پژوهش های علوم مدیریت

پژوهش های علوم مدیریت

پژوهش های علوم مدیریت سال دوم پاییز 1399 شماره 4

مقالات

۱.

تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر استرس کاری حسابرسان

کلید واژه ها: استقلال کمیته حسابرسی اندازه کمیته حسابرسی تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی استرس کاری حسابرسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۳۰۹
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر استرس کاری حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع150 شرکت(1050 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که استقلال کمیته حسابرسی بر استرس کاری حسابرسان تاثیر معناداری دارد.اندازه کمیته حسابرسی بر استرس کاری حسابرسان تاثیر معناداری دارد. تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر استرس کاری حسابرسان تاثیر معناداری دارد.
۲.

شناسایی و رتبه بندی موانع بازاریابی رشته های ورزشی رزمی ایران از دیدگاه مدیران (مورد مطالعه:استان خراسان شمالی)

کلید واژه ها: ورزش های رزمی فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه جذب حامیان مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۷۳
هدف تحقیق حاضر شناسایی موانع بازاریابی رشته های ورزشی رزمی ایران از دیدگاه مدیران می باشد. روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مسئولان ستادی ورزش و جوانان استان خراسان شمالی و روسای فدراسیون های ورزشی به تعداد 62 نفر می باشند. که به صورت انتخاب در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته 63 سوالی برمبنای طیف لیکرت 5 تایی خیلی کم تا خیلی زیاد بود که روایی و پایایی آن بر اساس روش های معتبر مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از روش آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS و همچنین از تکنیک AHP برای رتبه بندی عوامل با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام گردید نتایج نشان داد که مانع فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با میانگین رتبه 61/4 مهمترین مانع می باشد و مانع ساختاری- مدیریتی با میانگین رتبه 14/3 کم اهمیت ترین مانع در بین موانع در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان خراسان شمالی می باشد.
۳.

بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر اصطلاح های بازار

نویسنده:

کلید واژه ها: کمیته حسابرسی اندازه کمیته حسابرسی کارایی اعضای کمیته حسابرسی تخصص اعضای کمیته حسابرسی تجربه اعضای کمیته حسابرسی اصطلاح های بازار کیفیت گزارشگری مالی بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۴
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر اصطلاح های بازار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است و ازنظر زمانی مقطعی بود. دوره زمانی این پژوهش از سال 1394 تا 1397 در نظر گرفته شده است. ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی بود. پس از بررسی شرکت ها ازلحاظ ویژگی های یادشده، شرکت های مدنظر برای نمونه مطالعه انتخاب شدند. داده های پژوهش از صورت های مالی به کمک نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و پایگاه های اینترنتی بورس گردآوری شد. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 175 شرکت جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره و نرم افزار Eviews جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که ویژگی تجربه اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی بازار تاثیر دارد. اندازه کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر ندارد. ویژگی کارایی اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی بازار تاثیر دارد. ویژگی تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی بازار تاثیر دارد. با توجه به نتایج، ویژگی های تجربه اعضای کمیته حسابرسی، کارایی اعضای کمیته حسابرسی و تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر اصطلاح های بازار در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
۴.

بررسی رابطه بین مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری و چرخه عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری چرخه عمر شرکت بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۷۲۴
در این پژوهش، تجزیه و تحلیل جامعی روی، بررسی رابطه بین مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری و چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل یک دوره پنج ساله بین سال های 1390 الی 1394 انجام گرفت. این پژوهش شامل پنج فرضیه می باشد در این پژوهش سود هر سهم دوره جاری، سود هر سهم دوره گذشته، تغییرات سود هر سهم، ارزش دفتری و ارزش بازار سهام به عنوان متغیر مستقل و چرخه عمر شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش جهت طبقه بندی داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است همچنین پس از طبقه بندی داده های پژوهش برای پردازش داده ها و انجام تخمین ها از نرم افزارها EViews استفاده شده است. براساس آزمون فرضیات، نتایج حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنی دار بین سود هر سهم سال جاری؛ سود هر سهم سال گذشته؛ تغییرات سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با متغیر وابسته چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در عین حال شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین ارزش بازار هر سهم و چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد.
۵.

بررسی تأثیر هوش بازاریابی بر جذب مشتری در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه :شرکتهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی بوشهر)

کلید واژه ها: هوش بازاریابی جذب مشتری کسب و کارهای کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۶۱
امروزه بازاریابی به عنوان بخش لاینفک و هوشمندی از فرایند عملیاتی هر کسب و کاری در بازارسازی، جذب و جلب رضایت مشتری از طریق رسیدگی مناسب به امور مشتریان نقشی فعال دارد. بازاریابی از طریق پایش هوشمند بازار، و شناخت نیاز مشتریان قبل، حین و بعد از ارتباط با سازمان، دانش مدیران را در جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح بهبود می بخشید. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هوش بازاریابی بر جذب مشتری در کسب و کارهای کوچک و متوسط شرکت های فعال مستقر در شهرک های صنعتی بوشهر، تحقیقی است توصیفی با نتایج کاربردی و روش کمی. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و پرینل بخش بازاریابی و فروش شرکتهای کوچک و متوسط شهرکهای صنعتی شهر بوشهر تشکیل داده و در راستای انجام پژوهش، 157 نفر به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS انجام پذیرفت و نتایج نشان داد هوش بازاریابی بر جذب مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد و 75 درصد از تغییرات در سطح جذب مشتری را تبیین می نماید. همچنین نتایج نشان داد که عوامل فراسازمانی و عوامل فردی ار هوش بازاریابی به ترتیب بالاترین و کمترین تاثیر را در جذب مشتری داشته است.
۶.

تاثیر کوته بینی و اعتماد بیش از حد مدیران بر پاداش هیئت مدیره: نقش کیفیت حسابرسی و دوره تصدی حسابرس

کلید واژه ها: کوته بینی اعتماد بیش از حد مدیران پاداش هیئت مدیره کیفیت حسابرسی و دوره تصدی حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۵۴۳
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کوته بینی و اعتماد بیش از حد مدیران بر پاداش هیئت مدیره و همچنین نقش کیفیت حسابرسی و دوره تصدی حسابرس بر رابطه فوق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 149 شرکت( 1043 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که کوته بینی مدیران بر پاداش هیئت مدیره تاثیر معناداری دارد. اعتماد بیش از حد مدیران بر پاداش هیئت مدیره تاثیر معناداری دارد. کیفیت حسابرسی رابطه بین کوته بینی مدیران و پاداش هیئت مدیره را تعدیل می کند. دوره تصدی حسابرسی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیران و پاداش هیئت مدیره را تعدیل می کند.
۷.

بررسی تاثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر ریسک سقوط قیمت سهام: نقش محدودیت مالی

کلید واژه ها: مدیریت سود خودشیفتگی مدیران جبهه گیری مدیریتی بحران مالی ریسک سقوط قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۹۳
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر ریسک سقوط قیمت سهام:نقش محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 149 شرکت( 1043 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که ویژگی های رفتاری مدیران(شامل: مدیریت سود، خودشیفتگی مدیران، جبهه گیری مدیریتی، کوته بینی مدیران) بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معناداری دارد. همچنین بحران مالی بر رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر می گذارد.بحران مالی بر رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام واقعی و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر می گذارد.بحران مالی بر رابطه بین خودشیفتگی مدیران مبتنی بر شاخص پاداش نقدی و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر می گذارد. بحران مالی بر رابطه بین کوته بینی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر می گذارد. بحران مالی بر رابطه بین جبهه گیری مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر می گذارد.