مطالعات مدیریت و توسعه پایدار -

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر وحید پورشهابی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
سردبیر: دکتر نورمحمد یعقوبی
مدیر داخلی: دکتر بهاره ناصری
هیئت تحریریه: دکتر حبیب ابراهیم‌پور، دکتر اکبر اعتباریان خوراسگانی، دکتر سید عبدالمجید جلائی، دکتر غلامرضا زمانیان، دکتر پیمان غفاری آشتیانی، دکتر امین‌رضا کمالیان، دکتر سعید ملکی، دکتر شهناز نایب زاده، دکتر نورمحمد یعقوبی
آدرس: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
تلفن: ۰۵۴۳۱۳۵۵۴۱
وب سایت: http://msds.iauzah.ac.ir/
پست الکترونیکی: msds@iauzah.ac.ir
کد پستی: ۹۸۱۶۷۴۳۵۴۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات