آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

مدارس ابتدایی و مقایسه وض عموجود معلمان ابتدایی شهر همدان در سالتحصیلی -92 93 انجا مگرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و آموزگاران دبستانهای شهر همدان تشکیل میدادند. از بین 57 نف ر خب ره واج د شرایط شناسای یش ده، تعداد 47 نفر از آ نها پرسشنامه را تکمیل و عودت دادند. جامعه دوم شامل کلیه معلمان ابتدایی شهر همدان در پای ههای چهارم، پنجم و ششم بودند که تعداد آ نها 605 نفر بود و از این تعداد با استفاده از روش نمون هگیری تصادفی طبقه ای مطابق جدول مورگان و کرجسی 230 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داد هها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شدکه برمبنای مدل ارتمر ) 2005 ( تهیه شده بود. روایی هر دو پرسشنامه توسط هفت نفر از متخصصان بررسی و مورد تا یید قرارگرفت. میزان پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه معلمان 92 /. و برای پرسشنامه خبرگان 90 /. محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داد ههای حاصل دو نمونه از نرم افزار spss و آزمون t ت کگروهی، t مستقل،تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافت ههای به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری نشان م یدهد؛ عواملی چون مهارت، نگرش، شناحت و خودکارآمدی از نظر افراد خبره در بکارگیری فناوری توسط معلم مه ماند و معلمان ابتدایی شهر همدان این شناخت ها، مهار تها، نگر شها و خودباوری را در حد کم و خیلی کم دارا هستند و ازای نرو وضع موجود معلمان برای کاربرد فاوا در کلاس درس با وضع مطلوب فاصله فاحشی دارد.