آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

پس از انقلاب صنعتی و روند رو به رشد جوامع به سمت صنعتی شدن و نیز افزایش جمعیت، بروز دو جنگ جهانی و نیز تلاش ها برای رفع خرابی های این دو جنگ و پس از آن جنگ سرد و تلاش ابرقدرت ها برای افزایش توانمندی نظامی از طریق تولیدات سلاح های بازدارنده، تاثیرات شگرفی در فرایند بوم شناسی جهانی رخ داده است. این تغییرات محسوس اقلیمی به خصوص در سالهای اخیر باعث شده دولت ها توجه بیشتری بر محیط زیست خود داشته باشند و رژیم های بین المللی خاصی پیرامون جلوگیری از گرم شدن زمین منظور نمایند. رهیافت واقع بینانه بر پدیده های آب و هوایی، موضوعی جدید است که با توجه به تاثیر اقلیم بر سیاست، فصل نوینی از مطالعات دانش ژئوپلیتیک را رقم زده است. از آنجایی که رشد فزاینده فناوری و تاثیر فعل و انفعالات انسانی بر تغییرات آب و هوایی، تاثیر عمده ای بر گرم شدن کره زمین و به تبع آن آب شدن یخ های قطب شمال گذارده است از این رو علاوه بر تغیرات بوم شناسی، تغییر مرزها، زیر آب رفتن خشکی های کشورهای همجوار این منطقه و نیز امکان دسترسی و استخراج منابع عظیم سوخت های فسیلی قطب شمال را فراهم ساخته است. این نوشتار با نگرشی واقع بینانه با بررسی اهمیت تغییرات اقلیمی بر قطب شمال ضمن بررسی تاثیرات این تغییرات به وضعیت کشورهای حاشیه قطب به ویژه استراتژی ایالات متحده و روسیه در این منطقه می پردازد و بیان می کند که قطب شمال در آینده توانایی تغییر در توازن ژئوپلیتیکی این کشورها را خواهد داشت.

Geopolitics Analysis of Confronting the U.S and Russia in the Arctic

A big impact emerged in the global ecology after industrial revolution and growing trend of societies toward the industrialization and increasing population, Occurrence of two world wars, and failures in efforts to resolve the two wars, efforts of superpowers for increasing military capabilities through the deterrent weapons. These significant climate changes, especially in recent years, have led governments to focus on the environment, and special international regimes were developed around the prevention of global warming. Realistic approach on climate phenomena is new issue that regarding the impact of climate on policy, represents a new chapter of the knowledge of geopolitics. Increasing technology and impact of Human interaction on climate change have a major impact on global warming and consequently melting Arctic ice. In addition, ecological changes, boundaries Changes, and Underwater neighboring country of these areas, has provided access and mining of vast resources of fossil fuels in the Arctic. This realistic approach with analyzing the importance of climatechange on Arctic and effects of these changes on marginal countries of the pole, especially United States and Russia, say that the Arctic will have ability to change the geopolitical balance.

تبلیغات