پژوهش های علوم مدیریت

پژوهش های علوم مدیریت

پژوهش های علوم مدیریت سال دوم بهار 1399 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی نقش کنترل های داخلی بر بهبود تصمیم گیری مدیران

نویسنده:

کلید واژه ها: کنترل های داخلی کیفیت اطلاعات مدیریت سازمان کنترل های داخلی عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۱۸
کنترل های داخلی شامل کلیه اقداماتی است که برای تأمین اطمینان نسبی از اجرای صحیح امورو مطابقت آن با مقررات و سیاست های واحد تجاری صورت می گیرد و هدف اصلی آن بالا بردن کارایی و سودمندی عملیات واحد تجاری است. مدیران واحدهای تجاری نسبت به گزارشگری مالی و همچنین از نظر قبول مخاطرات تجاری، طرز تفکرهای متفاوتی دارند و لذا نوع تفکر آنان، بر قابلیت اتکای کلی صورت های مالی اثر مستقیمی دارد. مدیرانی که تمام تلاش خود را صرف کسب سود پیش بینی شده و یا حتی بیشتر از آن می کنند، نتیجه آن ممکن است قبول مخاطرات فراوان و زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی و آیین نامه های شرکت باشد. تداوم فعالیت و حیات بنگاه های اقتصادی در محیط رقابتی و رو به تغییر، بدون وجود سیتم کنترل داخلی اثر بخش با مشکلات جدی روبرو است و به همین دلیل، مدیران برای حفظ توان رقابت و جلب رضایت پاسخ خواهان، باید در صدد تقویت سیستم کنترل داخلی به طور اخص و سیستم نظارتی، به طور اعم باشند.
۲.

تأثیر رهبری و وظیفه با رویکرد مدیریت دانش، بر رفتار یادگیری در گروه های کاری مراکز بهداشت و درمان

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی گروه های کاری مدیریت دانش رهبری مشخصات شغل رفتار یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۷
در عرصه جاری مقوله دانش و مدیریت آن مورد توجه بوده و به دلیل اهمیت بسزای دانش به عنوان یک سرمایه نامشهود، پژوهش های زیادی در امر مدیریت دانش انجام پذیرفته است. پژوهش های صورت گرفته در این زمینه کمتر به نقش رفتار سازمانی پرداخته است، از این روی در این پژوهش سعی شده است مدیریت دانش سازمانی را از حیث رفتار سازمانی مورد بررسی قرار دهیم. هدف از این مقاله، توصیف و تشریح مشخصات رفتار یادگیری در گروه های کاری است که به روش پیمایشی صورت گرفت. رفتار یادگیری به عنوان بخش مهمی از فرایند یادگیری فردی و سازمانی و نیز بعنوان بخش مهمی از مدیریت دانش در سازمان ها شرح داده شده است. این مقاله پیشنهاد می کند که مشخصات شغل (تنوع، اهمیت و هویت وظیفه) و نیز سبک های رهبری (مردم گرا و وظیفه گرا)، نقش مثبتی در رفتار یادگیری در گروه های کاری دارند. این مطالعه در سه سازمان خدماتی دولتی؛ یعنی مراکز بهداشت و درمان سه شهر استان خراسان رضوی، در قالب دوازده تیم کاری صورت گرفته است. فرآیند یادگیری اعضای تیم با تنوع و اهمیت وظیفه و نیز سبک رهبری مردم گرا تعیین می شود. سبک رهبری وظیفه گرا اثری منفی روی فرایند یادگیری اعضای تیم دارد.
۳.

بازاریابی سبز و برند سبز

کلید واژه ها: برند سبز محصول سبز بازاریابی سبز پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۹۲
هدف اصلی این مطالعه، حفظ محیط زیست پایدار و خواستار بررسی آن در مدیریت شرکت ها، یعنی از طریق بازاریابی سبز و نام تجاری سبز است. اگر چه مفهوم توسعه پایدار در دهه 1970 ظاهر شد، اما اخیرا توسط شرکت ها ثبت شده است.توسعه پایدار باید نیازهای نسل های فعلی را بدون نیاز به توانایی نسل های آینده برای برآورده ساختن خواسته های خود برآورده سازد.این نیاز به تعادل در مدیریت اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، هم در حال حاضر و هم در آینده دارد.با توجه به شواهد روزافزون از مسائل زیست محیطی، آگاهی از نیاز به پایداری در فرد و در سطح شرکت گسترش یافته است. شرکت های مسئول محیط زیست مزایای متعددی از جمله کاهش هزینه (به دلیل مصرف منابع پایین مانند آب و انرژی)، افزایش سود (از بازیافت و استفاده مجدد از مجدد)، افزایش فرایند تولید (با توجه به فن آوری های پاک کننده و کارآمد)، ارتقاء تصویر شرکت های بزرگ ، بهبود آگاهی از برند و ارزش و همچنین عملکرد. در مقابل، شرکت هایی که در معرض اقدامات غیر پایدار هستند در این مناطق دچار اختلال می شوند. در محدوده یک استراتژی سبز، نام تجاری سبز ویژگی ها و مزایای مربوط به کاهش اثرات زیست محیطی برند را به دست می آورد. به همین ترتیب، این باید برداشت یک نام تجاری سالم محسوب شود و این مزایا را به مصرف کنندگان بیشتری از محیط زیست آگاه سازد.
۴.

بررسی تأثیر سبک رهبری بر رقابت پذیری با توجه به نقش نوآوری با رویکرد معادلات ساختاری( مطالعه موردی: مخابرات منطقه یزد)

کلید واژه ها: سبک رهبری رقابت پذیری نوآوری کارکنان فرایند نوآوری اثربخشی استراتژی نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۵۲۱
در این تحقیق به ارزیابی مدل تأثیر سبک رهبری بر رقابت پذیری با توجه به نقش نوآوری در مخابرات منطقه یزد پرداخته شده است، روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 360 نفر از کارکنان مخابرات منطقه یزد در بر می گیرد. قلمرو زمانی تحقیق در سال های 97-1396 می باشد. حجم نمونه با بهره مندی از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 140 نفر به دست آمد. داده ها به کمک پرسشنامه گردآوری شدند که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی در نرم افزار آماری Smart – PLS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که سبک رهبری بر نوآوری کارکنان و فرایند نوآوری و نیز نوآوری کارکنان بر فرآیند نوآوری تأثیر مثبت و معناداری (مستقیم) داشته و همچنین فرایند نوآوری و نوآوری کارکنان با در نظر گرفتن اثر متغیر مداخله گر اثربخشی استراتژی نوآوری بر رقابت پذیری اثر مثبت و معناداری (مستقیم) دارند.
۵.

بررسی رابطه بین شهرت حسابرس با مدیریت کفایت سرمایه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: شهرت حسابرس مدیریت کفایت سرمایه بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۹۵
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین شهرت حسابرس با مدیریت کفایت سرمایه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه متغیرهای پژوهش در دوره زمانی 1390-1395انجام شده است.جامعه مطالعاتی شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 14 بانک انتخاب شدند. سپس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین و برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه توسط نرم افزارspss19 و Eviews7 به کمک آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این واقعیت است که بین شهرت حسابرس و مدیریت کفایت سرمایه در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.
۶.

بررسی اثر استراتژی های مدیریت ظرفیت بر رفاه کارکنان در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

کلید واژه ها: رفاه کارکنان استراتژی های مدیریت ظرفیت رضایت شغلی مخاطرات شغلی فرسودگی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۸۳
هدف از این پژوهش بررسی اثر استراتژی های مدیریت ظرفیت بر رفاه کارکنان در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه پرسنل اداری، فضای سبز و قسمت برق کارخانه فرآوری شرکت سنگ آهن بافق درسال 1396 بوده که از بین آنها تعداد 289 نفر حجم نمونه را تشکیل داده اند. داده ها به وسیله پرسشنامه، متغیر استراتژی های مدیریت ظرفیت از چهار عامل (اضافه کاری، نوع قرارداد، نیمه وقت یا تمام وقت بودن و نوع شفیت کاری کارکنان)، فرسودگی شغلی، پرسشنامه مخاطرات شغلی، پرسشنامه رضایت شغلی، و رفاه کارکنان از جمع آوری گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید متخصصین قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. در این پژوهش از نرم افزار Spss و تحلیل معادلات ساختاری از نرم افزار Lisrel استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها بیانگر آن است که بین استرات ژی های مدیریت ظرفیت و فرسودگی شغلی، و استراتژی های مدیریت ظرفیت و مخاطرات شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مخاطرات شغلی و رضایت شغلی، مخاطرات شغلی و رفاه کارکنان، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی، و فرسودگی شغلی و رفاه کارکنان تأثیر منفی و معناداری وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد که رضایت شغلی بر رفاه کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۷.

آینده پژوهی کارآفرینی و توسعه اقتصادی

کلید واژه ها: نظریه تولید توسعه اقتصادی جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۰۷
کارآفرینی و ایجاد کسب و کار های کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش اساسی در فرآیند توسعه جوامع دارند. از آنجا که نمی توان اثر بنگاه های کوچک و متوسط را در رشد اقتصادی کشور ها نادیده گرفت، برای پیشرو بودن در این امر، کشور ها اقدام به سیاستگذاری و برنامه ریزی های بلند مدت کرده و مشوق ها و شرایطی را به وجود می آورند تا از پتانسیل سازنده ی کسب و کار های کوچک و متوسط برای رسیدن به رشدی پایدار استفاده کنند. این نوشتار وضعیت کسب و کار های کوچک و متوسط را در کشور های برزیل، چین، ترکیه و ایران بررسی کرده و نقش ایجاد و توسعه این نوع کسب و کار ها را در رشد و توسعه اقتصادی کشور ها مورد تحلیل قرار می دهد.