پژوهش های پیشرفت و تعالی

پژوهش های پیشرفت و تعالی

پژوهش های پیشرفت و تعالی دوره 3 پاییز 1399 شماره 1

مقالات

۱.

تأثیر پیام های غیرکلامی (دیداری و شنیداری) بر قصد خرید از رستوران های برند حلال گردشگران مسلمان: مطالعه موردی رستوران های حلال در کشورهای ترکیه و آذربایجان

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۶۵
صنعت حلال به عنوان یکی از بالقوه ترین مشاغل موردتحقیق و توسعه، در سراسر جهان موردتوجه ویژه قرارگرفته است. تقاضای حدود 8/1 میلیارد مسلمان در سرتاسر جهان به فرصتی مهم برای صنعت حلال تبدیل شده است (Yunus, Rashid, Ariffin, & Rashid, 2013). صنعت حلال شامل کالاهای حلال و دامنه وسیعی از فعالیت های اقتصادی ازجمله تولیدات دارویی، آرایشی، بهداشتی، منسوجات، پوشاک، چرم، فعالیت های مالی، بانکداری، مسافرت و توریسم می-باشد (هاشمی, 1389). در این میان صنعت گردشگری حلال با تمرکز بر صنعت تولید و عرضه اغذیه حلال به گردشگران مسلمان و حتی غیرمسلمان به عنوان یک حوزه پژوهشی در سال های اخیر محبوبیت چشمگیری به دست آورده است. مطالعه حاضر با بررسی پیام های غیرکلامی برای گردشگران که منجر به حالت تهاجمی (بازدارندگی) و سازگاری تعاملی آن ها شده و تعیین کننده رفتار آن ها است، مدل پژوهشی برای رستوران های حلال ارائه می نماید. به طور خاص این مقاله به بررسی سه مورد می پردازد: 1- چگونه پیام های غیرکلامی (پیام هایی که به شکل رودررو ارائه نمی شود)، موجب سازگاری تعاملی مصرف کنندگان می شود؟ و 2- ارائه نتایج ارتباطی. جامعه آماری موردمطالعه این پژوهش گردشگران ایرانی هستند که به مقصد یکی از کشورهای همسایه مسلمان ایران، ترکیه یا آذربایجان مسافرت داشته اند و حداقل یک بار از خدمات رستوران-های حلال در این کشورها، استفاده نموده اند. داده ها از جامعه نمونه 550 گردشگر با همکاری 3 آژانس مسافرتی مستقر در شهر تهران که به مقاصد این کشورها گردشگران ایرانی اعزام نموده و تورهای مسافرتی تدارک دیده اند؛ به دقت آمده است.
۲.

چالش های تحقق تجارت الکترونیکی در ایران و راهکارها

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۲
پیشرفت چشمگیر بشر در حوزه فناوری اطلاعات سبب شد تا بسیاری از نیازهای بشری به صورت الکترونیکی برآورده گردد. شما به استفاده از دنیای ارتباطات به راحتی کلیه خریدهای روزمره و یا در سطح وسیع تر را می توانید انجام دهید.شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان نیاز به استفاده از تجارت الکترونیکی را بیشتر از پیش آشکار نمود. اما ایجاد زیرساخت مناسب جهت استفاده از این امر موضوع مهم دیگری است. با توجه به شرایط کشور ما چالش های بسیاری درراه پیاده سازی نظام کارآمد مبتنی بر تجارت الکترونیکی وجود دارد که بررسی زوایای مربوط به این قضیه از اهداف پروژه اخیر می باشد. ایجاد پروژه های هوشمند کسب وکار درراه تقویت بنیاد اقتصادی و پیشرفت علمی در هر کشوری توجیه پذیر است.در این تحقیق بر آن هستیم تا ابتدا مروری بر مفاهیم و مؤلفه های فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی خواهیم داشت. سپس به بحث چالش های توسعه تجارت الکترونیکی در ایران از دیدگاه کارشناسان مختلف اشاره می گردد. در ادامه راهکارهایی برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران در شرایط محدودیت های موجود ارائه خواهد گشت.در یایان نیز نظرات حضار در رابطه با اقدامات لازم و پیشنهادی برای توسعه تجارت الکترونیکی جمع آوری خواهد شد.
۳.

بررسی اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۰
پژوهش حاضر باهدف بررسی اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی انجام شد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است؛ و ازنظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات نیز، از نوع توصیفی- همبستگی از شاخه تحقیقات میدانی هست. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی یاسوج که 361 نفر هست و از جدول مورگان حجم نمونه 186 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد، روش نمونه گیری در این تحقیق طبقه ای هست. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد مدیریت کیفیت جامع برگرفته از مدنی (1388)، عملکرد سازمانی برگرفته از گودرزی (1385)، استفاده شده است که آلفای کرون باخ آن ها حدود 84/0، 84/0، به دست آمده است. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون تک متغیره و معادلات ساختاری) انجام گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها، به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 24 و نرم افزار Amos صورت گرفت پژوهش حاضر نشان داد که متغیر مدیریت کیفیت جامع به صورت مستقیم بر عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد اثر دارد. شاخص های کلی نشان از برازش خوب الگو توسط داده ها دارد و یا به عبارتی می توان گفت که داده های جمع آوری شده به خوبی الگو را موردحمایت قرار می دهند.
۴.

نقش مسئولیت اجتماعی و اخلاق در عملکرد کارکنان

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
هدف از این تحقیق مطالعه ی نقش اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی در عملکرد کارکنان می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی جهاد کشاورزی فارس تشکیل داده و برای گردآوری داده ها تعداد 134 نفر از آنان به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده اند. روش پیمایش به عنوان روش تحقیق مورد نظر این مطالعه و پرسشنامه ساختمند به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار کامپیوتری لیزرل و SPSS در دو سطح آماری توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت.یافته های پژوهش نشان دهنده یک ارتباط مثبت و معنی دار بین مسئولیت اجتماعی و اخلاقیات و عملکرد کارکنان می باشد. بر اساس نتایج مدل های رگرسیونی از میان متغیرها سه متغیر در معادله نهایی باقی مانده و تأثیر مستقل و معناداری بر متغیر وابسته داشته اند. این متغیرها شامل اخلاقیات، مسئولیت اجتماعی و تحصیلات می باشند. در این میان بیشترین تأثیرگذاری بر نمره عملکرد شغلی کارکنان (متغیر وابسته) مربوط به متغیر مسئولیت اجتماعی ادراک شده است. در مجموع 3 متغیر مذکور حدود 65 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند (65/0=R2). در مدل تحلیل مسیر، متغیر مسئولیت اجتماعی تأثیر مستقیم بر عملکرد شغلی دارد و دو متغیر دیگر علاوه بر تأثیر مستقیم، به صورت غیرمستقیم هم بر متغیر وابسته تأثیر گذاشته اند.
۵.

اصل حسن نیت در قراردادهای تجاری ارتقادهنده ی کسب وکار با نگاهی به لایحه قراردادهای تجاری و قانون تجارت

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۵۸
لایحه ی قراردادهای تجارتی به عنوان لایحه ای جدید برای ارتقا قوانین تجاری داخلی ایران به حساب می آید که دارای آثار و تفاسیر بسیاری است و ضمن پرداختن به قراردادهای تجارتی گام بلندی را نیز برای ارتقا سطح قراردادهای مذکور برداشته است. اما لایحه ی مذکور حاوی برخی از مفاهیم است که علی رغم استفاده از آن ها در بین مواد لایحه، تعریف دقیقی از آن ها به عمل نیامده است. حسن نیت یکی از این موارد است که با آمدن در لایحه ی مورداشاره ابهاماتی مبنی بر چیستی حسن نیت در ذهن قانون گذار و ارتباط آن با معانی عام و خاص حسن نیت در پیشینه ی حقوق تجارت ایران، در ذهن ایجاد کرده است . لذا ما قصد داریم در این مقاله به رفع ابهامات پرداخته و ضمن تبیین و تشریح حسن نیت در قراردادهای تجاری ارتقادهنده ی کسب وکار و ارتباط آن با تنظیم قراردادهای تجاری در محیط کسب وکار و همچنین بررسی آن در حقوق تجارت و لایحه ی تجاری به تطبیق مفهوم موردبحث در قانون تجارت و لایحه ی قراردادهای تجارتی بپردازیم و قصد قانون گذار از استعمال حسن نیت در لایحه ی فوق را موردبررسی قرار دهیم. در خلاصه ای نتیجه می توان گفت حسن نیت در لایحه ی قراردادهای تجارتی بامعنی پیش فرض آن در قانون تجارت و دکترین حقوق تجارت در نظر گرفته شده و آمده است و در قراردادهای تجاری به عنوان ارتقادهنده ی کسب وکار نیز همان معنای عام و پیش فرض آن مدنظر است. روش تحقیق در مقاله ی کنونی کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی_ تحلیلی انجام می گیرد.
۶.

بررسی تاثیر عملکرد برند بر ارزش های فرهنگی

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۷۴
اخیرا شرکت های مختلف پی برده اند که کسب موفقیت در انجام فعالیت های بازاریابی و ایجاد تصویر برند در ذهن مشتریان خود تنها از طریق هدف قرار دادن مشتریان بیرونی امکان پذیر نیست. بازاریابی و برندینگ داخلی می تواند ازجمله مزایای رقابتی شرکت ها در کسب رضایت مشتریان باشد. بازاریابی داخلی و برند سازی داخلی هر دو به ارزش های فرهنگی کارکنان توجه ویژه ای دارد و سعی می کند تا از طریق کارکنان به وعده هایی که سازمان ها به مشتریان می دهد عمل کند و باعث جذب هر چه بیشتر مشتریان به سازمان شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان سازمان می باشند تعداد افراد نمونه طبق فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد برابر 100 نفر محاسبه شد. روایی سؤالات پرسشنامه مورد تائید چند نفر از اساتید و متخصصان قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0.91 محاسبه شد. مدل پژوهش شامل شش فرضیه به کمک نرم افزار WarpPLS با مدل معادلات ساختاری آزمون شد. براساس یافته ها، ارزش های فرهنگی اثر مستقیمی بر روی عملکرد برند نداشته است ، اما به طور غیرمستقیم اثرگذار است.
۷.

عوامل مؤثر بر قصد خرید برند حلال با نقش تعدیل گری اعتقادات مذهبی

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۸
در دنیای امروز وقتی بحث بر سر خرید محصولات با برند حلال می شود اعتقادات مذهبی مصرف کننده در ذهن متبادر می شود . مذهب یکی از مؤثرترین و جهانی ترین نهادهای اجتماعی است که بر نگرش مردم، ارزش ها و رفتارشان هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی، تأثیری چشمگیر دارد. اما نکته جالب این است که در دنیای امروز خرید محصولاتی با برند حلال در بین غیرمسلمان ها نیز رواج پیداکرده است. امروزه مصرف کنندگان از ویژگی های مهم محصولات آگاه هستند، درنتیجه در انتخاب محصولاتی که قصد خرید و مصرف آن ها رادارند، گزیده تر عمل می کنند. هدف این تحقیق آشنایی با عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات با برند حلال فارغ از اعتقادات مذهبی می باشد و درنهایت نقش اعتقادات مذهبی به عنوان تعدیل گر در مدل در نظر گرفته شده است . به منظور برآورد تأثیر این متغیرها، 1400 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع گردید که درنهایت، 892 پرسشنامه به طور کامل برگردانده شدند. داده ها به روش نمونه گیری گلوله برفی جمع آوری گردیده است . ما دریافتیم که بر اساس مدل مفهومی، 7 مؤلفه وجود دارد که بر قصد خرید مصرف کننده تأثیر می گذارد. و نقش تعدیل کنندگی اعتقادات مذهبی نیز تأیید گردید
۸.

ارزیابی نگرش دبیران در خصوص موانع مربوط یاد دهنده در روش های نوین تدریس تربیت بدنی

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۷
یکی از فرآیندهای مهم در آموزش وپرورش فعالیت های یاددهی–یادگیری معلم و روش های تدریس اوست. در هر نظام آموزش وپرورش هدف تربیتی و آموزشی درنهایت بوسیله معلم تحقق می یابد. محتوی دروس، موضوع های علمی، الگوهای تربیتی و رفتاری همه و همه بوسیله معلم به دانش آموزان منتقل می شود. در فرآیند آموزش، یادگیری از طریق تدریس صورت می گیرد. این پژوهش باهدف تفاوت نگرش دبیران در خصوص موانع مربوط به یاد دهنده در روش های نوین تدریس تربیت بدنی انجام پذیرفت. بدین منظور تعداد 522 نفر از دبیران زن و مرد شاغل در کل مدارس مقطع متوسطه اول استان خوزستان به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. پرسشنامه ای، مشتمل بر 54 سؤال که به بررسی و شناسایی موانع مختلف موجود در اجرای روش های نوین تدریس تربیت بدنی پایه اول متوسطه از دیدگاه دبیران تربیت بدنی می پردازد. برای این منظور موانع موجود در اجرای روش های نوین تدریس را به چهار قسمت تقسیم کرده و برای هر قسمت سؤالات مربوط به خود نوشته شده است و درنهایت بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت تنظیم گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که عدم به کارگیری روش های نوین تدریس در فرآیند آموزشی درس تربیت بدنی، عدم علاقه مندی دانش آموزان به کلاس درس تربیت بدنی، عدم استفاده از روش های علمی و کمبود فضای آموزشی از دلایل تفاوت در نگرش دبیران نسبت به این مسئله می باشد.