آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴

چکیده

این پژوهش با هدف ترسیم شبکه مضامینِ تجربه میهمانان هتل با استفاده از تکنیک متن کاوی در هتل های چهار ستاره شهر تهران صورت گرفته است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی- تحلیلی است. داده های پژوهش با استفاده از یک خزشگر از سایت تریپ ادوایزر جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی هتل های چهار ستاره در شهر تهران است. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی است. جهت تحلیل داده های پژوهش نخست از تکنیک متن کاوی با استفاده از نرم افزار RapidMiner بهره گرفته شده است. شبکه مضامین این پژوهش شامل شش مضمون به شرح ذیل است: تجربه محیط فیزیکی در هتل، تجربه مرتبط با کارکنان در هتل، تجربه ارتباطات اجتماعی در هتل، تجربه غذایی در هتل، تجربه موقعیت مکانی هتل و تجربه احساسی در هتل. در نهایت، نتیجه گیری و پیشنهادهای مربوط به هر یک از این مضامین ارائه شده است.