مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار سال اول زمستان 1400 شماره 4 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

مدل سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان (مطالعه موردی: سیستم های بانکی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان وفاداری خدمات بانکی سیستم بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۷۳
هدف این مطالعه، مدل سازی و شبیه سازی تأثیر مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان بر وفاداری مشتریان بانک با استفاده از روش شناسی پویایی شناسی سیستم ها است. مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان از ابتکارات اولیه استراتژیک در صنعت امروز است که در حال تبدیل شدن به پارادایم اصلی بازاریابی رابطه مند در جهان الکترونیکی است. روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و محیط پژوهش یکی از بانک های نیمه دولتی بوده است. در این مقاله، پس از مطالعه مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری و شناسایی شاخص های آنها، به واسطه روش شناسی پویایی شناسی سیستم ها، محدوده مسأله مشخص شده است؛ بطوریکه مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری شامل بانکداری الکترونیک، پشتیبانی مشتری، امنیت، خدمات مازاد، و اختلالات مرتبط به هرکدام است. علاوه بر آن، پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با تکنیک دلفی، داده های وضعیت موجود و خواسته مطلوب تعیین شده است. در این رویکرد از ترکیب دیاگرام ها، گراف ها و معادلات، مدل هایی، مدل حلقه سببی و مدل داینامیک، ساخته و چگونگی تغییر متغیرها در طول زمان بازنمایی شده است. در انتها، اعتبارسنجی و شبیه سازی توسط نرم افزار ونسیم انجام و نتایج استخراج ارائه شده است. یافته ها حاکی از آن است که با بهبود هر کدام از عوامل مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری، وفاداری مشتری نیز افزایش می یابد.
۲.

نقش پلتفرم های مشارکتی توزیع مجدد آنلاین خرید کالاهای دست دوم بر وفاداری برند (مورد مطالعه پلتفرم دیوار و شیپور در ایران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پلتفرم های مشارکتی توزیع مجدد آنلاین کالاهای دست دوم وفاداری به برند رضایت مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۴۴
هدف این پژوهش، بررسی نقش پلتفرم های مشارکتی توزیع مجدد آنلاین خرید کالاهای دست دوم بر وفاداری برند (مورد مطالعه پلتفرم دیوار و شیپور در ایران) می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات توسعه ای و کاربردی و از نظر روش پژوهش، از دسته پژوهش های توصیفی- همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر فروشندگان کالاهای دست دوم در پلتفرم های دیوار و شیپور می باشند و با توجه به تعداد زیاد جامعه تعداد 5 هزار نفر به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شد. براساس جدول مورگان تعداد 357 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه آبس و همکاران (2020) می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که نیات وفاداری نسبت به پلتفرم (دیوار و شیپور) تأثیر مثبتی بر نیات وفاداری نسبت به برند دارد و رضایت از تجربه خدمات پلتفرم (دیوار و شیپور) تأثیر مثبتی بر نیات وفاداری پلتفرم دارد و مؤلفه های سهولت استفاده، سودمندی درک شده،  جنبه سرگرمی، حس تعلق اجتماعی به یک جامعه، اعتبار فروشنده و شناخت شخص ثالث پلتفرم (دیوار و شیپور)، تأثیر مستقیم و مثبت بر نیات وفاداری به برند دارد.
۳.

تأثیر مدیریت زنجیره تأمین پایدار بر اثربخشی سازمانی: نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تأمین مدیریت کیفیت جامع اثربخشی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۳۹
هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع در تأثیر مدیریت زنجیره تأمین بر اثربخشی سازمانی در کارکنان شرکت سیم و کابل ستاره یزد بود. این پژوهش از سری مطالعات همبستگی بود که با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی انجام شد. با توجه به کوچک بودن جامعه آماری مورد نظر، از روش کل شمار برای نمونه های پژوهش استفاده شد و تمامی ۹۰ نفر کارمند این شرکت به عنوان نمونهی آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های این پژوهش، پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین پایدار لین و همکاران (2014)، پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (۲۰۱۵) و پرسشنامه اثربخشی سازمانی بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه پارسونز استفاده شد. از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت زنجیره ی تأمین می تواند به صورت مستقیم بر اثربخشی و مدیریت کیفیت جامع کارکنان تأثیرگذار باشد. همچنین، نتایج آزمون سوبل (۱۸/۹) نقش میانجی گری مدیریت کیفیت جامع را تأیید کرد. نتیجهی آزمون VAF به این معنی بود که متغیر مدیریت کیفیت جامع می تواند به میزان ۴۲/۰از تأثیرات مدیریت زنجیره تأمین بر اثربخشی سازمانی را تبیین نماید. با توجه به این نتیجه به مدیران شرکت سیم و کابل ستاره یزد پیشنهاد می شود با ایجاد استراتژی هایی در مدیریت زنجیره تأمین بر مدیریت کیفیت جامع تأثیرگذاشته تا در نهایت بتوانند اثربخشی سازمانی کارکنان خود را افزایش دهند.
۴.

واکاوی و الویت بندی کیفیت خدمات هتل های 5 ستاره جزیره کیش (مطالعه موردی پروژه جهت 2022)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سبک طراحی کیفیت خدمات هتل پنج ستاره خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۶۰
عملکرد کیفی و جایگاه خدماتی هتل، از نظر ماهیت بازتاب دهنده سلیقه بازار و بیانگر فرهنگ جامعه میزبان است. از آنجایی که در صنعت گردشگری، اقامت در هتل از جذابیت های سفر محسوب می شود، لزوم بهره مندی از خلاقیت در ارائه خدمات پ وی ا، اجتناب ناپذیر است؛ لذا کسب امتیاز رتبه بندی خدمات و امتیاز طبقه بندی فیزیکی ساختمان هتل ها که در مجموع درجه بندی نامیده می شود، از مهم ترین معیارهای ارزیابی مورد انتظار در صنعت میهمان نوازی است. بدین لحاظ، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش کیفیت هتل های برتر جزیره کیش به بررسی عوامل تأثیرگذار و الویت بندی خدمات هتل به صورت کیفی -کمی می پردازد. به این منظور، ضمن مصاحبه با خبرگان و استادان دانشگاهی، شاخص های مهم و اثرگذار شناسایی شدند و با استفاده از روش هاى تصمیم گیرى چند معیاره MCDM  و بهره مندی از نرم افزار Expert Choice تحلیل محتوا استخراج گردید. یافته های تحقیق نشان داد خدمات ارائه شده هتل های 5 ستاره کیش در مقایسه با بهای پرداختی، وضعیت مطلوبی ندارند. همچنین، با تحلیل محتوی و اولویت بندی معیارهای اثرگذار، مشخص شد شاخص سبک طراحی فیزیک ظاهری هتل در رتبه نخست، گستره و تنوع خدمات در رتبه دوم، خلاقیت و نوآوری خدمات در مرتبه سوم قرار دارند. نهایتاً، پیش از هر فعالیتی ساختمان هتل ها باید بر پایه طرح ها و ایده های علمی تعمیر، بازسازی و مرمت شوند و مدیران این صنعت با هدف رض ایت م شتری و دوام خود ضمن ارزی ابی مستمر اس تراتژی های کیفی ت خدمات باید به دنبال اصلاح و تطبیق دیدگاه های سنتی خود با آراء میهمانان و گردشگران باشند و برای شناخت و جذب مشتریان با بهره گیری از فن آوری های نوین بر ارتقاء فعالیت های کیفی خدمات و همچنین تعامل با نسل جدید گردشگران جوان تمرکز نمایند و به دنبال رفع و بهبود نقاط ضعف خدمات خود باشند.
۵.

شناسایی شاخص های بومی بهینه سازی فرآیند مدیریت استعداد در ایران (مورد مطالعه: پالایشگاه گاز فجر جم)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش انضباط عوامل سیاسی جبران خدمت مدیریت استعداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۳۷
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی شاخص های بومی بهینه سازی فرآیند مدیریت استعداد در کشور ایران است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر، مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت استعداد در شرکت پالایش گاز فجر جم در بخش کیفی و کارکنان شرکت پالایش گاز فجر جم در بخش کمّی به تعداد 1000 نفر می باشد که از بین آنان تعداد 278 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. در نهایت تعداد 250 پرسشنامه نهایی به منظور تجزیه و تحلیل جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه محقق ساخته 42 سوالی است که آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد مدل مورد مطالعه بیشتر از 7/0 است و از این رو می توان ادعا کرد که پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. جهت شناسایی شاخص ها و مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار اسمارت پی ال اس و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص های توسعه شخصی، استراتژی سازمان، کارمندیابی، مدیریت عملکرد، آموزش، جبران خدمت، انضباط، عوامل سیاسی، عرضه نیروی کار و قوانین و مقررات در مدل بومی مدیریت استعداد شناسایی شده و نقش دارند.
۶.

تأثیر به کارگیری سیستم های کاربردی سازمانی در ایجاد همسویی خدمات بانک با فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری بانک های صادرات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سیستم های کاربردی سازمانی فناوری اطلاعات خدمات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۴۵
این پژوهش با هدف تعیین تأثیر به کارگیری سیستم های مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت روابط با تأمین کنندگان و برنامه ریزی منابع سازمان بر فناوری اطلاعات در نظام مدیریت بانکداری (مطالعه موردی: بانک صادرات استان آذربایجان غربی) انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات، توصیفی و همبستگی و براساس مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، رؤسا و مدیران شعب، رئیس دوایر و خدمات بانکی و بانکداران بانک صادرات استان آذربایجان غربی به تعداد 175 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 120 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. داده های لازم به روش میدانی و با توزیع پرسشنامه جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها از روش تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) از طریق حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج نشان داد که این پژوهش از روایی و پایایی بالایی برخوردار است. یافته های پژوهش نشان داد که تأثیر به کارگیری سیستم های کاربردی سازمانی در ایجاد همسویی خدمات بانک بر فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری مثبت و معنی دار می باشد. آزمون فرضیه اصلی نشان داد به کارگیری سیستم های کاربردی سازمانی در ایجاد همسویی خدمات بانک با فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد. بررسی و آزمون فرضیات فرعی نشان داد عوامل مرتبط با به کارگیری سیستم های کاربردی سازمانی با فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارند.
۷.

بررسی نقش توانمندسازها برای دستیابی به چابکی سازمانی با استفاده از رگرسیون چندگانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توانمندسازها چابکی قابلیت های چابکی چابکی سازمانی رگرسیون چندگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۵۷
پژوهش حاضر در صدد بررسی نقش توانمندسازهای چابکی برای دستیابی به چابکی در شرکت لبنیات پگاه تهران با استفاده از رگرسیون چندگانه می باشد. در این پژوهش برای دستیابی به سطح ایده آل چابکی و برای تحلیل اثر شاخص ها و همچنین ارائه مسیری بهینه برای دستیابی به چابکی از مدل رگرسیون استفاده شده است. به این منظور 96 پرسش نامه بین مدیران شرکت لبنیات پگاه تهران توزیع شد و آزمون های پژوهش حاضر به کمک نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS انجام شده است. آزمون های روایی استفاده شده در این پژوهش آزمون متوسط واریانس استخراجی و آزمون لاوشه می باشد که ضرایب آن ها برای متغیرهای پژوهش به ترتیب بیش از 5/0 و 8/0 می باشد. در واقع، ضرایب حاصل، بیانگر این است که پرسش نامه مورد بررسی دارای اعتبار کافی است. برای سنجش پایایی پرسش نامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آن برای تمامی ابعاد پرسش نامه بیش از 7/0 می باشد که بیانگر قابل اعتماد بودن پرسش نامه می باشد. نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر را به ترتیب متغیرهای اتوماسیون و کارکنان داشته و کمترین اثر را متغیر فناوری داشته است. همچنین برای آنکه بتوانیم به سطح قابل قبولی از هر یک از ابعاد قابلیت های چابکی دست پیدا کنیم باید متغیر یا متغیرهای کلیدی که از تحلیل های این پژوهش استخراج شده اند را شناسایی و با تغییراتی در آن ها به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم. در این صورت می توانیم با حداقل زمان و هزینه به حداکثر کارایی و ارتقاء سطح چابکی دست یابیم.