آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳

چکیده

هدف اصلی پژوهش، واکاوی و استخراج پیامدهای منفی گردشگری پزشکی در راستای کاهش اثرات منفی آن بر روی صنعت گردشگری، است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر پارادایم در گروه تحقیقات کیفی قرار می گیرد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و اسناد و مدارک کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری گردید. جامعه موردمطالعه در پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشکده اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه و گردشگران پزشکی بودند. نمونه گیری پژوهش به صورت هدفمند صورت گرفت و با توجه به رسیدن به اشباع نظری، پس از انجام 18 مصاحبه ها پایان یافت. برای برسی و اطمینان از اعتبار یافته های جمع آوری شده از روش های بازنگری مشارکت کنندگان، حساسیت نظری پژوهشگران، جمع آوری و تحلیل هم زمان داده ها و بازنگری کارشناسان استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده پنج طبقه موضوعی به عنوان: پیامدهای منفی اقتصادی، روان شناختی، اجتماعی-فرهنگی، علمی و سیاسی است.