نویسندگان: زهره پوستین چی

کلید واژه ها: هنجار معادله امنیتی مجموعه امنیتی همکاری قدرت

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۶۵ - ۹۴
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

هنجارهای امنیتی بخش اجتناب ناپذیری از فرآیند نهادگرایی و گسترش رژیم های بین المللی در نظام جهانی محسوب می شود. کشورهایی که از قابلیت لازم برای اثرگذاری در محیط منطقه ای و بین المللی برخوردارند، عموماً تلاش می کنند تا اهداف راهبردی خود را از طریق هنجارهای امنیتی، خلع سلاح و کنترل تسلیحات پیگیری کنند. این امر بیانگر آن است که جهانی شدن می تواند فرایندهای سیاسی، اقتصاد و راهبردی یکسان و اثرگذار در نظام جهانی را ایجاد کند. روندهای یکپارچه سازی قدرت در سیاست جهانی از طریق ایجاد همبستگی بین هنجارهای امنیتی امکان پذیر است. در این فرآیند، یکی از شاخص های اصلی جهانی شدن را باید تنوع بازیگرانی دانست که اهداف مشترکی را پیگیری می کنند. در چنین فرایندی لازم است تا نشانه هایی از همبستگی هنجاری بین بازیگران ایجاد شود. همبستگی هنجاری مربوط به شرایطی است که زمینه های لازم برای تغییر مسالمت آمیز هنجارها به وجود آید. بیان چنین مفهومی به معنای آن است که اولاً هنجارهای امنیتی همبسته بین بازیگران منطقه ای و بین المللی ایجاد شود؛ ثانیاً فرایند تغییر معادله امنیتی با نگرش هنجاری، ماهیت مسالمت آمیز داشته باشد. براساس نگرش بارنت، همبستگی هنجاری در شرایطی ایجاد می شود که دولت ها بتوانند در مجموعه ای از مناسبات اجتماعی درگیر شوند که در قالب مولفه های معطوف به «همبود شناخت» سازماندهی می شود. این امر بیانگر آن است که گاهی همبود دولت ها روابط مسالمت آمیز ایجاد می کند و گاهی به تضادهای راهبردی منجر می شود. در این مقاله تلاش می شود تا روندهای امنیت سازی در محیط منطقه ای و سیاست بین الملل براساس نظریه هنجاری تبیین شود. پرسش اصلی مقاله بر این است که «هنجارهای بین المللی چه تاثیری بر فرآیند امنیت سازی در امنیت جهانی دارند؟» فرضیه مقاله این است که: «بازیگران و نهادهای جهانی از طریق هنجارهای مشترک و «مجموعه امنیتی» قادر به سازماندهی روندهای امنیت جهانی هستند.»

Strategic Norms and the Process of Global Security Building

Security Norms is a section of Institutionalism and Expanding of International Regimes in global System. Generally The countries who have ability, for regional and international power, attempts for global security norms, like as arms control and disarmament. This process shows that globalization and global Security depends on Economic, Ecologic, communicative and asymmetrical action. The process of power unitarily needs Cohesion, consolidation and security norms the forming of global security need common goals among the regional and international Actors. Normative consolidation depends on compromising policy in this process the security policy needs cooperative and coexistence policy. Barnet in his security approaches emphasized on the complexity of power. In this process each state need common interest and responsibility mutual So, Each form of Security Building in post-cold war Era, need some flexibility for International cooperation. This process needs promotion of Security consolidation. The main question of this article is about “the role of International norms on the process of security building.” The Hypothesis of article is about “the role of states and international institution on global security, because this process need to form security complexity diversity of power”.

تبلیغات