کلید واژه ها: Transformational Leadership Pragmatic Leadership Organizational commitment

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۲۲-۱۳۷
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۹۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳

چکیده

Purpose: The purpose of this study was to determine the impact of leadership style on innovation according to the mediating role of commitment and organizational climate. Methodology: The research method was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of the study consisted of all employees of the Tax Administration of Iran. Using Cochran formula and stepwise cluster random sampling, 752 individuals were considered as the sample size. Data were collected using standardized and transformational leadership questionnaires by Bass & Avilio (2000); organizational commitment by Meyer & Allen (1997); Holpin & Croft (2000); After collecting the questionnaires, the data were analyzed by mean, standard deviation, percent, frequency and table using SPSS software and statistical inference was made by structural equation modeling using lisrel software. Path coefficients and software significant coefficients were used to investigate the research hypotheses. Findings: The results showed that the degree of fit of the proposed model was appropriate according to the research components; transformational leadership on innovation with mediator role of organizational commitment was 0.90, transformational leadership on innovation with mediator role of organizational commitment. 0.82, pragmatic leadership influenced innovation with mediator role of organizational commitment 0.99, also pragmatic leadership influenced innovation with mediator role 0.71. Conclusion: Managers can increase employees' organizational commitment by adopting transformational leadership style or a combination of transformational and pragmatic leadership style rather than pragmatic style.

تبلیغات