مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار سال دوم زمستان 1401 شماره 4 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر مهندسی مجدد ساختار سازمانی بر بهره وری گمرکات کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مهندسی مجدد ساختار سازمانی بهره وری گمرکات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۶۶
 استفاده از ساختار سازمانی صحیح، منجر به بهبود اساسی در عملکرد سازمان می شود. امروزه رقابت جهانی سازمان ها را به سمت باریک و ساده شدن سوق داده و بسیاری از سازمان ها به سمت مهندسی مجدد فرایندها به عنوان ابزاری برای تغییرات ریشه ای در نحوه اجرای فرایندهایشان روی آورده اند. با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزاینده معامله های تجاری، ضرورت دارد گمرک نیز متحول شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مهندسی مجدد ساختار سازمانی بر بهره وری گمرکات کشور انجام شده است که از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی و بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از PLS  که یک فن مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور است و امکان بررسی نظریه و سنجه ها را به طور همزمان فراهم می سازد، استفاده شد. در نهایت، ۱۵ فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که نشان از تأثیر مهندسی مجدد ساختار سازمانی بر بهره وری گمرکات کشور دارد.
۲.

طراحی الگوی فرایند توسعه محصول در شرکت های پالایش گاز مبتنی بر نظریه داده بنیاد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: الگوی توسعه محصول نظریه داده بنیاد تحقیق کیفی پالایشگاه های گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۱
در دنیای امروز که با تغییرات سریع تکنولوژی و رقابتی همراه است، شرکت های صنعتی نیازمند توسعه محصولات جدیدی هستند. در این راستا، هدف این پژوهش ارائه الگوی توسعه محصول جدید متناسب با شرایط شرکت های پالایش گاز است. این پژوهش از رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران، روسای ادارات، کارشناسان شرکت های پالایشی مورد مطالعه می باشد. این پژوهش پس از انجام 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان، الگوی فرایند توسعه محصول را براساس راهبرد پژوهش کیفی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA مدل سازی کرده است. یافته ها نشان داد شرایط علی توسعه محصول، شامل فشارهای ناشی از سیاست های نظام، نگرش مشتری مداری و عوامل درون سازمانی موجب حرکت به سمت مدیریت توسعه محصول و شرایط زمینه ای، شامل ملاحظات مالی- اقتصادی، سیاسی، قانونی، فنی- تکنولوژیکی، حاکمیتی و سرمایه گذاری می شود. همچنین، شرایط مداخله گر شامل زیر ساخت ها، ویژگی های مدیریتی، ویژگی های کارمندان و ساختار سازمانی می شود. پدیده اصلی نیز توسعه محصول است. همچنین، راهبردها شامل تشکیل تیم توسعه محصول، غربال ایده ها، تحقیقات بازاریابی، بازارسنجی، تسریع فرایند ایده تا عمل، امکان سنجی مقدمات تولید، فراهم سازی مقدمات تولید، ایده پردازی دقیق و انطباق استراتژی به صورت افقی و عمودی می شود. در نهایت، پیامدهای مورد انتظار مدیریت توسعه محصول شامل حضور به موقع محصول در بازار و افزایش فروش و صادرات است.
۳.

ارزیابی تأثیر عوامل سازمانی بر کیفیت سازمانی آتش نشانی شهرداری تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: عوامل سازمانی کیفیت سازمانی مدیریت عملکرد آتش نشانی تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۸
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر عوامل سازمانی و نقش آن بر کیفیت سازمان آتش نشانی شهرداری تهران  انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان سازمان آتش نشانی شهر تهران در سال 1401 تشکیل می دهند که تعداد آنها 5257 نفر است و در 145 ایستگاه آتش نشانی مشغول به فعالیت هستند. با توجه به حجم جامعه مورد نظر، برای تعیین حجم نمونه از فرمول  کوکران استفاده شد و بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 358 نفر آتش نشان به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته عملکرد و عوامل اثرگذار سازمانی روی آزمودنی ها اجرا شد. پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 741/0 و 863/0 و روایی آنها نیز توسط کارشناسان به اثبات رسیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری  SPSS و Smart PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای سازگاری، رهبری و رسالت سازمان بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت دارد؛ اما عامل ارتباط با ذی نفعان بر عملکرد کارکنان تأثیری ندارد. بیشترین عامل مؤثر در پیاده سازی کیفیت سازمانی، عامل کارکنان می باشد.
۴.

ارائه الگوی ساختاری مضامین خرید تکانشی با رویکرد ویژگی شخصیتی مصرف کننده (مدل سازی ساختاری تفسیری)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خرید تکانشی ویژگی شخصیتی پنج عاملی تحلیل مضمون مدل سای ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۴۶
پژوهش حاضر با هدف شناسایی رفتار خرید تکانشی به عنوان یک ناهنجاری رفتار خرید و رابطه آن با ویژگی های شخصیتی مصرف کننده انجام شده است. روش پژوهش آمیخته و به لحاظ هدف کاربردی است. جهت بررسی فرضیه های مدل از مصاحبه عمیق با یک نمونه هدفمند ۲۳ نفری از زنان کشورهای حاشیه خلیج فارس (ایران، عمان، کویت، امارات) درگیر با ناهنجاری خرید تکانشی طبق نمرات آر.اف.ام و مقیاس بارات۱۱ استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار Nvivo10 مؤلفه ها و روابط مدل به روش تحلیل مضمون استخراج شد. سپس، سنجش مدل به روش مدل سازی ساختاری تفسیری در بین نمونه 13 نفری از خبرگان بازاریابی و رفتار مصرف کننده انجام شد. یافته ها پس از تجزیه و تحلیل داده ها منجر به اکتشاف مؤلفه رودربایستی، خودشگفت زدگی، پیام کلایتون و ظرفیت خرید بعنوان مضامین جدید شده است. متغیرهای حظّ از خرید، عواطف، سودمندی توسط مطالعات گذشته تأیید شد. آمیخته بازاریابی و بازارگردی در افزایش احتمال قرارگیری پدیده در معرض محرک ها مAثر است. فقدان خودکنترلی و عوامل موقعیتی نیز به عنوان متغیر مؤثر بین قصد و رفتار بروز می کند. پیامد رفتاری شامل دو بخش واکنش های عملی و عواقب احساسی نیز توسعه یافت. مدل سازی ساختاری تفسیری به زعم خبرگان تأثیر متغیرهای محرک های بیرونی، آمیخته بازاریابی و عوامل موقعیتی را بیشتر از سایر متغیرها اثبات نموده است.
۵.

طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارتباطات یکپارچه بازاریابی بازاریابی اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۵۸
هدف اص لی ای ن پژوهش ارائه مدل ارتباطات یکپارچه  بازاریابی اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات کیفی با استفاده از استراتژی تحلیل محتوا بوده که به دنیال کشف و شناسایی متغیرها، روابط آن ها و کیفیت مسائل ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی در سازمان مالیاتی کشور می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان مالیاتی و اصناف و کار و امور اجتماعی بوده که به روش نمونه گیری غیراحتمالی و از نوع گلوله برفی در مجموع 12 نفر تا رسیدن به کفایت نظری داده ها انتخاب شده اند. داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای بررسی اعتبار و روایی داده ها از روش بازبینی و بررسی نظر مشارکت کنندگان استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری استفاده شد. نتایج نشان داد که معیارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور شامل سرمایه اجتماعی (کاهش فرار مالیاتی، اعتماد اجتماعی، کاهش نرخ بیکاری)، مسئولیت اجتماعی (نیازهای اقتصادی، رعایت قوانین، اخلاق کسب و کار، مسئولیت های بشردوستانه)، ارزش کارکردی (کیفیت خدمات، نحوه خدمت رسانی، استانداردها، نظم در خدمت)، آمیخته بازاریابی ترفیع (روابط عمومی، بازاریابی مستقیم، فروش شخصی، تبلیغات غیرشفاهی)، منابع افراد (همکاری، انگیزش، تحمل) و منابع سازمان (کیفیت اجرا، کیفیت فنی، کیفیت ارتباطی) می باشد.
۶.

تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر عملکرد بازار و مالی، بررسی نقش میانجی عملکرد مشتری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارتباطات یکپارچه بازاریابی عملکرد بازار عملکرد مالی عملکرد مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۴
هدف این تحقیق بررسی تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر عملکرد مالی و عملکرد بازار از طریق نقش میانجی عملکرد مشتری بوده است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران شرکت های صنایع غذایی واقع در شهرک های صنعتی مشهد می باشد که تعداد آن ها 340 نفرمدیر فعال بوده است. بر اساس جدول مورگان 181 نمونه به روش نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه باتوکایا، لیونچ و آرسلون (2021) بوده است. جهت سنجش روایی صوری از نظر خبرگان و روایی همگرا و واگرا و تحلیل عاملی استفاده شده است. جهت سنجش پایایی، از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ کل 931/0 برآورد گردید که در محدوده قابل پذیرش قرار دارد. تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 انجام شده است. نتایج نشان داد ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر عملکرد بازار، عملکرد مشتری و عملکرد مالی شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. به علاوه، تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق نقش میانجی عملکرد مشتری بر عملکرد مالی و عملکرد بازار نیز مثبت و معنادار گزارش شده است. همچنین، عملکرد مشتری بر عملکرد بازار و عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنادار بوده است.
۷.

بررسی تأثیر نزدیک بینی مدیریتی بر مدیریت ذره بینی و تحلیل نقش میانجی تورش های رفتاری مدیران (مطالعه موردی: سازمان های دولتی استان لرستان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نزدیک بینی مدیریتی مدیریت ذره بینی تورش های رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نزدیک بینی مدیریتی بر مدیریت ذره بینی با نقش میانجی تورش های رفتاری انجام پذیرفته است. این پژوهش براساس هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، سازمان های دولتی استان لرستان است. باتوجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد، از فرمول نمونه گیری کوکران، برای تعیین حجم نمونه استفاده شد و در سطح اطمینان 95% حجم نمونه 384 نفر تعیین و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردیده است که روایی و پایایی آن ها با روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ تأیید شد. برای آزمون فرضیات و تحلیل داده ها، از روش مدلسازی معالات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نزدیک بینی مدیریتی تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت ذره بینی سازمان های دولتی دارد. همچنین، یافته ها نشان می دهد که نزدیک بینی مدیریتی تأثیر مثبت و معناداری بر تورش های رفتاری سازمان های دولتی دارد.