مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار سال دوم پاییز 1401 شماره 3 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

الگوی ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های انرژیهای تجدید پذیر سند چشم انداز 1404 کشور ایران (مورد مطالعه: حوزه تولید برق و انرژی های تجدیدپذیر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خط مشی عمومی انرژی های تجدید پذیر روش دلفی سند چشم انداز 1404

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های انرژی های تجدید پذیر سند چشم انداز 1404 بود. روش پژوهش کیفی و با روش دلفی فازی انجام شد و از نظر هدف نیز کاربردی بود. جامعه آماری شامل متخصصان خط مشی گذاری و اجرای خط مشی های وزارت نیرو و سازمان های مربوطه از جمله توانیر و ساتبا و شرکت های برق منطقه ای بود که نمونه پژوهش بر اساس روش نمونه گیری هدفمند 21 نفر انتخاب شدند. همچنین، تعداد نمونه بر اساس قاعده اشباع نظری صورت گرفت. تحلیل اطلاعات طی سه مرحله با روش دلفی فازی، روش تحلیل حالات شکست و دیمتل فازی انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد شش عامل تدوین خط مشی، مجریان خط مشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل مالی و عوامل محیطی از اهمیت زیادی برخوردارند. همچنین، ابعاد تدوین خط مشی شامل پنج بعد شفاف بودن مفهوم، روشن بودن، پویایی و انعطاف و اهداف خط مشی؛ ابعاد مجریان خط مشی شامل اعتماد سیاسی، رویه ها و توزیع عادلانه، وابستگی سیاسی و مشارکت؛ ابعاد عوامل مدیریتی شامل تعهد و تجربه سازمان های مجری، ارزیابی خط مشی در بازه های زمانی مناسب؛ ابعاد عوامل ساختاری شامل ساختار سازمانی مناسب، زیرساخت های اجرائی خط مشی، دستورالعمل های اجرایی برای خط مشی، سیستم نظارتی مناسب؛ و ابعاد عوامل مالی شامل منابع مالی، سرمایه گذاری و پشتیبانی در خط مشی بودند. در نهایت می توان نتیجه گیری کرد که خط مشی ها از طریق تغییرات تدریجی یا از طریق تغییرات اساسی و بنیادی به مرور زمان تکامل می یابند و اتخاذ خط مشی یک نقطه پایان فرایند خط مشی و یا راه حل قطعی یک مشکل اساسی نیست.  
۲.

تأثیر استرس شغلی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی رضایت شغلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استرس شغلی رفتارهای انحرافی در محیط کار رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استرس شغلی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی رضایت شغلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد 660 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران 244 نفر حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز در این پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید و روایی و پایایی آنها مورد آزمون قرار گرفت. جهت بررسی فرضیات پژوهش، با نرم افزار Warp-Pls از روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده در پژوهش نشان داد که استرس شغلی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر معنادار مثبت دارد که ضریب تأثیر آن 55/0 است و استرس شغلی بر رضایت شغلی تأثیر معنادار منفی دارد که ضریب تأثیر آن 44/0- است و همچنین استرس شغلی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد که ضریب تأثیر آن 25/0 است. نتایج این پژوهش نشان داد که استرس شغلی تأثیر مستقیمی بر رفتار انحرافی در محل کار دارد و رضایت شغلی این رابطه را واسطه می کند.
۳.

فراترکیب تفکر انتقادی و هوش معنوی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ابتکار فکری بلوغ شناختی مهارت حل مساله هوش معنوی فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۸۹
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ابعاد جدید تفکر انتقادی و هوش معنوی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی ایران بود. این پژوهش از طریق تحلیل فراترکیب انجام شد. بدین منظور، پس از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی در محدوده زمانی 1980 تا 2022، 38 پژوهش که به صورت مستقیم موضوع تفکر انتقادی و هوش معنوی کارکنان سازمان را بررسی کرده بودند، وارد مرحله تحلیل شدند. پژوهش های انتخاب شده برای کدگذاری وارد نرم افزار MAXQDA شد. پس از فرآیند کدگذاری، 60 کد متمایز شناسایی شد. از میان کدهای شناسایی شده، علاقه مندی به داشتن اطلاعات خوب (18)، هوشیاری نسبت به فرصت های استفاده از تفکر انتقادی (16)، شناسایی ایده های مشترک در حیطه های انتخاب شده (13)، اعتماد به فرایند جستجوگری منطقی (10) و صداقت در رویارویی با سوگیری ها و پیش داوری های فردی (9) به ترتیب بیشترین اهمیت را از نظر تعداد ارجاع در اصطلاحات پژوهشی داشتند. در مرحله بعد کدها در قالب 16 تم و در نهایت در 4 مفهوم (ابتکار فکری، بلوغ شناختی، مهارت های حل مسأله، هوش معنوی) تقسیم بندی شدند. دستیابی به مدلی جامع با روش فراترکیب از نوآوری های این پژوهش است که می تواند الگویی برای سایر پژوهش ها باشد.
۴.

ارائه یک مدل مفهومی از برندسازی مدیران به روش فراترکیب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برند برندسازی برندسازی مدیران روش فراتریب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف از این پژوهش، ارائه یک مدل مفهومی از برندسازی مدیران سازمان های ایرانی در سطوح سه گانه مدیریت « عالی، میانی و اجرایی» به روش فراترکیب می باشد. در این پژوهش از روش کیفی- تحلیل مضمون تفسیری استفاده گردیده است. منابع نوشتاری مرتبط با برندسازی مدیران اعم از کتاب، پایان نامه، مقاله و غیره به عنوان جامعه آماری بخش کیفی انتخاب شده اند. پس از بررسی  و غربال، بیش از هشت هزار منبع شناسایی شده، 75 منبع دارای کدهای مرتبط بودند و برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت، در اثر نتیجه تحلیل داده های کیفی شناسایی  207 کد، 70 مضمون پایه، 29مضمون سازمان دهنده و ۷ مضمون شناسایی شد که در قالب یک مدل مفهومی ارائه و تبیین شدند. بنابراین، براساس مدل پژوهش 7 مضمون فراگیر و تعیین کننده مدل برندسازی مدیران استخراج شده شامل: «جایگاه اجتماعی، خبرگی، آرمان توسعه محور، پویایی نظام مدیریت منابع انسانی سازمان، هوشمندی فردی و سازمانی، خودبرندسازی و اعتمادآفرینی» می باشند.
۵.

بررسی تأثیر قابلیت ها ی پویا ی فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط از طریق رابطه تعدیل گری رهبری تحول آفرین و نقش میانجی قابلیت نوآورانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: قابلیت ها ی پویا ی فناوری اطلاعات قابلیت نوآورانه شرکت های کوچک و متوسط رهبری تحول آفرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف از این تحقیق، تعیین میزان تأثیر قابلیت ها ی پویا ی فناوری ا طلاعات و قابلیت نوآورانه از طریق رابطه تعدیلگری رهبری تحول آفرین بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط و ارائه راهکار ها ی علمی در این رابطه جهت بهبود عملکرد شرکت های کوچک و متوسط می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت های کوچک و متوسط با عملکرد سریع و فعال در سطح استان قزوین می باشد. حجم نمونه بر اساس تکنیک معادلات ساختاری که حداقل باید 5 و حداکثر ۱۵ برابر تعداد سؤالات پرسشنامه باشد 225 نفر از کارکنان شرکت های کوچک و متوسط فعال در استان قزوین در نظر گرفته شد که به وسیله پرسشنامه ها ی استاندارد گردآوری شد. با تأیید پایایی پرسشنامه استاندارد با استفاده از روش پایایی ترکیبی، تنظیم نهایی برای نشان دادن اعتبار ابزارهای استفاده شده قبل از استفاده به پاسخ دهندگان انجام گردید. برای بررسی روایی گویه های پرسشنامه پژوهش، ابتدا از روایی محتوایی و سپس از روایی همگرا (ضریب آلفای کرونباخ) و روایی واگرا (بارهای عاملی) استفاده شده است. فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار Smart PLS  و SPSS آزمون شد. در نتیجه، قابلیت ها ی پویا ی فناوری اطلاعات تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر قابلیت نوآورانه و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط دارند. همچنین، قابلیت نوآورانه نیز تأثیر معناداری بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط دارد. رهبری تحول آفرین رابطه بین قابلیت نوآورانه و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط را تعدیل می کند. همچنین، تأیید می شود که قابلیت نوآورانه در تأثیر قابلیت ها ی پویا ی فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط نقش میانجی دارد.
۶.

پیشایندها و پسایندهای مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمان های مدیریت پسماند(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی پایدار سازمان های مدیریت پسماند پیشایندها پسایندها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
هدف از ارائه این پژوهش، بررسی پیشایندها و پسایندهای مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمان های مدیریت پسماند شهرداری های کشور است. جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران و کارکنان سازمان های مدیریت پسماند می باشد. حجم نمونه 125 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه بوده که اعتبار آن به شیوه روایی صوری و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ انجام شده است. آزمون فرضیه ها از روش آزمون دوجمله ای و مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که ضریب هماهنگی کندال در پیشایندها ۶۸۹/۰  و در پیامدهای مدیریت منابع انسانی پایدار ۷۳۵/۰ می باشد. پیشایندهای مدیریت منابع انسانی پایدار شامل استراتژی سازمانی، سبک رهبری و پیامدهای مدیریت منابع انسانی پایدار شامل عملکرد سازمانی، جذابیت سازمانی، مشارکت کارکنان و ترک خدمت کارکنان می باشد.