آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

طرح استقرار سامانه های دفاع ضد موشکی به سالهای آغاز جنگ سرد بر می گردد، اما طی یک دهه اخیر و به ویژه از دوره ریاست جمهوری جورج بوش و تحت تاثیر غلبه نومحافظه کاران، پیگیری طرح استقرار سیستم های دفاع ضد موشکی شدت یافت و در عمل نیز واشنگتن در طراحی و استقرار این سامانه ها در داخل و خارج از مرزهای سرزمینی به موفقیت های چشمگیری دست یافته است. حادثه یازده سپتامبر و فضای روانی مساعد آن این ادعای ایالات متحده را که واشنگتن با وجوهی از تهدیدات روبرو است که در پیوند افراط گرایی و فناوری نهفته است، سیاست آمریکا را برای دفاع از خود با توسل به شیوه ها و ابزارهای موجود تا حدودی توجیه نمود. بنابراین، بوش در 13 دسامبر 2001 طی یک یادداشت دیپلماتیک برای روسیه، قزاقستان، اوکراین و بلاروس خروج آمریکا از پیمان ضد موشک های بالستیک را اعلان و متعاقب آن طرحهایی جهت استقرار سیستم ها در خارج از کشور مطرح ساخت. با وجود روی کار آمدن دموکراتها و وعده های انتخاباتی باراک اوباما و نیز مخالفت های خارجی به ویژه از جانب چین و روسیه، استقرار سامانه های ضد موشکی و ارائه برنامه های نوین با تغییر و تحولاتی همچنان تداوم یافته است. برغم پایان جنگ سرد و برغم جابجایی نخبگان سیاسی، ایالات متحده در صدد پیشبرد طرح های سامانه دفاع ضد موشکی است. در این پژوهش از چشم انداز رئالیسم تهاجمی و با روش تبیینی به بررسی این فرضیه پرداخته شده که، ایالات متحده راهبرد کلان هژمونی بر نظام بین الملل را جستجو نموده است و سامانه های دفاع ضد موشکی به عنوان بخشی از قابلیت های نظامی آمریکا در راستای دست یابی به هژمونی جهانی و امنیت مطلق در دستور کار قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در مقایسه با عصر جنگ سرد، ایالات متحده در دوره پس از جنگ سرد فرصت هایی بیشتر برای پیشبرد طرح های سامانه های دفاع ضد موشکی داشته است

U.S. Anti-missile Defense Systems: From Cold War Heritage to Obama's New Strategy

Issues about establishment of anti-missile systems go back to early years of Cold War era, but during the last decade, especially from the Bush’s presidential era and under the influence of his neo-conservatives administration, focusing on anti-missile defense systems has been speedup, consequently, these issues became more important. Moreover, Washington in practice achieved considerable successes in designing and setting up these systems in and out of its territorial borders. Particularly, 11 September events and suitable mental environment inducing from these incidents provide an atmosphere for US to legitimize the claim of America to defend its position in different way against threats hidden in the resultant between radicalism and technology. Therefore, Bush in a diplomatic note declared Americas exit of ABM treaty to Russia, Kazakhstan،, Ukraine and Belarus, thereafter raised some programs to establishment of anti-missile systems outside its borders. In spite of coming to power of Democrats in US,Obama's electoral promises and oreign oppositions especially from China and Russia to this program, US continues the establish of anti-missile defense systems and presentation of new programs with little changes and transitions. Despite Cold War's end and despite the shifting political elite in the United States, US has sought to advance anti-missile defense system plans. In this study, the hypothesis has been, United States is seeking global hegemony, And United States anti-missile defense systems as the military advantagese has been adopted in order to achieve global hegemony. Our findings suggest that compared to the Cold War era, after the Cold War, United States has more opportunities to advance Anti-missile Defense Systems.

تبلیغات