پژوهش های علوم مدیریت

پژوهش های علوم مدیریت

پژوهش های علوم مدیریت سال اول زمستان 1398 شماره 1

مقالات

۱.

رابطه بین شاخص حکمرانی خوب و شاخص اخذ اعتبار را در کشورهای منتخب حوزه MENA

کلید واژه ها: توسعه نیافتگی فض ای کس ب وک ار شاخص اخذ اعتبار شاخص حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۴۶۸
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله مناطقی است که همواره در مقایسه با سایر مناطق دارای رشد ضعیفی بوده و از فاصله های درآمدی زیاد با آنها رنج می برد. در مورد علل عقبماندگی و توسعهنیافتگی این کشورها مطالعات زیادی انجام شده است. در زمینه اختلاف بین توسعه یافتگی کشورهای مختلف، مطالعات بسیاری در نهایت به نهادها به عنوان مهمترین عامل رسیده اند. فض ای کس ب وک ار متغیرهای مؤثر بر کسب وکار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ه ا ب وده ام ا ب ر نتیجه تلاش آنها بسیار مؤثر است. می توان با تکیه بر شاخص های مشهور به شاخص ه ای کس ب وک ار، تبی ین جامع و مناسبی از مشکلات ساختاری و شرایط نامساعد اقتصاد کشورهای درحال توسعه انجام داد و با بهبود این شاخص ها به بهبود شرایط اقتصادی این کشورها کمک نمود. با توجه به اهمیت شاخص اخذ اعتبار در فعالیت ه ای اقتص ادی و نقش بی بدیل آن در کمک به بنگاه های اقتصادی، مقاله حاضر ضمن معرفی شاخص اخذ اعتبار کسب وکار و شاخص های حکمرانی خوب، رابطه بین شاخص حکمرانی خوب و شاخص اخذ اعتبار را در کشورهای منتخب بررسی کرده است.
۲.

بررسی الگوهای افشای اختیاری و افشای اطلاعات مرتبط با شیوهء تامین مالی در گروه های مختلف فعالیت در بورس تهران

کلید واژه ها: افشای اختیاری افشای اطلاعات گروه های مختلف فعالیت شیوهء تامین مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
این پژوهش به بررسی الگوهای افشای اختیاری و افشای اطلاعات مرتبط با شیوهء تامین مالی در گروه های مختلف فعالیت در بورس تهران می پردازد. پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. همچنین شیوه پژوهش به صورت توصیفی- همبستگی می باشد.. و شیوه انجام پژوهش و روش تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از مدل های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1394 که به تعداد 98 شرکت انتخاب شده، می باشد. دراین تحقیق جهت جمع آوری داده های تحقیق حاضر از لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران ونرم افزار های موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای مستند سازی نتایج ،تجزیه و تحلیل آماری وارایه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار eviews7 اقدام به تجزیه وتحلیل سوالات و فرضیات نموده است. نتایج حاصل از فرضیه اول نشان می دهد که بین الگوهای افشای اختیاری درگروه های مختلف فعالیت در بورس تهران ارتباط معناداری وجود داردو فرضیه دوم نشان می دهد افشای اطلاعات مرتبط با شیوهء تامین مالی در گروه های مختلف فعالیت در بورس تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
۳.

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ در شرکت های ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ

کلید واژه ها: ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ شرکت های کوچک و متوسط استراتژی بازاریابی نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۴۵
امروزه بنگاه های کوچک و متوسط، ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه رﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ صنایعی ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ درﺻﺪد اﺣﯿﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻬﺎر ﻣﺠﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﻧﻮآوری، تغییر ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. بسیاری از شرکت های کوچک در حال اجرای استراتژی های بازاریابی هستند و این بصورت ناخودآگاه انجام می شود تا جایی که خود شرکت ها نمی دانند که مشغول انجام آن ها هستند. از این رو، کسب و کار های کوچک به محرک اصلی اقتصاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده اند. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ درﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی درﺳﺖ از آن ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺎزهای مشتریان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ در ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع، اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۴.

تأثیر گردش اجباری موسسه حسابرسی و گردش شریک موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: گردش اجباری موسسه حسابرسی گردش شریک موسسه حسابرسی کیفیت حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۲۸۰
دو مکتب فکری درباره گردش اجباری موسسه حسابرسی وجود دارد. مکتب فکری نخست بر این باور است که موسسات حسابرسی دارای دوره تصدی به نسبت بلندمدت، دانش بیشتری از صنعت و کسب وکار شرکت دارند و متعاقباً کیفیت بالاتر و کارایی بیشتر حسابرسی را ارائه می دهند. مکتب فکری دیگر مدعی است که در موسسات حسابرسی دارای دوره تصدی به نسبت طولانی، احتمال ایجاد آشنایی و صمیمیت بین اعضای تیم حسابرسی و کارکنان صاحبکار وجود دارد که احتمال تخریب برنامه حسابرسی را می افزید و احتمال این که حسابرس، تصمیمی بر خلاف تصمیمات سال های گذشته بگیرد را می-کاهد که متعاقباً حسابرسی با کیفیت پایین تر و کارایی کمتر ارائه می کند. در مجموع، گردش موسسه حسابرسی، از طرفی موجب افزایش استقلال حسابرس، به جهت کاهش آشنایی و انس بین حسابرس و صاحبکار و از طرفی موجب کاهش شناخت حسابرس از صاحبکار و فعالیت آن می گردد. با این اوصاف، گردش شریک موسسه حسابرسی، ضمن حفظ این شناخت، می-تواند موجب کاهش آشنایی و انس بین حسابرس و صاحبکار گردد. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده های 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395، مدل داده های ترکیبی و رگرسیون چندمتغیره، به بررسی تأثیر گردش اجباری موسسه حسابرسی و گردش شریک موسسه حسابرسی و بر کیفیت حسابرسی پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که گردش شریک موسسه حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی می-گردد و تفاوت معنادار بین ارتباط گردش موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی و ارتباط گردش شریک موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی وجود دارد.
۵.

نقش رهبری مسئول در عملکرد مالی

کلید واژه ها: رهبری رهبری مسئول عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۰۳
سبک رهبری مسئول به عنوان رویکردی نو ممکن است از نظر ارتقای عملکرد اعضای سازمان از طریق پرورش نگرش ها و رفتارهای کاری آنان مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی برای رهبران سازمان ها سودمند باشد. این سبک رهبری نه تنها سبکی بشر دوستانه و بر پایه مبنای اخلاقی است، بلکه حتی پیش بینی می شود برای افزایش نیروی روانی و رضایت از شغل و بهره وری در سازمان مفید باشد. در محیط رقابتی امروز، بنگاههای اقتصادی در گرو بهبود مستمر عملکرد به منظور حفظ و افزایش توان رقابتی و کسب منافع بیشتر است. این مهم از طریق تعیین اهداف برنامه ریزی و کنترل و به تبع اندازه گیری عملکرد برای آگاهی از میزان موفقیت در تحقق اهداف از پیش تعیین شده محقق می گردد به نظر می رسد با بکارگیری رهبری مسئول می توان عملکرد مالی سازمان را بهبود بخشید که با توجه به موارد فوق این مقاله به بررسی نقش رهبری مسئول در عملکرد مالی پرداخته خواهد شد.
۶.

ارتباط سنجی بین سواد اطلاعاتی و میزان استقرار مدیریت کیفیت جامع و کار شیفتگی در کارکنان

کلید واژه ها: سواد اطلاعاتی مدیریت کیفیت جامع کار شیفتگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
تحقیق حاضر به بررسی ارتباط سنجی بین سواد اطلاعاتی و میزان استقرار کیفیت جامع و کار شیفتگی کارکنان تامین اجتماعی شهر کرمان در سال 1397 می پردازد جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شعب بیمه تامین اجتماعی استان کرمان است که تعداد آنها 21 شعبه و کارکنان آن 612 نفر می باشد، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 236 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب می شوند. در این بررسی از سه پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه سواد اطلاعاتی با روایی 89/0 و پایایی 720/0 ، و مدیریت کیفیت جامع با روایی 912/0 و پایایی 870/0 و در نهایت پرسشنامه کار شیفتگی با روایی90/0 و پایایی831/0 برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ویراست 19 و Smart PLS 2 استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق ضریب معنی داری Z میان متغیر سواد اطلاعاتی و میزان استقرار کیفیت جامع کارکنان 451/22 می باشد که بیشتر از 96/1 است که نشان از رابطه سواد اطلاعاتی و میزان استقرار کیفیت جامع کارکنان است. همچنین براساس ضریب معنی داری Z میان متغیر سواد اطلاعاتی و کار شیفتگی کارکنان 804/113 می باشد که بیشتر از 96/1 است که نشان از رابطه سواد اطلاعاتی و کار شیفتگی کارکنان است. لذا پیشنهاد می گردد که با مدیران سازمان با افزایش سطح سواد اطلاعاتی کارکنان وضعیت مدیریت کیفیت جامع سازمان و همچنین کار شیفتگی کارکنان را بهبود بخشند.
۷.

بررسی برند سازمان بر مبنای بازاریابی و برندینگ داخلی (مورد مطالعه:شرکت آب و فاضلاب روستایی زنجان)

کلید واژه ها: برندینگ داخلی بازاریابی داخلی تعهد به برند عملکرد برند آب و فاضلاب روستایی زنجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۴۷۷
به تازگی برندینگ داخلی به عنوان یک مسئله مهم در حوزه بازاریابی شناخته شده است. بازاریابی داخلی نیز یکی از ابزارهای اجرای استراتژی در درون سازمان میباشد که متمرکز بر روی کارکنان به عنوان اولین مشتریان هر سازمان است. با توجه به اهمیت روزافزون نقش کارکنان در عملکرد سازمان، در این پژوهش مدلی ارائه شده است که در آن از بازاریابی داخلی و برندینگ داخلی به عنوان ابزارهای درون سازمانی جهت ارتقای تعهد کارکنان و تشویق آنان به انتقال وعده های برند سازمان به مشتریان بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی شهر زنجان بوده که از میان آنها 28 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. بر اساس یافته ها ، بازاریابی داخلی اثر مستقیمی بر روی عملکرد برند نداشته است، اما به طور غیرمستقیم و از طریق برندینگ داخلی بر روی عملکرد برند تأثیرگذار است. نتایج تحلیل مسیر، اثر مستقیم برندینگ داخلی بر عملکرد برند و همچنین اثر غیرمستقیم آن را بر عملکرد از طریق تعهد کارکنان به برند تأیید کردند. علاوه بر این نتایج نشان دادند که بازاریابی داخلی اثر مستقیم معناداری بر روی تعهد به برند سازمان ندارد.