آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر کیفیت توجه دانش آموزان متوسطه اول اجرا شد. در یک طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از تعداد 2500 نفر دانش آموز متوسطه اول شهرستان لردگان تعداد 126 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و پس از تکمیل پرسشنامه کیفیت توجه، 40  نفر از آنها که کمترین نمرات را کسب کردند انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) گمارده شدند. سپس گروه آزمایش طی 12 جلسه 60 دقیقه ای آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند. آزمودنی ها طی مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 2 ماهه مقیاس کیفیت توجه (بریکن کمپ، 2002) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد در مرحله پیش آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات گروه های آزمایش و کنترل وجود ندارد، اما در مرحله پس آزمون و پیگیری میانگین نمرات توجه گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی داری بالاتر بود (01/0£ P). نتیجه گیری شد که از آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی می توان در جهت بهبود کیفیت توجه دانش آموزان استفاده کرد. 

The effectiveness of mindfulness-based cognitive education on the quality of attention of first grade high school students in Lordegan

 The aim of this study was to investigate the effect of mindfulness-based cognitive education (MBCT) on the quality of attention of junior high school students. In a quasi-experimental research project, out of 2,500 high school students in Lordegan, 126 were randomly selected and after completing the Attention Quality Questionnaire, 40 of them received the lowest scores and were randomly divided into two experimental groups. Controls (20 people in each group) were assigned. The experimental group then received 60 minutes of cognitive training based on mindfulness in 12 sessions. Subjects completed the Attention Quality Scale during the pre-test, post-test, and 2-month follow-up stages (Brickenkamp, ​​2002). The results showed that in the pre-test stage there was no significant difference between the mean scores of the experimental and control groups, but in the post-test and follow-up stages the mean attention scores of the experimental group were significantly higher compared to the control group (P= 0.01). It was concluded that mindfulness-based cognitive education can be used to improve the quality of students' attention.

تبلیغات