آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

بحران سوریه از ماه مارس 2011 و از شهر مرزی درعا آغاز شد. بی تردید یک طرف منازعه در این کشور جریان معارضان و یا مخالفان حکومت اند که با حمایت برخی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، توانسته اند موجودیت و بقای دولت دمشق را با تهدید مواجه کنند. این مقاله با ارائه چارچوبی نظری و تحلیلی، به بیان اصلی ترین دلایل و نقاط ضعف مخالفان سوریه در برابر حکومت مرکزی در این کشور پرداخته است. با توجه به این که یکی از دلایل اصلی در ناکامی مخالفان برای ساقط کردن حکومت مرکزی سوریه وجود انشقاق و اختلافات بین مخالفان است، بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است که ریشه های اصلی اختلاف بین معارضان سوریه در چیست و بستر ظهور آنها در جامعه سوریه بر اساس چه ساز و کاری صورت می گیرد ؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که شکاف و انشقاق های داخلی در بین مخالفان حکومت سوریه ناشی از یک تفاوت ماهوی عقیدتی و همچنین بسترهای متفاوت است. همین امر باعث ایجاد اختلاف راهبردی مخالفان در ساقط کردن حکومت مرکزی سوریه است.

Typology of Indigenous and Non-Indigenous Belligerents in Syria Crisis

The Syria crisis was commenced from Daraa frontier city in March 2011. Whit out any doubt a side of dispute in this country is hostile groups which are upheld by some regional and extra-regional actors. In effect, these groups have been menacing state's existence and survival. This essay seeks to state main reasons Syria's adversaries and its weaknesses by an analytic and theoretical framework. Meanwhile, one of the major factors in adversaries' failing to oust Syria state is ramifications and hostilities among them. Thus, the principal questions in this essay are what is the chief part of dispute among state's adversaries and how is the mechanism of its emerging in Syria society working? Findings of this essay connote that interior and divergences among adversaries is stemming from differences of doctrinal in essence as well as varieties of approaches. This issue has made strategic hostility among adversaries aim to overthrow state in Syria.

تبلیغات