پژوهش های علوم مدیریت

پژوهش های علوم مدیریت

پژوهش های علوم مدیریت سال دوم تابستان 1399 شماره 3

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پردیس

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین رضایت شغلی آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۹۲
سبک رهبری تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. رابطه بین رهبری و رضایت شغلی کارکنان سازمان، یک مسئله مهم می باشد و بعضی از محققان عنوان می کنند که رهبری با رضایت شغلی ارتباط مستقیم دارد. رهبری و تأثیر آن بر سازمان و کارکنان می تواند موضوع مطالعات و تحقیقات زیادی قرار بگیرد، از جمله سبک های رهبری می توان به سبک های رهبری تعاملی، حمایتی، مشارکتی، تحول آفرین، آمرانه و ... اشاره کرد که در این پژوهش تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پردیس مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس به تعداد 61 نفر می باشد. جهت گرداوری اطلاعات از مطالعات کتابخوانی و میدانی استفاده شده است که ابزار مورد استفاده در مطالعات میدانی پرسشنامه استاندارد سبک رهبری تحول آفرین بأس و آولیو (1997) برای سنجش ابعاد رهبری تحول آفرین و پرسش نامه رضایت شغلی هرزبرگ برای سنجش ابعاد رضایت شغلی می باشد که پس از جمع آوری و تأیید روایی و سنجش پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه ها جمع آوری و داده های حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر رابطه معنی دار بین سبک رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پردیس می باشد.
۲.

رابطه سبک تفکر مدیران با خلاقیت معلمان دوره متوسطه منطقه کهریزک

کلید واژه ها: مدیریت سبک تفکر سبک های تفکر خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۴۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های تفکر مدیران و رابطه آن با خلاقیت معلمان دبیرستان های دولتی منطقه کهریزک در سال تحصیلی 97-96 به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و معلمان دبیرستان های دولتی منطقه کهریزک می باشد که از بین آنها 100 معلم با روش تصادفی ساده، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با استفاده از دو پرسشنامه یکی پرسشنامه استاندارد برای سبک های تفکر و دیگری پرسشنامه خلاقیت، اطلاعات لازم گردآوری شد نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که: بین سبک های تفکر مدیران با خلاقیت معلمان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین سبک های تفکر قضاوتگر، قانونگذار و اجرایی مدیران و خلاقیت معلمان همبستگی رابطه معنی داری وجود دارد و سبک های تفکر مدیران نقش محوری و پیش بینی کننده ای برای خلاقیت معلمان ایفا می کنند.
۳.

بررسی عوامل موثر در کاهش کارآموزان موسسات کارآموزی آزاد آذربایجان شرقی

کلید واژه ها: آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد عوامل موسسه عوامل سازمانی عوامل محیطی کاهش کارآموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۱۷
این مقاله با هدف شناسایی عوامل کاهش دهنده کارآموزان موسسات کارآموزی آزاد اجرا شد. در این راستا ضمن مرور ادبیات و مفاهیم موجود در آسیب شناسی آموزشی این موسسات، الگوهای مختلف وعوامل تأثیرگذار مورد مطالعه قرارگرفت. تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بود. و پرسشنامه محقق ساخته طراحی و عوامل و ابعاد متغیر ها مشخص شد. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، بین مدیران و موسسان آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، توزیع گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های دوجمله ای و فریدمن و با دو شیوه توصیفی و استنباطی اجرا شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که عوامل موسسه(منابع فیزیکی، منابع انسانی و مالی، برنامه های آموزشی و بازاریابی آموزشی) و عوامل سازمانی(محتوا، خط مشی، پشتیبانی، ارزشیابی) و عوامل محیطی(رقبا، بازارکار، فرهنگ جامعه، قوانین و سیاست های دولت) بر کاهش مشتریان موسسات آموزش فنی و حرفه ای آزاد تاثیر دارند.
۴.

فلسفه دولت و حکومت از دیدگاه شیخ اشراق

کلید واژه ها: شیخ اشراق مکتب اشراق شناخت نفس دولت و حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۲۹۱
از گذشته دور مسئله شناخت نفس یکی از موضوعات مهم فلسفه بوده است. با توجه به گزارش تاریخ نگاران، افلاطون و بخصوص ارسطو از نخستین فیلسوفانی هستند که به دانش نفس شناسی نظر داشته اند. یکی از حکیمانی که در آثار متعدد خود به مسئله نفس و جوانب آن پرداخته، سهروردی است.پس از فارابی، سهروردی یکی از متنفذین حکمت در فرهنگ اسلامی است که با پایه گذاری حکمت اشراق، نگرش نوینی از فلسفه اسلامی را ارائه داد. با توجه به مبانی معرفت شناسی سهروردی، نگاه خاص وی به انسان و جهان موجب شده تا برای زندگی این جهانی انسان ها از باب ضرورت، الگویی مناسب بینش خود ارائه کند. سهروردی، فلسفه خود را با معرفت نوری نفس، آغاز می کند و سامانه فلسفی خود را در همه مسائل با آن مفهوم از «نور» که از خودشناسی سلوکی خویش اخذ کرده، راه اندازی و تبیین می نماید. سهروردی، اثر مستقل سیاسی ندارد، ولی در آثار متعدد خود از سیاست به معنای اصلاح خلق و رهبری جامعه، غافل نبوده و همواره دغدغه سعادت و نیل به عدالت را در جامعه داشته است؛ از این رو با اثبات ضرورت زندگی جمعی انسان، به رسالت انبیا اشاره می کند و از این رهگذر پلی به سوی حکومت حکیمان می زند.
۵.

مدیریت راهبردی (استراتژی)تفسیر انواع، شرایط و نحوه اجرا

کلید واژه ها: مدیریت راهبردی هوش سازمانی تفکر راهبردی فردی و گروهی مدیریت منابع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۴۹۳
از چالشهای اساسی شرکتها و سازمانها در محیط کسب و کار امروزی نحوه مدیریت راهبردی می باشد به عبارت دیگر از مهمترین گامهایی که سازمانها و شرکتها برای جلوگیری از کاهش رشد و توسعه خود باید در رأس امور قرار دهند. شیوه درست مدیریت و تفکر راهبردی است. پیدایش محصولات و ارائه خدمات در سطح جهانی تشدید رقابت بین المللی و گسترش روزافزون دسترسی به اطلاعات و و فن آوریهای مرتبط با آن قلمرو سازمانها را به ناچار دارای وسعت بیشتری به برای فعالیت نموده و این وسعت قلمرو و فعالیت منجر به چندگانگی فرهنگی در کارکنان و مشتریان شده است. در عصر مدیریت مبتنی بر نتایج رویکرد مبتنی بر فرآیند جهت استراتژی باید مورد توجه مدیران قرار گیرد و از این رو این مقاله سعی دارد با تبیین ربط موضوع ضمن بیان موضوعات مرتبط نسبت به ارائه راهکار های کاربردی در جهت تحقق مدیریت راهبردی تلاش نماید پیشنهاداتی را در خصوص اجرای موثرتر موضوع ارائه نماید.
۶.

تحلیل گردشگری ورزشی در جهت رسیدن به بازاریابی مناسب ورزشی با استفاده از مدل راهبردی SWOT

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی شهرستان کرج بازاریابی ورزشی SWOT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۴۶
گردشگری به عنوان یک منبع تجدید پذیر می تواند به عنوان منبع درآمد عمده برای کشورهای درحال توسعه و همچنین کشورهای با نرخ تک ارزی ؛ ارزآوری مناسبی داشته باشد ؛ گردشگری تاحدی می تواند در درآمدزایی برای مناطق مختلف مهم و ایفای نقش نماید که از آن به عنوان صنعت گردشگری نام برده می شود واین نشان از اهمیت این امر می باشد، در این تحقیق با روش توصیفی از نوع همبستگی سعی به بررسی گردشگری ورزشی در جهت رسیدن به بازاریابی مناسب ورزشی می باشیم ، جامعه آماری این تحقیق از اساتید گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کرج، دبیران گروه تربیت بدنی شهرستان کرج و مربیان و کارشناسان اداره تربیت بدنی منطقه مورد مطالعه می باشد لذا از بین جامعه آماری (N= 460) مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای اقدام به انتخاب 160 نفر به عنوان نمونه آماری نموده ایم. ابزارهای گردآوری یافته ها در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش و اولویت بندی جاذبه های گردشگری شهرستان کرج و همچنین مدل راهبردی swot می باشد، در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه ی گردشگری ورزشی به گردآوری یافته ها پرداخته شد این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از ۱ تا ۵ (خیلی کم تا خیلی زیاد) است. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه با بهره گیری از روش الفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت ؛ ماحصل تحقیق را می توان اینگونه بیان نمود که شهرستان کرج یکی از مناطق با توانمندی های بکر ومنحصر به فردی می باشد که می تواند مکان مناسبی برای جذب گردشگر ورزشی به این منطقه باشد و می توان از این امر در جهت ایجاد بازاریابی ورزشی استفاده بهینه ای داشته باشیم که در این تحقیق با شناسایی ضعف ها و تهدیدها سعی به توانمند ساختن و باروکردن نقاط قوت در راستای جذب گردشگر ورزشی و توریسم ورزشی در جهت جذب بازاریابی ورزشی هستیم.
۷.

بررسی رابطه بین مدیریت زمان و سازمان های پاسخگوی سریع و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

کلید واژه ها: زمان پاسخگویی سریع استرس مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
مدیریت زمان، مجموع هایی از مهارت هایی است که منجر به استفاده موثر از زمان شده و از آن می توان در حوزه های مختلف از جمله در محیط کار استفاده کرد و استراتژی پاسخگویی سریع سازمان به دنبال کاهش زمان پیشبرد در تمامی وجوه سازمان ها است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت زمان و سازمان های پاسخگوی سریع و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که از طریق پرسشنامه محقق ساخته و جمع آوری گردیده است. جامعه آماری کارکنان کارخانه ها و سازمان ها استفاده نموده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میان مدیریت زمان و سازمان های پاسخگوی سریع رابطه مثبت و معنی دار زیادی وجود دارد و باعث افزایش تعهد در بین کارکنان و همچنین سودآوری برای سازمان ها شده است.