منوچهر نیکنام

منوچهر نیکنام

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط تکنولوژی محور با تاکید بر نقش تعدیلگری عوامل محیطی

تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۵
بازاریابی کارآفرینانه بعنوان رویکردی جدید در بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط ظهور یافته که در خلق و تحویل ارزش، فرآیندهای اصلی بازاریابی را از طریق شیوه های کارآفرینانه، نوآورانه و فرصت محور تقویت می نماید. هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط تکنولوژی محور با تاکید بر نقش تعدیلگری عوامل محیطی، می باشد. جامعه آماری مدیران ارشد و کارشناسان خبره شرکت های کوچک و متوسط تکنولوژی محور شهر تهران می باشد. تحقیق حاضر از منظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از منظر متغیر، از نوع تحقیق کمی به شمار می رود. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. با استفاده از نرم افزار ایموس، داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند. در بررسی اعتبار پرسش نامه تحقیق از اعتبار سازه و در تحلیل پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. تحلیل یافته ها نشان داد که بین بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد کسب و کار رابطه معنا داری وجود دارد و محیط سرمایه گذاری داخلی شرکت ها به تعدیل این ارتباط می پردازند. در نهایت برررسی اثرات سازه های پژوهش نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه به صورت مستقیم به میزان 0.276 بر عملکرد کسب و کار موثر است. عوامل محیطی نیز به صورت مستقیم به میزان 0.288 بر بازاریابی کارآفرینانه موثر است، و به صورت غیرمستقیم به میزان 0.0795 بر عملکرد کسب و کار موثر است.
۲.

تأثیر همسویی استراتژی های کسب و کار، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر عملکرد عملیاتی شرکت

تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۶
هدف: این مطالعه با تکیه بر نظریه اقتضایی و تئوری پیکربندی، تأثیر عملکرد همسویی استراتژیک سه گانه را در بین استراتژی های کسب وکار، فناوری اطلاعات و بازاریابی بررسی می کند و به طور همزمان جهت گیری استراتژیک شرکت ها را در نظر می گیرد. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسان شرکتهای دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز که حجم نمونه 146 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته ها: جهت گیری استراتژیک تجاری، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر همسویی استراتژیک تاثیر، مثبت و معنی داری می گذارد. و همچنین همسویی استراتژیک بر عملکرد شرکت مثبت و معنی داری می گذارد. نتیجه گیری: این تحقیق به ادبیات همسویی استراتژیک و درک مدیران از نحوه همسوسازی استراتژی های تجاری، فناوری اطلاعات و بازاریابی برای بهبود عملکرد شرکت کمک می کند.
۳.

بررسی تاثیر ادراک کیفیت مبادله رهبر-عضو بر ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای جانبو در کرج)

تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۱
هدف: بررسی تاثیر ادراک کیفیت مبادله رهبر-عضو بر رابطه فروشنده و برند و تاثیر آن بر عملکرد خدمات فروشنده، ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی دانش برند مدیر و اشاعه دانش استراتژیک بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مشنریان فروشگاه زنجیره ای جانبو در کرج حجم نمونه 384 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته ها: ادراک کیفیت مبادله رهبر-عضو بر رابطه فروشنده بر عملکرد خدمات فروشنده، ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی دانش برند مدیر و اشاعه دانش استراتژیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد. نتیجه گیری: قدرت روابط در جامعه اماری مورد مطالعه تحت تأثیر عوامل زمینه ای، از جمله دانش برند مدیر و میزان انتشار اطلاعات استراتژیک در بین مشتریان است.
۴.

ارزیابی تأثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با میانجی گری جهت گیری استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۲۷
هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با نقش میانجی گری جهت گیری استراتژیک در شرکت لبنی میهن می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش و ماهیت در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت لبنی میهن در شهر تهران می باشند که با توجه به فرض محدود بودن جامعه آماری 63 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه در میانشان توزیع شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد، با طیف پنچ گزینه ای لیکرت استفاده شده است. که میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش بالای 7/0 محاسبه شد که بیانگر این است که پرسشنامه پژوهش از پایایی بالایی برخوردار می باشد. ضمن اینکه روایی سوالات نیز از طریق روایی محتوا و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش که از طریق نرم افزار Smart-PLS انجام گرفت نشان داده شد که: سیستم اطلاعاتی استراتژیک، هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم (از طریق جهت گیری استراتژیک) بر عملکرد شرکت تأثیر معنی داری می گذارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که جهت گیری استراتژیک بر عملکرد شرکت تأثیر معنی داری می گذارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان