مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار سال دوم بهار 1401 شماره 1 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان توربین ها برای مزارع بادی با استفاده از رویکرد تلفیقی ای اچ پی و تاپسیس با هدف توسعه پایدار صنعت برق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تصمیم گیری چندمعیاره توربین بادی مزرعه بادی توسعه پایدار صنعت برق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۵۲
امروزه اهمیت انرژی برق در توسعه صنعتی پایدار کشورها و همچنین استفاده از انرژی های پاک (نظیر انرژی باد) برای تولید این انرژی بر کسی پوشیده نیست. در مقاله حاضر که بر اساس مطالعه ای موردی در سازمان انرژی های نو ایران (سانا) انجام گرفت، سعی شد تا با هدف توسعه راهبردهای مدیریت توسعه پایدار و نیز با توجه به دخالت عوامل متعدد مثبت و منفی در انتخاب توربین بادی برای یک مزرعه بادی کشور، از روش های مناسب MADM استفاده شود. در همین راستا پس از احصای عوامل مهم در ارزیابی یک فناوری توربین بادی با توجه به اصول مدیریت توسعه پایدار، از AHP برای وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها و از TOPSIS برای انتخاب برترین گزینه استفاده شد. برای به دست آوردن سلسله مراتب AHP، از روش توصیفی- میدانی استفاده شده و داده های مورد نظر در راستای طراحی مدل و سطوح مختلف درخت AHP، گردآوری و بر این اساس فرآیند وزن دهی انجام شد. سطح هدف عبارت است از: انتخاب توربین بادی مناسب برای مزرعه بادی مورد مطالعه. برای دستیابی به معیارها و زیرمعیارها مصاحبه های متعددی انجام شد. همچنین پرسشنامه محقق ساخته ای در این زمینه تهیه و در بین دست اندرکاران صنعت توربین بادی توزیع گردید که در نهایت معیارها و زیرمعیارهای مورد توافق آنها احصاء گردید. بر اساس مطالعات میدانی انجام شده، معیارهای مؤثر در مدیریت توسعه پایدار با انتخاب توربین بادی مناسب برای یک مزرعه بادی در پنج حوزه کلی شامل: «مشخصات و مختصات فنی»، «مشخصات سازنده (تأمین کننده) فناوری»، «زمینه های فرصت ساز»، «مولّد های هزینه» و «ریسک ها و زمینه های خطر ساز» و نیز به تعداد 31 زیرمعیار شناسایی و دسته بندی شد. آلترناتیوهای تصمیم گیری پنج شرکت بین المللی فروشنده توربین بادی برای مزارع بادی هستند. بر اساس نتایج، شرکت بین المللی Sinovel Wind بعنوان برترین گزینه معرفی شد.
۲.

بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری و معرفی موفقیت آمیز محصولات جدید (مورد مطالعه: شرکت بیمه البرز)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تفکر استراتژیک نوآوری در محصول و خدمات معرفی محصولات و خدمات جدید شرکت بیمه البرز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۴۰
مدیریت استراتژیک با تاکید بر تفکر استراتژیک به الزامی انکارناپذیر در دنیای کسب و کار امروز تبدیل شده است. رویکردهای کلاسیک به برنامه ریزی استراتژیک به دلیل بی توجهی به جوهره اصلی آن یعنی تفکر استراتژیک، در دام کلیشه اندیشی افتاده و مورد انتقاد بسیاری از اندیشمندان سازمانی قرار گرفته اند. از طرفی بی نظمی ذاتی تفکر استراتژیک، موجب سردرگمی مدیران استراتژیست و تردید در تکرار پذیری تصمیمات استراتژیک سازمانی می گردد. در این پژوهش قصد بر این است که به بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری و معرفی موفقیت آمیز محصولات جدید شرکت بیمه البرز پرداخته شود. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. پرسشنامه بین 126 نفر نمونه از جامعه آماری که مدیران و نمایندگان فروش شرکت بیمه البرز در استان بوشهر می باشد، توزیع شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به سؤالات و بررسی فرضیات تحقیق با نرم افزار Smart-PLS از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که که تفکر استراتژیک و ابعاد آن (چشم انداز سیستمی، تمرکز بر قصد، فرصت طلبی هوشمند، تفکر در زمان و تفکر فرضیه محور) بر نوآوری و معرفی موفقیت آمیز محصولات و خدمات شرکت بیمه البرز تاثیر معنی داری دارد.
۳.

بررسی رابطه ویژگی های مدیرعامل و ترکیب تعاملی آنها با نوسان ریسک مالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نوسان ریسک مالی توانایی مدیر عامل نفوذ مدیرعامل تجربه مدیرعامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۴۱
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های مدیرعامل با نوسان ریسک مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، ۱۲۴ شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1390 الی 1399 با استفاده از روش رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد در فرضیه اول، رابطه معناداری بین تجربه مدیرعامل و نوسان ریسک مالی وجود ندارد؛ اما در فرضیه دوم و سوم نشان داده شد که رابطه معکوس و معناداری بین توانایی مدیرعامل و همچنین نفوذ مدیرعامل با نوسان ریسک مالی وجود دارد. فرضیه چهارم نشان داد که بین توانایی و تجربه مدیرعامل با نوسان ریسک مالی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. فرضیه پنجم نشان داد بین توانایی و نفوذ مدیرعامل با نوسان ریسک مالی رابطه معناداری وجود ندارد. فرضیه ششم و هفتم نشان داد بین نفوذ مدیرعامل و تجربه مدیرعامل و همچنین توانایی، نفوذ و تجربه مدیرعامل با نوسان ریسک مالی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که تجربه مدیر عامل به تنهایی نسبت به کاهش نوسان ریسک شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی نمی باشد اما تجربه در کنار سایر ویژگی ها از جمله توانایی و نفوذ مدیر عامل می تواند  نسبت به کاهش نوسان ریسک دارای تأثیر معکوس و معنادار به سزایی باشد و همچنین می توان بیان کرد که توانایی مدیریت یکی از ویژگی هایی است که در تأثیر بر نوسان ریسک دارای اثر گذاری مناسبی است.
۴.

بررسی نقش فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی و تجربه مشتری بر قصد وفاداری و قصد مشارکت مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت رابطه (مورد مطالعه: فروشگاه آنلاین آرایشی و بهداشتی بانی مد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازاریابی رسانه های اجتماعی تجربه مشتری کیفیت رابطه قصد وفاداری قصد مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۵۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی و تجربه مشتری بر قصد وفاداری و قصد مشارکت مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت رابطه  صورت گرفته است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها برای آزمون فرضیه ها از نوع توصیفی - همبستگی از شاخه میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش، همه مشتریان فروشگاه اینترنتی بانی مد شهر اصفهان است که با توجه عدم امکان دسترسی به کل جامعه آماری، از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 380 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد که روایی آنها با محاسبه روایی همگرا و واگرا و پایایی آنها از طریق شاخص آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل آماری، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SMART PLS و SPSS استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله، بازاریابی رسانه های اجتماعی بر کیفیت رابطه در مشتریان فروشگاه اینترنتی بانی مد تأثیر معنادار ندارد؛ اما تجربه مشتری بر کیفیت رابطه در مشتریان فروشگاه اینترنتی بانی مد تأثیر معنادار دارد. همچنین، کیفیت رابطه بر قصد وفاداری و قصد مشارکت مشتریان فروشگاه اینترنتی بانی مد تأثیر معنادار دارد. نتایج حاکی از آن است که بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد وفاداری و قصد مشارکت از طریق متغیر میانجی کیفیت رابطه در مشتریان فروشگاه اینترنتی بانی مد تأثیر معنادار دارد و نیز تجربه مشتری بر قصد وفاداری و قصد مشارکت از طریق متغیر میانجی کیفیت رابطه در مشتریان فروشگاه اینترنتی بانی مد تأثیر معنادار دارد.
۵.

تأثیر همه گیری کرونا بر تعادل مالی و حجم تجارت خارجی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: کرونا ویروس کرونا تعادل ملّی تجارت خارجی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۴۱
شیوع ویروس کرونا به طور جدی بر فعالیت های اقتصادی، مانند تراز مالی عمومی جهانی، نرخ بی کاری جهانی، نرخ تورم جهانی، حجم تجارت جهانی و نرخ رشد جهانی تأثیر منفی گذشته است. در ادبیات اقتصاد کلان، وجود پدیده های مذکور بعنوان شاخص های بی ثباتی اقتصادی قلمداد می شوند که بر تعادل مالی و حجم تجارت خارجی مؤثرند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر همه گیری کرونا بر تعادل مالی و حجم تجارت خارجی در ایران می باشد. در این تحقیق، تأثیر همه گیری کرونا بر تعادل مالی و حجم تجارت خارجی در ایران در سال 1399 با استفاده از داده های سری زمانی و مدل خود توضیح برداری ( VAR) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ( VAR) به روش هم جمعی یوهانسن – جوسیلیوس برای برازش و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته ها تأثیرپذیری تعادل مالی و حجم تجارت خارجی از همه گیری کرونا را نشان می دهد و مورد تأیید قرار داده است. همچنین، نتایج نشان داد که حجم تجارت ایران از بیماری کرونا و همچنین سیاست های تجاری و اقتصادی با خارج تأثیر زیادی می پذیرد.
۶.

بررسی استراتژی های وفادارسازی و ارتباطات شفاهی مشتریان محصولات ورزشی (مورد مطالعه: مشتریان برند آدیداس در عراق)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استراتژی های وفادارسازی ارتباطات شفاهی محصولات ورزشی برند آدیداس عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۵۱
هدف از این پژوهش، بررسی استراتژی های وفادارسازی و ارتباطات شفاهی مشتریان محصولات ورزشی (آدیداس) در عراق بوده است. روش تحقیق با هدف کاربردی و به صورت توصیفی -همبستگی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، مشتریان محصولات ورزشی برند آدیداس در عراق بوده که تعداد آنها برای محقق نامعلوم بوده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برای جوامع نامعلوم 384 نفر بدست آمده است. روش نمونه گیری این پژوهش به صورت غیرتصادفی در دسترس بود. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد الجوسیل و همکاران (2021) بوده است. جهت بررسی روایی ابزار، از روایی محتوایی (تأیید اساتید و خبرگان) و سازه (بارهای عاملی) استفاده گردید. جهت پایایی ابزار از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد و در نهایت روایی و پایایی ابزار تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که استراتژی های وفادارسازی (اعتبار، اعتماد، نگرش و تجانس)، بر وفاداری و ارتباطات شفاهی مشتریان محصولات ورزشی برند آدیداس در عراق تأثیر دارد. همچنین، تأثیر وفاداری بر ارتباطات شفاهی مشتریان نیز تأیید شد.
۷.

ارزیابی کیفیت خدمات آموزش مجازی و تأثیر آن بر رضایت گیرندگان خدمت (مطالعه موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رضایت آموزش مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۳۶
بررسی کیفیت خدمات آموزشی، از جمله گام های مهم در جهت ارتقاء کیفیت دانشگاه ها محسوب می شود و بکارگیری نظرات دانشجویان، به عنوان گیرندگان خدمت، می تواند به افزایش ارتقاء کیفیت آموزش مجازی کمک فراوانی کند. بنابراین، هدف از این تحقیق ارزیابی کیفیت خدمات آموزش مجازی و تأثیر آن بر رضایت گیرندگان خدمت دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. روش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده است. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی و اعتبار آن نیز تأیید شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین ابعاد کیفیت خدمات آموزش مجازی (شامل خدمات انتقال یادگیری، قابلیت اطمینان، خدمات پشتیبانی یادگیری)، بر رضایت گیرندگان خدمت تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد. بین پاسخگویی و گیرند گان خدمت رابطه مثبت معناداری وجود ندارد. نتایج نشان می دهد برای بهبود وضعیت پاسخگویی و بررسی مشکلات دانشجویان باید منابع و اطلاعات کافی در اختیار کارکنان قرار داده شود. برای افزایش کیفیت خدمات آموزش مجازی در جهت رضایت گیرندگان خدمت ضرورت دارد در اسرع وقت نواقص را شناسایی و برای بهبود وضعیت پاسخگویی دانشجویان اقدام نمایند.