پژوهش های علوم مدیریت

پژوهش های علوم مدیریت

پژوهش های علوم مدیریت سال سوم تابستان 1400 شماره 7

مقالات

۱.

استفاده از روش کارت امتیازی متوازن (BSC) در مدیریت کیفیت خدمات شرکتها

کلید واژه ها: اینترنت سطوح خدمات مدیریت کیفیت کارت امتیازی متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۶
هدف از این مقاله آزمون نقش روش شناسی کارت امتیازی متوازن در کیفیت خدمات وب سرویس ها است. یک چهارچوب کارت امتیازی متوازن برای کیفیت وب سرویسها توسط شناسایی عوامل حیاتی موفقیت ارائه شده است که اهداف تجاری، شاخص ها، مقاصد و ابتکار عمل ها را ترکیب می نماید. چهارچوب مدیریت کیفیت خدمات و کاربرد کارت امتیازی متوازن توسط یکپارچه کردن کارت امتیازی متوازن و وب سرویس ها صورت می گیرد. سپس نمونه های مطالعاتی در دو سازمان در صنعت کشاورزی بررسی و چهارچوب مورد نظر مورد تست قرار می گیرد. یافته های این مطالعه اکتشافی نشان داد که فرآیند چرخشی که با استفاده از این رویکرد به منظور ارزیابی کیفیت کاربردهای وب سرویس ها و کیفیت یکپارچگی ایجاد می شود، نقشه استراتژی را ارائه می دهند و نشان می دهد چگونه اطلاعات پخش خواهند شد و بنابراین پتانسیل استفاده از وب سرویس ها می تواند مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه به افراد حرفه ای این امکان را می دهد که سیستمی داشته باشند که بازخوردهای به موقع، قابل مدیریت، قابل اطمینان، قابل قیاس و موثر از نظر هزینه را در عملکرد های استراتژیک خود ارائه می دهد. کارت امتیازی متوازن توسط آزمون های همزمان از عملکردها در چهار چشم انداز رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی تجاری، مشتری و مالی دیدگاهی کلی از شرکتها می دهد. تحقیقات گذشته بر استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی اثر اقتصادی در یک شرکت تاکید داشت. این مقاله در خصوص نقش کارت امتیازی متوازن بر بهبود کیفیت خدمات شرکتها با استفاده از وب سرویس تمرکز می کند. به علاوه آموخته هایی دارد که شرکت ها با توجه به آن می توانند کیفیت خدماتی که ارائه می دهند را بهبود بخشند.
۲.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی الکترونیک رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی عوامل فناورانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)می باشد. روش انجام این تحقیق از نظر زمانی پیمایشی، از نظر هدف ، توصیفی- ارزشیابی و روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای و مطالعه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری شامل 10 الی 15 نفر از خبرگان آگاه در حوزه های مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی الکترونیک، سازمان آموزش و پرورش شهر کاشمر هستند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری برخوردار می باشند. با توجه به تعداد جامعه آماری، حجم نمونه آماری برابر با جامعه آماری بوده و بین 10 تا 15 نفر انتخاب خواهد شد. نمونه گیری در این مطالعه، به روش کل شمار انجام شد. برای شناسائی روابط و تعیین اولویت معیار های تحقیق حاضر از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و مدل AHP با رویکرد فازی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از محیط نرم افزارهای Excel استفاده شده است. نتایج نشان داد. معیارهای اصلی پژوهش شامل، عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل فناورانه، عوامل رفتاری و عوامل محیطی می باشد. در مجموع 5 معیار اصلی، 30 زیرمعیار شناسایی شد. مقایسه وزن نهایی معیارها نشان می دهد که معیار \"عوامل فناورانه\" بیشترین و معیار \"عوامل فردی\" کمترین وزن را به خود اختصاص داد.
۳.

بررسی اثر اقتصاد سیاسی پشت سر استقلال بانک مرکزی

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسی استقلال بانک مرکزی بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
یکی از سوالات اصلی اقتصاد سیاسی دولت این است که تصمیمات باید چگونه باشد. توسط سیاستمداران که در معرض انتخابات مکرر هستند و تصمیماتی که باید به آنها تفویض شود، گرفته شده است و برخلاف سیاست های مالی، سیاست های پولی اغلب به یک نهاد مستقل واگذار می شود که توسط مقامات رسمی شغلی اداره می شود که مدت مسئولیت آنها بیش از متوسط سیاسی است. در این مقاله، به این مسائل، پرداخته می شود که: چرا سیاستمداران با کمال میل از بخش قابل توجهی از اختیارات و قدرت خود صرف نظر می نمایند و آن را به دیوان سالاران در نهادهای مستقل تفویض می نمایند؟ و این تفویض ممکن است چه شکلی داشته باشد (یعنی تفویض ابزار، اهداف) استقلال هدف مطلوب نیست.
۴.

بررسی تحلیل اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سازمان پسماند شهرداری مشهد)

کلید واژه ها: سرمایه فکری عملکرد سازمانی مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۴۷۶
موضوع مورد بررسی تحلیل اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع و تحلیل، توصیفی است. جامعه آماری در این تحقیق سازمان پسماند شهرداری مشهد با تعداد 700 نفر کارمند می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 248 نفر به دست آمد که با استفاده روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبت به جمع آوری داده ها اقدام گردید. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها پس از بررسی توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ تایید شد. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها از نرم افزار Smart PLS به روش مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مدیریت دانش تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد را میانجیگری می کند. ابعاد سرمایه فکری(سرمایە انسانی، ساختاری و رابطه ای) بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد. مدیریت دانش بر عملکرد تاثیر مثبت و معنادار دارد. مدیریت دانش تاثیر ابعاد سرمایه فکری(سرمایە انسانی، ساختاری و رابطه ای) بر عملکرد را میانجیگری می کند.
۵.

طراحی مدل جانشین پروری در دادگستری استان مرکزی با رویکرد نظریه فازی و تصمیم گیری چند شاخصه خاکستری

کلید واژه ها: جانشین پروری مدیران منابع انسانی دادگستری دلفی فازی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۸۹
مدیریت جانشین پروری یک تلاش منظم و پیش بینی شده به وسیله سازمان است که تداوم رهبری را در منصب های کلیدی حفظ نموده و توسعه سرمایه های دانش را برای آینده اطمینان می بخشد. بررسی ها نشان داده است که حتی در کشورهای توسعه یافته جانشین پروری عملاً عملیاتی نشده و در سطح دانشگاهی و تحقیقاتی باقی مانده است. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد جانشین پروری مدیران در دادگستری استان مرکزی با استفاده از تکنیک دلفی فازی، وزن دهی و اولویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری است. بدین منظور ابتدا با مرور دقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و مؤلفه های جانشین پروری شناسایی سپس با توجه به نظر 15 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه مدل بومی جانشین پروری دادگستری استان مرکزی طراحی گردید. آنگاه با استفاده از نظرات خبرگان و ماتریس های مقایسات زوجی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری به سطح بندی ابعاد مدل بومی جانشین پروری پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر می تواند دید جامعی را به مدیران منابع انسانی سازمانی در شناخت بیشتر مؤلفه های اسلامی و ایرانی در نظام جانشین پروری ارائه نماید.
۶.

عوامل بحرانی موفقیت در برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات در شهرداری تهران

کلید واژه ها: برون سپاری عوامل بحرانی موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات غربالگری فازی تکنیک بهترین - بدترین فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۸۱
با تشدید رقابت در بازار، تمرکز بر داد و ستد، مهم ترین عامل ادامه ی حیات شرکت ها تلقی می شود. بنابراین در چنین محیطی شرکت ها راهبرد برون سپاری را به کار می برند که عامل مهمی در کاهش هزینه ها و افزایش رقابت اصلی شرکت ها است. عوامل بحرانی موفقیت، عواملی است که شناخت و توجه به آن ها در موفقیت یا شکست سازمان ها در آن حوزه ها بسیار نقش تعیین کننده ای را ایفا می نماید. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل بحرانی موفقیت در برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات شهرداری تهران با استفاده از تکنیک غربالگری فازی، وزن دهی و اولویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک بهترین- بدترین فازی است. بدین منظور ابتدا با مرور دقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و مؤلفه های برون سپاری فناوری اطلاعات شناسایی سپس با توجه به نظر 15 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه مدل بومی برون سپاری فناوری اطلاعات در شهرداری تهران طراحی گردید. آنگاه با استفاده از نظرات خبرگان و ماتریس های مقایسات زوجی و روشBWM فازی به اولویت بندی مؤلفه های تحقیق پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر می تواند دید جامعی را به مدیران فناوری اطلاعات در شناخت بیشتر مؤلفه های برون سپاری IT در شهرداری تهران ارائه نماید.
۷.

تحلیل و شناسایی عوامل سلامت فکری، معنویت، تعهد پذیری افراد و ارتباط بین آنها (مورد مطالعه: دانشجویان و فارغ التحصیلان شاغل رشته حسابداری واحد شاهرود)

کلید واژه ها: معنویت تعهد پذیری سلامت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹
ورود مفاهیمی همچون اخلاق ، حقیقت، باور به خداوند با نیروی برتر، معنا جویی در کار و در نهایت روح و معنویت همه حکایت از ظهور پارادایمی جدید در عرصه سازمانی دارد در این تحقیق تاثیر و ارتباط سلامت رفتاری افراد از جنبه ساختاری، اقتصادی و اجتماعی با معنویت در حوزه های پایبندی به ارزشهای اخلاقی، معنویت ذهنی و فرهنگی وهمینطور با میزان تعهد پذیری در افراد در حوزه های عاطفی و اجتماعی و رفتاری مورد بررسی قرار گرفته شده است در ابتدا به کمک روش ارزیابی انتقادی و مرور63 پژوهش مربو به موضوع و نیز خبرگان دانشگاهی و باتجربه، فاکتورها و عوامل موثر بر هر یک از متغیرهای تحقیق شناسایی و امتیازدهی و اولیت بندی شدند سپس با اتکا به تحلیل های فراترکیب و تحلیل دلفی مورد تحلیل قرار گرفتند جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حسابداری دانشگاه آزاد شاهرود به تعداد 143نفربودندکه در قالب پرسشنامه کتبی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند نتایج دریافتی از دیدگاه آنها شناسایی عوامل موثر مولفه های اصلی سلامت فکری، معنویت و تعهدپذیری بود بعلاوه مشخص گردید بین معنویت و میزان تعهد پذیری در افراد رابطه قوی و مستقیمی وجود دارد و سلامت فکری به میزان زیادی می تواند متاثر از معنویت فردی و درونی افراد باشد بعلاوه سلامت فکری نقش زیادی در تعهد پذیری افراد در مسئولیت های مختلف ایفا می نماید.
۸.

بررسی نقش و تاثیر تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری بر فروش شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری شبکه های اجتماعی

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فروش پشتکار همدلی ارتباطات اطلاعاتی انگیزه بکارگیری شبکه اجتماعی تحمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۷
جهان معاصر با سرعتی شگفت انگیز در حال تحول است. سازمان ها، به عنوان یکی از بارزترین مشخصه های جوامع امروزی نیز به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و در نظام کنونی ارتقاء فروش شرکت یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال محسوب می گردد. بنابراین واضح است که بررسی متغیر های اثرگذار بر آن تا چه اندازه می تواند راهنمای مدیران در بهبود سازمان باشد. در این راستا در این تحقیق بدنبال بررسی نقش و تاثیر تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری بر فروش شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری شبکه های اجتماعی هستیم. این تحقیق از حیث نوع و ماهیت، تحقیقی توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) و از نوع فرضیه آزمایی است. در این تحقیق، مدل معرفی شده با استفاده از نمونه ای 385 تایی و با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها بیانگر تاثیر مثبت معنادار مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فروش بر پشتکار، ارتباطات اطلاعاتی، انگیزه، همدلی، تحمل است. همچنین بکارگیری شبکه های اجتماعی نیز ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فروش با پشتکار، ارتباطات اطلاعاتی، انگیزه، همدلی، تحمل را به صورت مثبت تعدیل می نماید. این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن می سازد که آنها با سرمایه گذاری بر روی مدیریت ارتباط با مشتری نه تنها ضرر نمی کنند بلکه به یک مزیت رقابتی از طریق بهبود فروش نیز دست می یابند.
۹.

بررسی نقش مدل های ذهنی در فرآیند تغییر سازمانی(مورد مطالعه دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی اصفهان)

کلید واژه ها: تغییر سازمانی مدل های ذهنی سازمان تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۳۹۹
در دنیای امروز تغییرات به عنوان یک کلید محرک برای موفقیت سازمانی ضروری می باشد. هدف این پزوهش بررسی وتعیین نقش مدل های ذهنی در فرآیند تغییر سازمانی است. این تحقیق ازجهت هدف، کاربردی، ماهیت آن توصیفی وازحیث ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی بود. جامعه آماری ،کارکنان سازمان تأمین اجتماعی دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی اصفهان به تعداد 340 نفر است. حجم نمونه با استفاد از فرمول کوکران محاسبه شد و 181 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار گرد آوری پرسشنامه های استاندارد مدل های ذهنی و سنجش پذیرش کارکنان به تغییرات استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مدل ذهنی هدف گرایی، مدل ذهنی وحدت گرایی، مدل ذهنی تعادل گرایی، مدل ذهنی عملکرد گرایی و مدل ذهنی برنامه گرایی در فرآیند تغییر سازمانی تأثیر معنادار و مثبت دارد. در حالی که مدل ذهنی ثبات گرایی در فرآیند تغییر سازمانی تأثیر معناداری ندارد.
۱۰.

نقش اخلاق حرفه ای اسلامی در موفقیت سازمان های پروژه محور ایران

کلید واژه ها: شیوه های HR موفقیت پروژه اخلاق حرفه ای اسلامی سازمان های مبتنی بر پروژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
هدف از این پژوهش، بررسی اثرات «مجموعه ای از چهار شیوه HR انتخابی» بر موفقیت پروژه و اثرات تعدیلگر IWE در این رابطه است. این مطالعه فرضیات مستقیم و تعدیلگر را برای رابطه بین 4 شیوه HR انتخابی (استخدام و گزینش کارمندان، تربیت و توسعه کارمندان، ارزیابی عملکردی کارمندان و سیستم پاداش کارمندان)، «موفقیت پروژه» (PS) و «اخلاق حرفه ای اسلامی» (IWE) در سازمان های مبتنی بر پروژه ایران ایجاد می کند. این فرضیات با کمک داده های برآورد تأیید می شوند که از 2 شهر ایران (ماهشهر و عسلویه ) با بهره گیری از طراحی مقطعی گردآوری شده اند. در این مطالعه، از تحلیل رگرسیون خطی برای تعیین اثرات متغیرها استفاده شده و از همبستگی پیرسون برای سنجش هم خطی بین متغیرهای مختلف استفاده شد. هم چنین برای فهم وابستگی بین متغیرهای پژوهش و PS از همبستگی پیرسون استفاده شده است. داده هایی که از طریق این ابزار گردآوری شدند با بهره گیری از نسخه 20 نرم افزار SPSS وارد و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که ETD نسبت به هر سه شیوه دیگر مدیریت منابع انسانی در سازمان های مبتنی بر پروژه ایران تأثیر کمی بر موفقیت پروژه دارد. افزون براین، این یافته ها اثرات تعدیلگر IWE را تنها در رابطه بین شیوه «استخدام و گزینش کارمندان» و موفقیت پروژه ای که کارمندان در این سازمان ها متوجه شدند نشان می دهند. در پایان این پژوهش در مورد اهمیت، پیامدها و محدودیت های نتایج برای تحقیق آتی نیز بحث شده است.