پژوهش های علوم مدیریت

پژوهش های علوم مدیریت

پژوهش های علوم مدیریت سال چهارم پاییز 1401 شماره 12

مقالات

۱.

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی سرمایه فکری

تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۸۰
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری در سازمان بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان نیروگاه اصفهان (700 نفر) می باشند که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 248 نفر آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب می گردند. پژوهش از منظر روش شناسی به صورت توصیفی – پیمایشی بوده و برای اندازه گیری متغیرها، از پرسشنامه های استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت کیم و همکاران (2010)، عملکرد شرکت توسط نوبخت در سال 1396 و سرمایه فکری الیویرا و همکاران در سال 2020 استفاده گردیده است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از معادله های ساختاری از طریق smart Pls انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی سرمایه فکری کارکنان تاثیر معناداری دارد بنابراین مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی سرمایه فکری در بین کارکنان تاثیر معنی داری دارد.
۲.

تبیین جایگاه مدیر ارشد منابع انسانی در نقش شریک استراتژیک روی مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در صنعت بانکداری ایران

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۱
امروزه مدیران، به ویژه مدیران منابع انسانی به عنوان شاخص ترین هدایت کنندگان برنامه های توسعه شناخته می شوند و در صورتی می توانند این امر را به شیوه ای مطلوب اجرایی نمایند که از روحیه یادگیری و برنامه ای مدون برای طی مسیر تعالی فردی برخوردار باشند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی برنامه توسعه فردی مدیران منابع انسانی صنعت بانکداری و تبیین اجزا و مؤلفه های برنامه توسعه و روابط میان آن ها صورت پذیرفته است. با ورود به قرن بیست و یکم، از نیروی انسانی به عنوان شریک استراتژیک و باارزش ترین سرمایه سازمان یاد می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش شریک استراتژیک بر روی مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در میان سازمان ها بوده و تحقیق حاضر از نوع توصیفی و مروری است. واژه های منابع انسانی، شریک استراتژیک، مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی، صنعت بانکداری ایران در پایگاه های اسکوپوس، پروکوئست، الزویر، اسپرینگر، امرالد و گوگل اسکولار جست وجو شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که مدیر ارشد منابع انسانی بر مزیت عملکرد سازمانی از طریق مزیت رقابتی پایدار در صنعت بانکداری ممکن است تأثیر داشته باشد.
۳.

نقش ظرفیت یکپارچگی داخلی استفاده از فناوری پیشرفته در ظرفیت نوآوری بر پایه نقش میانجی یکپارچگی فناوری بلاکچین و سرمایه اجتماعی رابطه ای تأمین کننده

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۱
استراتژی دوسوتوانی سازمانی در ایجاد تعادل بین عوامل سرمایه اجتماعی تکنولوژیکی و رابطه ای بین خریداران و تامین کنندگان به سطح بالاتری از قابلیت های تولید دیجیتال منجر می شود و پتانسیل نوآوری خریداران را با توجه به شیوه های پایدار در فرآیندهای آنها برای مقابله با فرآیندهای تولید صنعت و چالش های پایداری افزایش می دهد. بر این مبنا در این پژوهش مدل نوآوری محصول به کمک فرآیند سرمایه اجتماعی و فناوری مبتنی بر قابلیت پویا و تئوری دوسوتوانی زنجیره تامین ارائه شده توسط بنزیدیا و همکاران(2021)، با استفاده از داده های جمع آوری شده از 240 شرکت دارای فناوری پیشرفته و یا خلاق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بر پایه روش معادلات ساختاری نشان داد که یکپارچگی داخلی به طور مثبت بر ظرفیت های نوآوری خریدار تأثیر می گذارد. علاوه بر تأثیر مستقیم، یکپارچگی داخلی با تقویت ظرفیت یکپارچگی فناوری بلاک چین و سرمایه اجتماعی رابطه ای تأمین کننده نیز می تواند در ارتقای ظرفیت نوآوری خریدار موثر می باشد. بنابراین توصیه می گردد شرکت ها در ایران برای دستیابی به اهداف نوآوری به نقش حیاتی سرمایه ارتباطی و فناوری در روابط خریدار- عرضه کننده، به ویژه به عنوان یک کاتالیزور برای بهره برداری از ظرفیت های داخلی ، توجه ویژه داشته باشند.
۴.

نیروهای موثر بر همکاری و رقابت در استراتژی های محصول-بازار

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۴
هدف: اگرچه به طور گسترده ثابت شده است که رقابت (همکاری و رقابت همزمان) ارتباط مثبتی با عملکرد شرکت ها دارد، محققان تا حد زیادی نیروهای محیطی و سطح شرکت را که به طور بالقوه بر این رابطه تأثیر می گذارند نادیده گرفته اند. بر اساس تئوری مبتنی بر منبع و دیدگاه رابطه ای، این مطالعه حاضر ارزیابی می کند که آیا شدت رقابت و پرخاشگری رقابتی به طور منفی تعدیل می کند یا خیر. بطورکلی هدف این تحقیق بررسی تاثیر گذاری همکاری بر عملکرد مالی با نقش میانجی پرخاشگری رقابتی و شدت رقابت بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کارکنان شرکتهای دانش بنیان با حجم نمونه 189 نفری از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است . به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای شدت رقابت و پرخاشگری رقابتی در تاثیر همکاری و عملکرد مالی است. همچنین همکاری بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری می گذارد. نتیجه گیری: رقابت (همکاری و رقابت همزمان) بر با عملکرد شرکتهای دانش بنیان بشدت تاثیر مثبت دارد. همچنین نیروهای محیطی و سطح شرکت به طور بالقوه بر این رابطه همکاری و رقابت با عملکرد شرکتهای دانش بنیان تأثیر جدی می گذارند.
۵.

Investigation of the concept of entrepreneurial action with Islamic knowledge

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۱
Action is a fundamental concept in philosophy and the social sciences, such as sociology, psychology, and economics. Entrepreneurial action refers to behavior in response to a judgmental decision in a situation of uncertainty about a potential opportunity for profit. Wherever there has been or will be a change in human life, either positively or negatively, it is rooted in the work and performance of human society. At the same time, good effort and work that emanates from a good attitude and sound thought provide a favorable atmosphere for the happiness and economic growth and prosperity of the people, and create and fertilize great civilizations (Al-Insan: verse 11). This study seeks to investigate these drivers by studying entrepreneurs. Assuming entrepreneurial action as a meaningful response to environmental stimuli that requires mental processes, this study is consistent with the \"interpretiveness\" epistemology. This research intend to present comprehensive and integrated conceptual propositions based on conceptual propositions and definitions of entrepreneurial action, therefore, , it is considered fundamental in terms of objective. Islam invites people to do business, it calls on human beings to benefit others through their work, and directly and indirectly encourages people to become entrepreneurs and create jobs in order to prevent poverty and hunger in an Islamic society. As a result, a person\'s religious thoughts can affect his or her entrepreneurship.
۶.

ارزیابی اجرای ممیزی انرژی در کشور با روش های SWOT و QSPM

تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۹۴
بر اساس پیش بینی ها، منابع سوخت های فسیلی کشور در دهه های آینده روند کاهشی را تجربه خواهند کرد. با تمام شدن سوخت های فسیلی، کشورمان دچار مشکلات عدیده ای در تامین انرژی مورد نیاز در مصارف مختلف می شود. بنابراین بایستی هم اکنون به دنبال چاره ای بود. یکی از مهمترین و کلیدی ترین راه های مقابله با کمبود سوخت های فسیلی در آینده، ممیزی انرژی در زمان حال است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اجرای اقدامات ممیزی انرژی در ابعاد مختلف در کشور و نیز ارایه برنامه ای راهبردی جهت اجرای این اقدامات می باشد. از آن جایی که تحلیل SWOT قبل از تدوین استراتژی ها انجام می شود، در این مطالعه سعی شده است از تحلیل SWOT به منظور تدوین استراتژی هایی جهت بهبود شرایط مدیریت و ممیزی انرژی در کشور استفاده گردد. این تحلیل شامل اثرات کنونی (نقاط قوت و ضعف)و اثرات توسعه در آینده (فرصت ها و تهدید ها) است. هم چنین به منظور مشخص نمودن جذابیت نسبی استراتژی های تعیین شده نیز، ماتریس QSPM به کار گرفته شد. نتایج نشان دهنده آن است که تدوین استراتژی هایی جهت بهبود شرایط مدیریت و ممیزی انرژی در کشور ضروری به نظر می رسد. از میان استراتژی های تدوین شده در SWOT ،\"استراتژی های تهاجمی\" در صدر استراتژی ها می باشد، در نهایت، در ماتریس QSPM، استراتژی های کلان ممیزی انرژی از جذابیت بیشتری برخوردار هستند.
۷.

بررسی رابطه ی جو توانمندسازی و مهارتهای عمومی کارکنان بیمارستان

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۶۱
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی جو توانمندسازی و مهارتهای عمومی کارکنان بیمارستان بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. آزمودنی های این تحقیق شامل 145 نفر از کارکنان بیمارستان های شهر قم در سال 1399 بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مقیاس هشت مؤلفه ای اسکات و ژافه (1375) با تنظیم پرداختچی (1391) و پرسشنامه ی محقق ساخته ی مهارتهای عمومی کارکنان را تکمیل نمودند. اعتبار پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه جو توانمندسازی 88/. و برای مهارتهای عمومی کارکنان 92/. بدست آمد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه و متخصصان تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، آزمون های آماری (آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان، تحلیل واریانس یکراهه ANOVA و آزمون t تک نمونه ای) با استفاده از نرم افزار spss به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که جو توانمندسازی بیمارستان های نمونه پژوهش در همه ابعاد بجز (روحیه، قدردانی، محیط کار سالم) به طور کلی با اطمینان 95/. بالاتر از حد متوسط است. وضعیت مهارتهای عمومی کارکنان بیمارستان، در همه ابعاد با اطمینان 95 درصد بالاتر از حد متوسط بود. بین جو توانمندسازی و مهارتهای ( ارتباطی و کارگروهی) با اطمینان 99% و مهارت های (حل مسئله، خلاقیت و حل تعارض) با اطمینان 95% رابطه ی همبستگی مثبت وجود دارد بیشترین همبستگی بین جو توانمندسازی و مهارت کارگروهی با درجه همبستگی 7/0 مشاهده شد و بین جو توانمندسازی بیمارستان و مهارت مدیریت زمان کارکنان رابطه همبستگی مشاهده نشده است. جو توانمندسازی به طور کلی تبیین معناداری از مهارتهای عمومی کارکنان دارد. همچنین نتایج نشان داد که هیچ تفاوت معناداری در میزان مهارتهای عمومی کارکنان و ادراک جو توانمندسازی بیمارستان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت، سابقه خدمت، تحصیلات) آنها وجود ندارد. بهبود یافتن جو توانمندسازی بیمارستانها و مهارتهای کارکنان ، مستلزم شناخت اهمیت و کمبودها و کاستی های آن می باشد. از سوی دیگر می بایست؛ برنامه ریزی و تلاش در خصوص بهینه سازی جو توانمندسازی بیمارستانها به عنوان یک استراتژی ارزشمند تلقی شود و زمینه برای بهبود مهارتهای کارکنان و تحقق اهداف سازمانی بیمارستانها و ارائه ی خدمات درمانی کارآمد به جامعه، فراهم گردد.
۸.

بررسی رابطه سرمایه فکری و تولید پایدار با توجه به نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر بلاک چین و نگاشت زنجیره تامین

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۹
هدف از این پژوهش، بررسی این مسئله است که آیا سرمایه فکری، می تواند هم به صورت مستقیم و هم از طریق اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین در بهبود تولید پایدار یک شرکت نقش داشته باشد یا خیر. داده ها از 240 شرکت دارای فناوری پیشرفته و یا خلاق با کمک پرسشنامه ارائه شده توسط سارپونگ و همکاران(2022)، که گویه های آن اقتباس شده ازمنابع معتبر دیگر بوده است، جمع آوری شد. اعتبار مقیاس و مدل نیز با ضریب آلفای کرونباخ(پایایی)، معیار میانگین واریانس استخراج شده(روایی همگرا) و روش فورنل واکر(روایی واگرا)، مورد تأیید قرار گرفت. نتایج بر پایه روش معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه فکری، هم به صورت مستقیم و هم از طریق مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین و نگاشت زنجیره تأمین، بر تولید پایدار تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت ارتقای سرمایه فکری هم به صورت مستقیم و هم بر پایه تقویت نگاشت زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین در تولید پایدار نقشی بسیار برجسته خواهد داشت. از این رو توصیه می گردد شرکت ها در ایران با ارزیابی مداوم سرمایه فکری و تدوین برنامه ریزی های بهبودی برای آن، به ارتقای تولید پایدار شرکت کمک کنند.
۹.

شناسایی محورهای کلیدی رضایت کارکنان در محیط صنعتی و معدنی (نمونه موردی معادن و کارخانجات شهرستان سنگان خواف)

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۱
نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد جهانی امروز بسیار حائز اهمیت بوده بطوریکه قوه اجرائی کشور می تواند حجم عظیمی از وظایف خود نظیر افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد فرصت های شغلی و ... را توسط آن مرتفع سازد. از سری معادن پر ظرفیت ایران می توان به معادن واقع در شرق کشور حومه شهر سنگان خراسان رضوی پرداخت که سالانه میزان بهره برداری و سوددهی قبال توجهی را به خود اختصاص داده است. این تحقیق بر آن شده تا محورهای کلیدی رضایت کارکنان در محیط های صنعتی و معدنی این منطقه را شناسایی و در پایان نیز پیشنهاداتی را در جهت ارتقاء رضایت شغلی پرسنل ارائه نماید. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و برای اشباع نظری از عوامل موثر بر رضایت شغلی پرسشنامه مینه سوتا استفاده شد. این مرحله طی فراخوانی با ارائه توضیحات و بیان هدف کلی کار، از متخصصین در حوزه صنعت و معدن این منطقه خواسته شد تا به ارائه نظرات خود پیرامون عوامل موثر بر رضایت شغلی بپردازند. نمونه آماری این پژوهش برای توزیع پرسشنامه ها 65 نخبه در نظر گرفته شد. پایایی این پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که میزان آن 877/0 بدست آمد. نتایج نشان داده است که واحد معدن در حوزه نظام پرداخت، فرصت های پیشرفت و شرایط فیزیکی کمترین رضایت را داشته و در حوزه نظام پرداخت و حوزه مال و اقتصادی بیشترین میزان رضایت را در این حوزه داشته است. همچنین حوزه مدیرعامل در حوزه نوع شغل دارای کمترین رضایت بوده است.
۱۰.

بررسی مزایا و معایب مشاغل دورکاری در تجارت الکترونیکی در ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۸
تجارت الکترونیک شامل خرید و فروش، بازاریابی و خدمت رسانی برای محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق اینترنت و سایر شبکه ها است. دورکاریعبارت است از کارکردن در فاصله ای دور برای کسی که به شما پول می دهد. به عبارت بهترکار از راه دور پدیده ای است که در جوامع اطلاعاتی رونق یافته و محدودیت زمانی و مکانی در اجرای وظایف شغلی را با بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات از بین برده است. در این مقاله ابتدا به تشریح مفهوم تجارت الکترونیک و مشاغل دورکاری پرداخته شده است و سپس به بررسی ارتباط تجارت الکترونیک و دورکاری پرداخته شده است. در نهایت با توجه به اطلاعات جمع آوری شده، مزایا و معایب مشاغل دورکاری در تجارت الکترونیکی ایران در کشور ارائه شده است.
۱۱.

نشانه شناسی؛ تحلیل کیفی درکشف دلالت میان دال و مدلول

تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۸
دنیای پیرامون ما مملو از نشانه ها و علائم است و ما از طریق این نشانه هاست که پیام هایی را بین خود رد و بدل می کنیم. نشانه شناسی علمی است که به مطالعه ی نظام نشانه ها می پردازد و سعی دارد تا با کشف دلالت میان دال و مدلول، معنای نهفته در نشانه ها، رمزها و علائم را آشکار سازد. تحلیل نشانه شناختی، یکی از روش های تحلیل کیفی است که به بررسی دال ها در راستای دستیابی به معنای آنها می پردازد. هدف از این پژوهش، نگاهی نو به روش پژوهش کیفی تحلیل نشانه شناختی است. این روش که در علوم فراوانی کاربرد دارد، یکی از روش های مهم در پژوهش کیفی است. پژوهش حاضر که به صورت تحلیلی توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای صورت گرفت است، نشان می دهد که روش تحلیل نشانه شناختی تا چه حد اهمیت دارد، چه وجوه کاربردی دارد، تکنیک های آن کدامند، چه رویکردهایی دارد، تمایز آن با دیگر روش های پژوهش کیفی در چیست و در نهایت چه انتقاداتی به آن وارد است.
۱۲.

اثر گرایش استراتژیک سبز بر پیامدهای سبز با نقش میانجیگری سرمایه فکری سبز (مورد مطالعه: شرکتهای کوچک و متوسط در شهرک صنعتی آراسنج قزوین)

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۳
هدف: در حال حاضر بسیاری از شرکت ها برای اجرای استراتژی هایی که می توانند پایداری زیست محیطی فرآیندهایشان را با موفقیت افزایش دهند، تلاش می کنند. این مطالعه با تکیه بر نظریه های سرمایه فکری سبز و دارایی های مکمل، به دنبال بررسی مکانیزمی را که به موجب آن شرکت ها می توانند یک استراتژی سبز (به عنوان مثال، محیط زیست) را به عملکرد نوآوری فرآیند سبز برتر تبدیل کند، بوده است. بطورکلی هدف این پژوهش بررسی تاثیر قصد استراتژیک سبز بر عملکرد نوآوری فرآیند سبز با نقش میانجی سرمایه فکری سبز بوده است. روش : این تحقیق از جنبه هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. سطوح مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط در شهرک صنعتی آراسنج قزوین 213 که حجم نمونه 137 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته ها: قصد استراتژیک سبز یک شرکت تأثیرات مثبتی بر سه جنبه سرمایه فکری سبز دارد. به نوبه خود، این سه جنبه اثرات مثبتی بر عملکرد نوآوری فرآیند سبز دارند. علاوه بر این، سرمایه سازمانی سبز به طور مثبت اثر سرمایه رابطه ای سبز را بر عملکرد نوآوری فرآیند سبز تعدیل می کند، نتیجه گیری: نشان می دهد که سرمایه فکری سبز نقش واسطه ای در رابطه بین هدف استراتژیک سبز شرکت و عملکرد نوآوری فرآیند سبز ایفا می کند، و همچنین به ادبیات مربوط به اجرای استراتژی سبز کمک می کنند.
۱۳.

بررسی تاثیر عواطف و احساسات بر روی سبک رهبری مدیران در سازمان های دولتی

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۳
هوش هیجانی دستاوردی تازه در علم روانشناسی است که به تازگی به عرصه مدیریت نیز وارد شده و مشتمل بر درک و شناسایی احساسات و عواطف در اشخاص و استفاده از این ادراک برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی روزمره می باشد. این پژوهش به منظور مطالعه تاثیر عواطف و احساسات بر روی سبک رهبری مدیران انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش های مورد بررسی ، بیانگر آن است که مدیر و رهبری که از سطح هوش عاطفی بالاتری برخوردار می شوند رهبری مطلوب تر و اثر بخش تری دارند، چرا که این گروه از مدیران این قابلیت را دارند که با درک اقتضائات و وضعیت محیطی، سبک مناسب تعاملی را جهت هدایت و رهبری اثربخش سازمان در پیش گیرند.
۱۴.

بررسی کوتاه از تئوری گراندد و اهمیت این تئوری

تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
تئوری گراندد یک روش تحقیق کیفی است و بر این فرض بنا شده است که نظریه برای ایجاد دانش عمیق از پدیده های اجتماعی ضروری است. اگرچه ما فکر می کنیم که یک نظریه پایه خوب بیشتر از پایبندی روش شناختی وجود دارد، پذیرش تئوری گراندد به عنوان یک متدولوژی کلی و پایبندی به تکنیک ها و رویه های آن پیش نیازهای تولید یک نظریه پایه خوب است. به نظر می رسد که مطالعات روش شناختی کامل تر تئوری گراندد در حال حاضر در ادبیات روانشناسی ورزشی منتشر شده است. تئوری گراندد برای یک پروژه تحقیقاتی نظریه زمینه ای انجام می شود. بر اساس یک رویکرد، در پروژه های تئوری گراندد، محقق تمایل دارد قبل از نوشتن مرور تحقیقات، تحقیقات تجربی انجام دهد. اکثر دانشگاهیان که تحقیق در زمینه تئوری گراندد انجام می دهند قبل آن درک خوبی در زمینه تئوری گراندد باید داشته باشند تا با ترک یک بررسی تحقیقاتی در اواخر فرآیند راحت تر باشند. برای دانشجویان پژوهشی که پروژه های تئوری گراندد را انجام می دهند، بسیاری استدلال می کنند که تحقیق در مورد نظریه در ابتدای پروژه هم عملی و هم مهم است، تا مطمئن شوید که پروژه شما کارهای موجود را تکرار نمی کند یا روی مماس نامربوطی پیش نمی رود. همچنین، تحقیق در مورد پژوهش های دانشگاهی زمان زیادی می برد، بنابراین انجام آن از ابتدای پروژه، بعداً از استرس جلوگیری می کند. این تحقیق تئوری گراندد و اهمیت این تئوری را بررسی می کند.
۱۵.

مفهوم سازی استراتژی های خلق برند شخصی بر مبنای روایت پژوهی تجارب مدیران شعب بانک

تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۴
امروزه مفهوم برند، دیگر منحصر به خدمات، کالاها و حتی شرکت ها نیست، بلکه پدیده جدیدی به نام خلق برند شخصی شکل گرفته است. خلق برند شخصی برای همه ی افراد از کارکنان گرفته تا کارآفرینان و مدیران که در زمینه ای فعالیت دارند و چیزی برای ارائه دارند حائز اهمیت است تا به عنوان متخصص در آن زمینه و به عنوان یک دارایی بزرگ برای سازمان شناخته شوند. با توجه به اهمیت انتقال تجربیات موفقیت آمیز مدیران شعب بانک ها از ضرورت خلق برند شخصی در حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید، هدف از پژوهش حاضر مفهوم سازی استراتژی های خلق برند شخصی بر مبنای روایت پژوهی تجارب مدیران شعب بانک ها بود. بدین منظور از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای دستیابی به روایت ها استفاده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش را 2 نفر از مدیران شعب بانک های شهر تهران تشکیل دادند که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. یافته های پژوهش با استفاده از تحلیل روایت پژوهانه نشان دهنده اهداف و مزایای برند شخصی و استراتژی مورد استفاده مدیران شعب بانک ها در خلق برند شخصی شامل فرایندها، ویژگی ها، مهارت ها و ابزارهای ارتباطی بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تمایز از رقبا و ایجاد یک شخصیت منحصر به فرد، رسیدن به پست مدیر شعبه و ماندگاری و موفقیت در این جایگاه به عنوان اهداف خلق برند شخصی و شناخته شدن، سر زبان بودن، افزایش اعتبار تصمیم گیری، تقویت شناخت خود، جذب نمودن دیگران، الگو شدن، افزایش ارزش درک شده و افزایش پتانسیل کسب درآمد به عنوان مزایای خلق برند شخصی هستند.