پژوهش های علوم مدیریت

پژوهش های علوم مدیریت

پژوهش های علوم مدیریت سال چهارم تابستان 1401 شماره 11

مقالات

۱.

بررسی تطبیقی تاریخی مدل رهبری علت گرا در بخش دولتی (مطالعه موردی: ناپلئون بناپارت در نبرد استرلیز)

نویسنده:

کلید واژه ها: ناپلئون بناپارت استرلیز نبرد رهبری سازمان دولتی اقتضائی فرماندهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۷۳
نبرد بزرگ استرلیز در دوم دسامبر سال 1805 میلادی میان فرانسه از یک سو و نیروهای ائتلاف روسیه و اتریش از سوی دیگر، به عنوان یکی از مهم ترین نبردهای تاریخ بشریّت، جایگاه ویژه ای در علوم نظامی دارا می باشد. هدف از پژوهش فعلی، بررسی همه جانبه سبک رهبری ناپلئون بناپارت به عنوان یک رهبر دولت در نبرد استرلیز و تبیین دلایل موفقیت وی در این نبرد از دیدگاه نظریات معاصر مدیریت و سازمان می باشد. رویکرد این پژوهش تطبیقی – تاریخی و روش پژوهش مطالعه موردی بوده و در این راستا از مدل سه زنجیره ای رهبری علّت گرا به عنوان ابزار تحلیل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که رهبران سازمان های دولتی در سایه مجموعه ای مناسب و هوشمندانه ای از برنامه ریزی های عملیاتی، حل مسئله، انگیزه بخشی، توانمندسازی کارکنان، تیم سازی، مدیریت تعارض، ویژگی های شخصیتی، مهارت های تکنیکی و توانایی های زیردستان می توانند به میزان قابل توجهی در مواجهه با دنیای غیر قابل اطمینان و ناپایدار کنونی موفق و کامیاب باشند. نتایج پژوهش فعلی به مدیران و رهبران بخش دولتی کمک می نماید تا ضمن ارتقا بهره وری و ظرفیت های سازمان، سبک رهبری مناسبی را جهت دستیابی به اهداف و چشم اندازهای آینده به کار گیرند. این پژوهش در نوع خود منحصر به فرد بوده و زوایایی از سبک رهبری ناپلئون را آشکار می سازد که کمتر مورد توجه موشکافانه و کاربردی قرار گرفته است. نبرد استرلیز و فرماندهی ناپلئون بناپارت به عنوان شاهکار بی بدیل نظامی و یک چارچوب آموزشی – تاریخی می تواند همواره درس ها و نکات آموزنده فراوانی را برای علاقه مندان و پژوهشگران علوم نظامی، تاریخ و مدیریت به همراه داشته باشد.
۲.

بررسی تاثیر ادراک کیفیت مبادله رهبر-عضو بر ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای جانبو در کرج)

کلید واژه ها: ادراک کیفیت مبادله رهبر-عضو رابطه فروشنده و برند عملکرد خدمات فروشنده ارزش ویژه برند وفاداری مشتری دانش برند مدیر اشاعه دانش استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۸۴
هدف: بررسی تاثیر ادراک کیفیت مبادله رهبر-عضو بر رابطه فروشنده و برند و تاثیر آن بر عملکرد خدمات فروشنده، ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی دانش برند مدیر و اشاعه دانش استراتژیک بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مشنریان فروشگاه زنجیره ای جانبو در کرج حجم نمونه 384 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته ها: ادراک کیفیت مبادله رهبر-عضو بر رابطه فروشنده بر عملکرد خدمات فروشنده، ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی دانش برند مدیر و اشاعه دانش استراتژیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد. نتیجه گیری: قدرت روابط در جامعه اماری مورد مطالعه تحت تأثیر عوامل زمینه ای، از جمله دانش برند مدیر و میزان انتشار اطلاعات استراتژیک در بین مشتریان است.
۳.

ارایه الگوی تبدیل کارکنان نامرئی به مرئی در بخش دولتی ایران

کلید واژه ها: کارکنان نامرئی ایجاد بی تفاوتی سازمانی رهبری تحول آفرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
سازمانها، با استخدام و به کارگیری کارکنان، درصدد تحقق اهداف خود هستند. کارکنان نامرئی، کارکنانی هستند که در حاشیه مانده اند یا به حاشیه رانده شده اند و کسی به آنها توجه نمی کند و اهمیت زیادی برای آنان قائل نمی شودو مدیران از تمام توان، ظرفیت، قابلیت و توانمندی های آن ها به معنای وسیع کلمه استفاده نمی کنند. پژوهش حاضر از نظرهدف کاربردی است و در زمره پژوهشهای توصیفی پیمایشی ق رار م ی گی رد وبا استفاده ازروش داده بنیاد انجام شده است. برای به دست آوردن داده های موردنیازدر این پژوهش با13 نفر از کارکنان بخش دولتی که در چنین شرایط قرار داشتند مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمد و داده ها از مصاحبه ها استخراج شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش نظام دار استراوس وکوربین با کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استفاده شده است. بعد از تحلیل داده ها الگویی برای تبدیل کارکنان نامرئی به کارکنان مرئی با نقش رهبری تحول آفرین ارایه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده این الگو دارای مدل نهایی، در تبدیل کارکنان نامرئی به مرئی ، شامل عوامل بستر ساز ، شرایط زمینه ای، رهبرد ها ، شرایط مداخله گر، و پیامده ها در تبدیل کارکنان نامرئی به مرئی است که میتواندکمک شایانی به کاهش پدیدهکارکنان نامرئی نماید.
۴.

معضلات و چالشهای پیش روی مهندسی مجدد در سازمانهای داخلی ایران

کلید واژه ها: مهندسی مجدد ویژگی های مهندسی مجدد در سازمانها چالش اجرای مهندسی مجدد در سازمانها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۸۴
در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ، ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠ ﺪد ﮐﺴ ﺐ و ﮐ ﺎر ﺑ ﻮده ﮐ ﻪ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی و دولتی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ است. .مهندسی مجدد به معنی بازاندیشی بنیادین و طراحی مجدد و ریشه ای فرایندها به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، سرعت و خدمت است. بنابراین سازمانها به منظور انطباق فرایندهای کسب و کار با استراتژی و اهدافشان جهت کسب موفقیت ناگزیر به مهندسی مجدد فرایندهای کاری خود هستند. این مقاله با نگرشی جامع به فرایند مهندسی مجدد ویژگی های مهندسی مجدد در سازمانها ،مزایای مهندسی مجدد در سازمانهای دولتی خواهیم پرداخت آن را شرح خواهد داد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ میپردازیم به این ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ مهندسی مجدددر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻼل اﺟﺮای BPR مسایلی ایجاد میشوند ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ دو راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ : ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ BPRمورد توجه قرار دهیم و برای حل چالشهای ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮدارﯾﻢ.
۵.

تأثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و رویکرد کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی گرایش به کارآفرینی چابکی استراتژیک نوسازی استراتژیک و ظرفیت جذب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف: سرمایه اجتماعی شرکت ها یکی از مهم ترین دارایی ها و از عوامل کلیدی مهم بر بهبود روندهای مرتبط با نوسازی استراتژیک تلقی می شود. به بیانی دیگر سرمایه اجتماعی مبتنی بر تعاریف، یکی از منابع ناملموس شرکت ها است که از شبکه روابط انسانی در درون سازمان نشأت گرفته است. هدف اصلی از مطالعه حاضر تعیین تأثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب بوده است. روش : این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران به تعداد 630 شعبه که حجم نمونه 239 نفر انتخاب و با پرسشنامه که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی سازمان بر گرایش به کارآفرینی سازمان بوده است و همچنین بر این اساس می توان گفت که سرمایه اجتماعی با نقش تعدیلگر ظرفیت جذب بر چابکی استراتژیک مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران، دارای کمترین اثر مثبت بوده است. نتیجه-گیری: این مطالعه پیامدهای سرمایه اجتماعی سازمان بر گرایش به کارآفرینی سازمانی را نشان می دهد که بیشترین تاثیر مثبت و معنادار را داشته است.
۶.

مطالعه ای در خصوص انواع روش های رگرسیونی در پژوهش های حسابداری و مالی

کلید واژه ها: مدل سازی روش های پیش بینی روش های رگرسیونی رگرسیون خطی ضریب همبستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۷
استفاده از داده ها به منظور کشف رابطه بین آن ها اساس داده کاوی است. یکی از ابزارهای سنجش رابطه، مدل سازی و پیش-بینی استفاده از ابزار آماری رگرسیون است. تکنیک های رگرسیون یکی از محبوب ترین تکنیک های آماری است که برای داده کاوی، مدل سازی و پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه به منظور تحلیل و کشف مدل روی داده های کلان، روش های مختلف رگرسیون توسعه یافته است. استفاده از تحلیل رگرسیون در علوم مختلف مانند علوم انسانی، علوم زیستی، فیزیک و شیمی و سایر حوزه ها کاربرد بسیاری دارد. اغلب پژوهش گران و تحلیل گران که با مدل های رگرسیونی سروکار دارند، از دو یا سه روش عمومی مانند رگرسیون خطی، رگرسیون چندکی و رگرسیون لجستیک استفاده می کنند، در حالیکه تکنیک های رگرسیونی بسیار گسترده می باشند و انواع مختلفی از روش های رگرسیون به منظور تحلیل داده های کیفی و کمی طراحی شده است. هر تحلیلگر باید بداند که بسته به نوع داده و توزیع از کدام شکل رگرسیون استفاده کند. در این پژوهش 16 نوع رگرسیون معرفی و بررسی شده است و به ارائه راهکارهایی به منظور انتخاب صحیح مدل رگرسیون و جلوگیری از مشکلات رایج در این حوزه پرداخته ایم.
۷.

عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری کارکنان سازمان

نویسنده:

کلید واژه ها: کارکنان ماندگاری منابع انسانی نیروی کار بااستعداد محیط پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
کارکنان مهم ترین، با ارزش ترین و مولدترین دارایی سازمان ها هستند و حفظ آن ها یکی از سخت ترین چالش ها برای مدیران است. از آنجا که هزینه های جایگزینی کارمندان کلیدی نیازمند گردش مالی قابل ملاحظه است، سازمان ها نیازمند توسعه ی سیاستها و استراتژی هایی ماندگاری هستند. نظر به رقابت شدید و جهانی شدن منابع انسانی، هیچ سازمانی نمی خواهد که کارکنان با استعداد خود را از دست دهد. مقاله ی حاضر با به کارگیری روش مطالعات کتابخانه ای و توصیفی می کوشد تا با بررسی ادبیات پژوهش به دیدگاهی جامع در مورد استراتژی های اتخاذشده توسط سازمان ها و استلزامات حفظ نیروی کار متعهد و بااستعداد بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که 1. رسیدگی به نارضایتی های کارکنان، 2. رضایت شغلی، 3. پاداش و قدردانی، 4. ارتباط مؤثر، 5. نقش رهبری، 6. انعطاف پذیری کار، 7. ارزیابی دقیق کارکنان، 8. آموزش، و 9. رشد شغلی از جمله عوامل مؤثر بر ماندگاری کارکنان سازمان هستند. همچنین، مدیریت استعدادها چالشی بزرگ است و حفظ بهترین کارکنان نیازمند چارچوب بندی سیاست ها و استراتژی هایی مذکور و تأمین استلزامات ماندگاری کارکنان است.
۸.

تحولات هستی شناختی و مادی گرایی: واقع گرایی عاملانه و سیستم های اطلاعات حسابداری

کلید واژه ها: واقع گرایی عاملانه مادیت اجتماعی سیستم های اطلاعاتی حسابداری نظریه بازنمایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۷۷
کارن باراد (2007) واقع گرایی عاملانه ی جهان را به عنوان نهادهای درون عمل تصور می کند که تنها زمانی شکل مشخص می گیرند که یک برش عاملانه شکل می گیرد. در نظام سیستم های اطلاعاتی، نظریه ی او زیربنای بسیاری از آثار است که تحت سرفصل \"مادیت اجتماعی\" قرار می گیرد. به طور کلی، کار و اعتبار نظریه های مربوط به جهان را بر اساس هنرهای تجسمی و دوگانگی دکارتی به چالش می کشد. دست کم برخی از محققان مشترک در مادیت اجتماعی، مدعی هستند که یکی از نتایج نظریه ی باراد این است که نظریه های سیستم اطلاعاتی مانند در زمینه های متزلزل قرار دارند. از اصول اصلی نظریه بازنمایی و واقع گرایی عاملانه برای شرح پدیده هایی استفاده می شود که مطالعات موردی سیستم های اطلاعات حسابداری هستند. به خصوص از آن دیدگاه که بینش جدید، خلاقانه با استفاده از یک لنز واقع گرایی عاملانه رخ می دهد. علاوه براین، برخی نظریه ها می توانند یک گزارش جایگزین و قوی از پدیده های مورد مطالعه را ارائه دهد. واقع گرایی عاملانه به طور بالقوه برای محققان، سیستم های اطلاعات حسابداری را با ابزاری برای شناسایی مرکز زمینه ی خود و ایجاد نظریه ها در مورد هر مرکز اصلی فراهم می کند که امکان شناسایی دارند.
۹.

تأثیر همسویی استراتژی های کسب و کار، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر عملکرد عملیاتی شرکت

کلید واژه ها: جهت گیری استراتژیک تجاری جهت گیری فناوری اطلاعات جهت گیری بازاریابی همسویی استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف: این مطالعه با تکیه بر نظریه اقتضایی و تئوری پیکربندی، تأثیر عملکرد همسویی استراتژیک سه گانه را در بین استراتژی های کسب وکار، فناوری اطلاعات و بازاریابی بررسی می کند و به طور همزمان جهت گیری استراتژیک شرکت ها را در نظر می گیرد. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسان شرکتهای دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز که حجم نمونه 146 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته ها: جهت گیری استراتژیک تجاری، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر همسویی استراتژیک تاثیر، مثبت و معنی داری می گذارد. و همچنین همسویی استراتژیک بر عملکرد شرکت مثبت و معنی داری می گذارد. نتیجه گیری: این تحقیق به ادبیات همسویی استراتژیک و درک مدیران از نحوه همسوسازی استراتژی های تجاری، فناوری اطلاعات و بازاریابی برای بهبود عملکرد شرکت کمک می کند.
۱۰.

شناسایی و اولویت بندی عناصر آمیخته بازاریابی در صنعت آرایشی و بهداشتی از دیدگاه مصرف کننده نهایی

کلید واژه ها: عناصر آمیخته بازاریابی محصول قیمت مکان ترفیعات محصولات آرایشی و بهداشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۷۵
هدف از این تحقیق بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر آمیخته بازاریابی در صنعت آرایشی و بهداشتی در ایران بود. در مورد روش جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شد. در مرحله اول: مبانی نظری، مرور ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق و شناسایی عوامل موثر در آمیخته بازاریابی در صنعت استخراج گردید. در مرحله دوم: با مصاحبه با خبرگان عوامل موثر بر آمیخته بازاریابی در صنعتت آرایشی و بهداشتی انتخاب شده و با استفاده از تکنیک AHP فازی اولویت بندی می گردند. جامعه آماری شرکت های بزرگ صنعت آرایشی و بهداشتی در ایران بود که با توجه به نظرات 20 نفر از خبرگان این صنعت چهار زمینه محصول، قیمت، ترفیع و توزیع به عنوان عوامل تاثیرگذار بر آمیخته بازاریابی در صنعت آرایشی و بهداشتی شناسایی شد که از این میان عوامل محصول با وزن0.507 به عنوان تاثیرگذارترین عامل بر آمیخته بازار یابی در صنعت آرایشی شناسایی گردید. از میان عوامل محصول ، عامل کیفیت محصولات برند آرایشی با وزن 0.488، از میان عوامل قیمت ، عامل تعادل مناسبی بین قیمت و کیفیت محصولات با وزن 0.665از میان ترفیع عامل ارائه فنون پیشبرد فروش مانند ارائه کوپن تخفیف به مشتریان با وزن 0.517 و از میان عامل توزیع عامل دستبابی از طریق کانال های فروش متعددی و همچنین فروش آنلاین با وزن 0.667 بیشترین تاثیر را داشتند.
۱۱.

طراحی مدلی برای استراتژی برندسازی صادرات بین المللی در کسب و کار؛ مورد مطالعه: شرکت بوتان

کلید واژه ها: استراتژی الگو صادرات نرم افزار لیزرل TOPSIS QSPM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۸۴
هدف این تحقیق شناسایی مدلی برای صادرات محصولات شرکت بوتان است. تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی- اکتشافی و در بعد جمع آوری از نوع مقطعی است. رویکرد این تحقیق نیز پیمایشی- اکتشافی است .بدین منظور با استفاده از تکنیک AHP ، اوزان فاکتورهای SWOT (نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید ) استخراج و با کمک ماتریس آن استراتژیها تدوین شده، سپس این استراتژیها با کمک دو تکنیک QSPM و TOPSIS فازی اولویت بندی گردید و اهداف کمی و کوتاه مدت تعیین شده است .جامعه آماری این تحقیق شرکت بوتان در استان تهران و نمونه تحقیق خبرگان و مدیران این شرکت به تعداد 10 نفردر نظر گرفته شده است.پرسشنامه تحقیق بر اساس اهداف و چشم انداز شرکت طراحی و تدوین گردیده و نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قوت ها نسبت به ضعفها امتیاز بالاتری دارند .و نتایج اولویت بندی استراتژی ها با تکنیک QSPM و TOPSIS تقریبا مشابه هم بوده است نتایج تحلیل فرضیه ها بر اساس نرم افزار لیزرل نشان دهنده تایید دو فرضیه تاثیر عوامل اقتصادی،سیاسی و اجتماعی بر صادرات محصولات شرکت بوتان و رد فرضیه تاثیر عوامل فرهنگی است.
۱۲.

تاثیر مشخصه های فیزیکی محیط کار بر عملکرد کارکنان بانک ملی ایلام

نویسنده:

کلید واژه ها: عملکرد کارکنان محیط فیزیکی کار صدا روشنایی وسایل محیط کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۷۴
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مشخصه های فیزیکی محیط کار بر عملکرد کارکنان بانک ملی ایلام می باشد. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی است و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد و جامعه آماری این تحقیق شامل 140 نفر از کارکنان شعب واداره امور شعب بانک ملی شهر ایلام است که طبق فرمول کوکران تعداد نمونه 102نفراست که شامل 9درصد زن و 91 درصد مرد است ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که در این پژوهش از دو پرسشنامه مشخصه های فیزیکی محیط کار و همچنین پرسشنامه محقق ساخته عملکرد کارکنان، پایائی آن از آلفای کرونباخ8/0بدست آمده که نشانگر تائید آن است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها آمار استنباطی از آزمون رگرسیون و با بهره گیری از نرم افزار Spss استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین مولفه های مشخصه های فیزیکی محیط کار (صندلی راحت، نبود سروصدا و حواس پرتی حین کار، روشنایی کافی، کنترل دمای محل کار، مناسب بودن چیدمان وسایل محیط کار) و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد به همین دلیل پیشنهاد می شود از طریق افزایش استانداردهای فیزیکی محیط کار فرصت داده شود که در ،تقویت، مشخصه های فیزیکی محیط کار گام بردارند.
۱۳.

بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک در عملکرد شرکت ها با نقش میانجی گری کارآفرینی (مورد مطالعه: صنعت خودروسازی)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی استراتژیک گرایش به کارآفرینی عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۹۵
با ظهور ادبیات استراتژی هم جنبه استراتژیک مدیریت منابع انسانی و هم فعالیت های کارآفرینی در سازمان ها در میان مهم ترین موضوعات مقالات پژوهشی بوده است. در ادبیات و آثار، اثر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد شرکت به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. آخرین مقالات به طور گسترده به بررسی اثر سه متغیر در این رابطه مبادرت کرده اند. همچنین در سال های اخیر برخی از محققان اثرات متقابل معنی داری بین گرایش به کارآفرینی و شیوه های منابع انسانی را مطالعه کرده و نشان داده اند. در این مطالعه، بر روی نقش مهم گرایش به کارآفرینی روی رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد شرکت متمرکز می شویم. برای این منظور، یک پرسشنامه تهیه شد و داده ها از شرکت هایی که در صنایع مختلف در شرکت های خودرو سازی ایران خودرو و سایپا (جمعا 15 شرکت تابعه) جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده از پرسشنامه با برنامه های نرم افزاری SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که گرایش به کارآفرینی واسطه ارتباط بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد شرکت (عملکرد مالی و عملکرد کارکنان) است.
۱۴.

نقش ظرفیت جذب در طراحی مدل های تجاری بر اساس نقش واسطه ای استراتژی نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط استان خوزستان

نویسنده:

کلید واژه ها: ظرفیت جذب مدل تجارت استراتژی نوآوری شرکت های کوچک و متوسط استان خوزستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۸۱
نوآوری های تکنولوژیکی اغلب به طراحی مجدد در مدل های کسب و کار شرکت های در بدو تاسیس منجر می شود و آنها را ملزم به ادغام دانش خارجی جدید در فعالیت های داخلی می کند. در واقع از طریق ظرفیت جذب، شرکت ها می توانند دانش خارجی را به نوآوری تبدیل کنند. بدین ترتیب، نتیجه مطلوب ظرفیت جذب، استفاده از دانش جدید برای اهداف تجاری و طراحی مدل تجاری خواهد بود. لذا هدف این مطالعه بررسی نقش ظرفیت جذب در طراحی مدل های تجاری بر اساس نقش واسطه ای استراتژی نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط استان خوزستان بوده است. برای این منظور 238 پرسشنامه در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان خوزستان جمع آوری شد و از طریق مدلیابی معادلات ساختاری، مدل پژوهش برآورد گردید. نتایج نشان داد که جذب و کسب دانش خارجی بر استراتژی نوآوری اکتشافی و استثماری تأثیر ندارد. با این حال تبدیل و بهره برداری دانش خارجی به عنوان دومین عامل ظرفیت جذب دانش اثر مثبت و معنادار بر هر دو استراتژی نوآوری اکتشافی و استثماری داشته است. علاوه بر این استراتژی نوآوری اکتشافی و استثماری منجر به تازگی و کارایی مدل تجاری شده است. این مطالعه پیامدهای ظرفیت جذب بر استراتژی های نوآوری، که به طراحی مجدد مدل های کسب وکار منتج می شود را گوشزد می کند.
۱۵.

تاثیر گذاری سن بر خوش بینی، نوآوری و تاثیر آن بر انگیزه لذت جویانه و سودمندانه و رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری (مورد مطالعه: کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام)

کلید واژه ها: خوش بینی نوآوری انگیزه لذت جویانه و سودمندانه رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۹۱
هدف: این مطالعه با هدف شناسایی شیوه ای که خوش بینی و نوآوری مصرف کنندگان (محرک های آمادگی فناوری) بر گرایش آنها به استفاده از خدمات مبتنی بر فناوری است مورد بررسی قرار می دهد. در واقع مسئله اصلی تحقیق چگونگی تاثیر سن بر خوش بینی ، نوآوری و تاثیر آن بر انگیزه لذت جویانه و سودمندانه و رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. سطوح مدیریت و کارشناسان ارشد شرکت پارس خودرو به تعداد 1650 که حجم نمونه 312 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای که سن بر خوش بینی ، نوآوری و رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری تاثیر دارد. نتیجه گیری: یکی از پیامدهای بازاریابی این مطالعه این است که تمرکز بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به فناوری کافی نیست، زیرا لازم است تأثیرات آنها بر تمایل به استفاده از خدمات در نظر گرفته شود.
۱۶.

ارزیابی تناقض های موجود در شرایط عمومی فیدیک و نشریه5490 سازمان برنامه و بودجه در خصوص انعقاد قراردادهای EPC صنعت ساخت کشور

کلید واژه ها: شرایط عمومی فیدیک شریه 5490 سازمان برنامه و بودجه قراردادهای EPC صنعت ساخت کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۸۶
برای انجام یک پروژه، روش های قراردادی زیادی وجود دارد و عوامل پروژه همواره در تلاش هستند که بهترین روش ها را برای انجام یک پروژه انتخاب کنند. همچنین در سال های اخیر با توجه به پیچیدگی و نیاز به بودجه های بالا برای اتمام پروژه های بزرگ عمرانی نیاز به قرارداد درست و مناسب برای اجرای پروژه ها افزایش پیدا کرده است. رشد روز افزون استفاده از قراردادهای EPC در بخش صنعتی کشور، اهمیت این قراردادها را بیشتر از پیش کرده است. وجود روابط روشن قراردادی بین پیمانکاران و کارفرمایان دست اندرکار این پروژه ها نیز از الزامات موفقیت این مهم می باشد. هدف از این تحقیق، شناسایی ایرادها و ابهامات موجود در نشریه 5490 و شرایط عمومی فیدیک می باشد. بررسی ها نشان داده است که با توجه به این که دولت به عنوان کارفرما، تهیه کننده نشریه 5490 بوده است؛ منجر به آن شده است که مسئولیت ها و ریسک های بیشتری به پیمانکار واگذار گردد و شرایط ناعادلانه ای را ایجاد کند که این موضوع خود منجر به ایجاد دعاوی قراردادی و عدم جذابیت پروژه برای پیمانکاران داخلی و خارجی شده است؛ به همین دلایل، شناخت این نواقص و پیشنهادهای اصلاحی آن، هدف این پژوهش بوده است. ابتدا تناقض های موجود در شرایط عمومی فیدیک و نشریه 5490 سازمان برنامه و بودجه در خصوص انعقاد قراردادهای EPC صنعت ساخت از طریق ادبیات موضوع و تهیه پرسشنامه زوجی شناسایی شده است. سپس در مرحله بعدی این معیارها و زیرمعیارها با استفاده از روش AHP فازی رتبه بندی گردید. طبق نتایج، معیار تناقض های ناشی از عوامل سیاسی با وزن 0.44 رتبه اول را کسب کرده است. معیار تناقض های ناشی از منابع انسانی با وزن 0.212 رتبه دوم و معیار تناقض های اقتصادی با وزن 0.164 رتبه سوم را کسب کرده است.
۱۷.

اثر ویژگی های گیمیفیکیشن بر ارزش ویژه برند: نقش تعامل برند

کلید واژه ها: ویژگی های گیمیفیکیشن ارزش ویژه برند تعامل برند تعامل اجتماعی تعامل شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف: بررسی روابط بین گیمیفیکیشن، درگیری با نام تجاری و ارزش ویژه برند در بین کاربران آشنا با برند گوشی هوشمند هواوی است. روش : ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث روش ، تحقیقی توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری کاربران آشنا با برند گوشی هوشمند هواوی در سایت نظر سنجی پولر که حجم نمونه 384 نفر از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS3 2 Smart استفاده شده است. یافته ها: ویژگی های گیمیفیکیشن بر تعامل برند و ارزش ویژه برند تاثیر معنی داری می گذارد . تعامل عاطفی و شناختی برند بر آگاهی و وفاداری برند به طور مثبتی موثر بود ه است. وهمچنین تعامل اجتماعی بر تعامل شناختی به طور مثبت تاثیرگذار بوده است. نتیجه گیری: تمرکز بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به فناوری کافی نیست ، زیرا لازم است تأثیرات آنها بر تمایل به استفاده از خدمات در نظر گرفته شود.
۱۸.

بررسی رابطه رضایت شغلی اسلامی و تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی تعهد سازمانی و تعدیل کنندگی اخلاق کار اسلامی (مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی)

کلید واژه ها: رضایت شغلی اسلامی تعهد سازمانی اخلاق کار اسلامی تمایل به ترک خدمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
حفظ و نگهداری نیروی انسانی متخصص اهمیت و جایگاه ویژه ای در تحقق اهداف سازمان ها دارد. از این رو سازمان ها باید تدابیر لازم به منظور حذف عوامل اثر گذار بر تمایل کارکنان به ترک خدمت را بیاندیشند. هدف از این پژوهش بهبود و تقویت انگیزه کارکنان جهت ماندگاری در سازمان است. در این تحقیق رابطه رضایت شغلی اسلامی و تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی تعهد سازمانی و تعدیل کنندگی اخلاق کار اسلامی بررسی شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان ستادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تشکیل دادند. به علت محدود بودن جامعه، از روش سرشماری استفاده گردید. روش گردآوری داده ها پرسشنامه بود، بدین منظور از چهار پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه با به کارگیری روش های پایایی مرکب و آزمون های روایی همگرا بررسی و تایید شد. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS 24 استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین رضایت شغلی اسلامی و تعهد سازمانی با تمایل به ترک خدمت کارکنان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد؛ تعهد سازمانی، نقش میانجی در رابطه رضایت شغلی اسلامی و تمایل به ترک کار دارد. از سویی مشخص شد که اخلاق کار اسلامی اثر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت را تعدیل نمی کند. با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که با ایجاد عوامل رضایت شغلی اسلامی، تعهد سازمانی کارکنان افزایش یافته و در نهایت تمایل کارکنان به ترک شغل کاهش پیدا می کند.
۱۹.

بررسی تطبیق پذیری اهداف با شاخص های کلیدی عملکرد و تاثیر آن بر پایداری موفقیت سازمان

کلید واژه ها: معیارهای ارزیابی عملکرد شاخصه های کلیدی عملکرد اهداف و نتایج کلیدی پایداری موفقیت سازمان گرایش به نوآوری اداری گرایش به نوآوری فرآیندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۱
یک سازمان برای انجام امر مهمی نظیر ارزیابی عملکرد از جوانب مختلف آن نیازمند ابزارهایی می باشد. یکی از مهم ترین این ابزارها که در بسیاری از تحقیقات به آنها اشاره شده و به عنوان محوریت معیارهای ارزیابی عملکرد شناخته شده است شاخصه های کلیدی عملکرد است. تحقیق حاضر با در نظر گرفتن شکاف های اشاره شده به دنبال تطبیق اهداف و نتایج کلیدی با شاخصه های کلیدی و تاثیر آن بر پایداری موفقیت یک سازمان می باشد که مشابه چنین تحقیقی بر اساس مرور ادبیات انجام شده توسط محقق به ندرت مشاهده گردیده است. لذا در پایان محقق به دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی است که تطبیق پذیری اهداف با شاخص های کلیدی عملکرد و تاثیر آن بر پایداری موفقیت سازمان چگونه است؟ تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی تحلیلی می باشد ضمن اینکه نوع تحقیق دارای ماهیت آمیخته می باشد که هم از تکنیک های کیفی و هم از تکنیک های آماری در انجام آن استفاده شد. در نهایت نتایج تحلیل داده ها نشان داد گرایش به نوآوری اداری و فرایندی بر عملکرد و موفقیت سازمان؛ تأثیرگذار است.