آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

در نتیجه چاپ کاریکاتورهایی از حضرت رسول (ص) طی سال های 20052006 میلادی در نشریات اروپایی سلسله اتفاقاتی به وقوع پیوست که باعث جلب توجه در سطح بین الملل شد. در این ارتباط با وجود گذشت زمان قابل توجهی از وقوع این حادثه و با توجه به تفاوت دیدگاه اسلام گرایان و غربیان به مقوله کاریکاتورها نظریات خردگرا و غالب در رشته روابط بین الملل (نورئالیسم و نولیبرالیسم) قادر به تحلیل موضوع مورد بحث نبوده اند. بر این اساس به نظر می رسد که نظریه سازه انگاری اجتماعی با توجه به در نظر گرفتن مولفه های تاثیر گذاری مانند قواعد، هنجارها، هویت، روابط اجتماعی و... قادر به تبیین و تحلیل بهینه واقعه یاد شده باشد. مقاله حاضر قصد دارد با رویکردی توصیفی تحلیلی سودمندی نظریه سازه انگاری اجتماعی را در فهم بهتر روابط و نظام بینالملل و بر پایه بررسی یک نمونه واقعی یعنی بحران کاریکاتورها به نمایش بگذارد. در این نوشتار نشان داده خواهد شد که چگونه مذهب به عنوان نشانه هویتی موجود در جوامع اسلامی در بحران کاریکاتورها باعث انسجام و تشکل می شود.

Studying the Prophet Muhammad Obscene Cartoons in Danish Newspapers from Constructivism Point of View

As the result of publishing the Prophet Muhammad scornful cartoons in European newspapers in 2005, many events had taken place that caused attracted the International level attentions. In meanwhile, after long time of that incident and with regard to the differences between Islamism and Westerns points of view, rational theories (neorealism and neoliberalism) as dominant theories in International relations could not analyse cartoons crisis. Thus, it seems that s ocial constructivism theory with regard to paying sufficient attention to rules, norms, identity or social relations as effecting factors could be able to give entire interpretation about the Prophet Muhammad teasing cartoons. This essay is a case study that shows the productivity of constructivism in International system and relations. In this writing we will illustrate how religion as an identity leads to make a constructed and coherent entity among Muslims countries in opposite of the west.

تبلیغات