زن و جامعه (جامعه شناسی زنان سابق) - علمی-پژوهشی

زن و جامعه (جامعه شناسی زنان سابق)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مدیر مسئول: دکتر سوسن سهامی

سردبیر: دکتر حبیب اله احمدی

مدیر اجرایی: دکتراحمدرضا اوجی نژاد

هیئت تحریریه: دکتر حسن احدی، دکتر سید احمد احمدی، دکتر محمد موحد، دکتر حلیمه عنایت، دکتر حبیب آقابخشی، دکتر یوسف کریمی،  دکتر الهه حجازی، دکتر زهره خسروی، دکتر طیبه زندی پور، دکتر محمود ساعتچی، دکتر شهلا کاظمی پور

وب سایت: http://jzvj.miau.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات زنان
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷