم امنیت مضیق حکفرما بود. اما از سال 1991 به بعد امنیت موسع مطرح شد. بنابراین عملکرد شورای امنیت از سال 1991  تا 2010 حائز اهمیت است زیرا در این دوران شورا، نگاه گسترده تری نسبت به مفهوم امنیت داشته و متناسب با آن خلع سلاح و کنترل تسلیحات، تروریسم، حقوق بشر، محیط زیست و بیماریهای واگیردار را از موارد امنیتی دانسته است. به همین سبب شورای امنیت در جهت مبارزه با این موارد سعی در ارائه راهکارهایی برای مقابله با آنها داشته است. در این راستا شورا قطعنامه هایی را صادر نموده و یا آنکه در نشست های خود به این موارد پرداخته است.

The Security Council and Conceptual and Operational Development of International Security, (1991- 2010)

Parallel to the developments of international system and behavior patterns of actors, security, as a key concept in the field of international relations, has developed. From primitive societies to the late 1990s, the dominant concept of security was narrow, but from 1991, the concept of broad security was introduced. Therefore, the function of the Security Council from 1991 to 2010 gained more significance as in this period the Council had a broader view to the concept of security and accordingly it included disarmament and arms control, terrorism, human rights, environment and communicable diseases as security issues. In this regard, the Security Council issued resolutions or discussed about them in its meetings

تبلیغات