آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

 در گستره وسیع حوزه نوروز، کشورهایی که علاوه بر نوروز، در سایر شاخصه های فرهنگی هم چون دین، حافظه تاریخی، مشاهیر، هنرها و غیره اشتراک دارند؛ تحت عنوان هسته مرکزی این حوزه، از پتانسیل های بیشتری برای همسویی و همگرایی با یکدیگر برخوردارند. آینده اندیشی پیرامون این اشتراکات، می تواند زمینه ساز این مهم باشد. در این پژوهش با استفاده از روش آینده پژوهی در پی پاسخ به این سوال بودیم که ، سناریوهای ممکن و محتمل در روابط فرهنگی کشورهای هسته مرکزی حوزه نوروز کدامند و آینده مطلوب پیش روی آنها چیست؟ فرضیه این گونه مطرح شد که سناریوهای وحدت، همگرایی، تعامل، رقابت و تعارض سناریوهای ممکن می باشند. همگرایی، تعامل و رقابت، سناریوهای محتمل، و سناریوهای تعارض و وحدت دور از انتظار به نظر می رسند. همگرایی فرهنگی به عنوان سناریوی مطلوب، در صورتی که در اولویت دیپلماسی فرهنگی کشورهای ذی ربط قرار گیرد، در بلند مدت قابل حصول است.

Cultural Relations between Islamic Republic of Iran and Nowruz Region: Based on Future Study

In vast areas of Nowruz region, countries that share in other cultural characteristics such as religion, historical memory, celebrities, arts etc, in addition to Nowruz are more talented to integrate. The future thinking about these subscriptions can make this issue possible. In this paper we want to answer the question "what are possible and probable scenarios in the relations of the Central Core of Nowruz region and the desirable scenario in this concept?" by the use of futures studies. To answer, there are range of possible future scenarios, including unity, integration, cooperation, competition and conflict. The assumption is that the relationship between the countries in the cultural field due to numerous challenges does not move towards unity. However, due to common links, countries are away from conflict. Therefore, we can conclude that possible scenarios are integration, cooperation and competition. Cultural integration is the desirable scenario and can be achieved Priority in a long term if the relevant countries set cultural ties as the diplomacy. The method of researching is descriptive-analytic by the use of library tools.

تبلیغات