مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار سال دوم تابستان 1401 شماره 2 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تأملی بر شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب برند موفق در دانشگاه فنی و حرفه ای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برند برند موفق آموزش عالی دانشگاه فنی و حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۶۰
این مقاله به تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب برند موفق در آموزش عالی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان دانشگاه فنی و حرفه ای در ایران تشکیل داده اند. تعداد 17 نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. از آزمون t زوجی به منظور تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه های تحقیق در آموزش عالی استفاده گردید. براین اساس، از طریق مرور ادبیات نظری، 103 مؤلفه در خصوص برند موفق در آموزش عالی شناسایی شد. در نهایت، براساس نظر خبرگان از میان مؤلفه های شناسایی شده، 47 معیار به عنوان معیارهای برند موفق در آموزش عالی مشخص گردید که این معیارها در 7 شاخص کلی شامل تصویر دانشگاه، هزینه و موارد مالی، خدمات و امکانات دانشگاهی، تبلیغات و ارتباطات برون دانشگاهی، تکنولوژی و توسعه، برنامه ریزی و موفقیت آموزشی و موقعیت دانشگاه  طبقه بندی گردید. یافته ها همچنین نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب تمامی مؤلفه ها و مقوله های اصلی تحقیق در دانشگاه فنی و حرفه ای اختلاف معناداری وجود دارد.
۲.

تبیین رابطه بین اظهارنظر حسابرس و ویژگی های کیفی حسابرس بر مدیریت سود(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت سود اظهارنظر حسابرس کیفیت حسابرسی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۵۴
این پژوهش به تبیین رابطه بین اظهار نظر حسابرس و ویژگی های کیفی حسابرس  بر مدیریت سود در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری متفاوت پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، شامل داده های320 شرکت طی سال های 1399-1389 بوده که با استفاده از معیارهای سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و پایین طبقه بندی شده و با نرم افزار اقتصاد سنجی ای ویوز تجزیه و تحلیل گردیده اند. در مرحله اول با استفاده از روش پروبیت اثر متغیرهای کیفیت حسابرسی بر نوع اظهارنظر حسابرس آزمون گردید. یافته ها نشان می دهد که ویژگی های کیفی حسابرس رابطه معنی داری با نوع اظهار نظر حسابرس دارند. در مرحله دوم با تحلیل روش های حداقل مربعات معمولی و حداکثر لگاریتم درست نمایی نتایج نشان می دهد که بین مدیریت سود و ویژگی های کیفی حسابرس در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا که با معیار های 1-نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و 2- نسبت رشد اموال، ماشین آلات و تجهیزات تفکیک شده ، رابطه وجود دارد. این رابطه در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری پایین که با معیارهای 1- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، 2- نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و 3- نسبت رشد اموال، ماشین آلات و تجهیزات تفکیک شده ، نیز برقرار است.
۳.

تدوین مدل مدیریت سبز و توسعه پایدار با نقش میانجی نگرش به محیط زیست در فدراسیون فوتبال ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سازمان ورزشی پایداری محیط توسعه ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۶۵
صنعت ورزش تأثیر فوق العاده ای بر محیط طبیعی دارد؛ لذا سازمان های ورزشی باید روش های مدیریت مناسبی را برای پایداری محیط بکار بگیرند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارتباط و ارائه مدل مدیریت سبز و توسعه پایدار با نقش میانجی نگرش کارکنان به محیط زیست در فدراسیون فوتبال ایران می باشد. روش پژوهش توصیفی – همبستگی بود که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران و کارکنان فدراسیون فوتبال ایران به تعداد ۱۵۷ نفر بود که از این تعداد، 111 نفر در این مطالعه همکاری داشتند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر اساتید متخصص مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج نشان داد که مدیریت سبز اثر مثبت و معنی داری بر توسعه پایدار دارد و مدیریت سبز اثر مثبت و معنی داری بر نگرش کارکنان به محیط زیست دارد. همچنین، نگرش کارکنان به محیط زیست اثر مثبت و معنی داری بر توسعه پایدار دارد. نتایج حاکی از آن است که با توجه به جذابیت های فوتبال و طرفداران بی شمار آن، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می تواند با اجرای مدیریت سبز نقش بسزایی در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست داشته باشد.
۴.

تأثیر مؤلفه های تفکر استراتژیک مدیران بر یادگیری آنان از خطاهای سازمانی در شهرداری های استان آذربایجان غربی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تفکر استراتژیک مدیران خطاهای سازمانی شهرداری آذربایجان غربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۳۷
تفکر استراتژیک با جامعیتی که ایجاد می کند باعث درک بهتر مدیران و کارکنان از سازمان شده، ارتباط و تعامل بیشتر بین کارکنان و مدیران را باعث شده و باعث بهره وری بیشتر کارکنان می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر مؤلفه های تفکر استراتژیک مدیران بر یادگیری آنان از خطاهای سازمانی در شهرداری های استان آذربایجان غربی انجام گرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را شهرداران، مدیران بخش های مختلف ازجمله مدیر خدمات عمومی، مدیر حراست، مدیریت پارک موتوری، مدیر فنی شهرداری های شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال 1401 تشکیل داده اند که تعداد آن ها 186 نفر می باشد. حجم نمونه درروش پیمایش بر اساس فرمول کوکران 126 نفر تعیین گردید.  ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد بود. برای بررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج بررسی پایایی برای همه ابعاد بیشتر از 7/0 گزارش شده است. برای تحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد مؤلفه های تفکر استراتژیک مدیران بر یادگیری آنان از خطاهای سازمانی در شهرداری های استان آذربایجان غربی تأثیر معنی داری دارد.
۵.

بررسی نقش میانجی بدبینی سازمانی در رابطه بین بی نزاکتی در محیط کار و سکوت سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بدبینی سازمانی سکوت سازمانی بی نزاکتی در محیط کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۶۷
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی بدبینی سازمانی در رابطه بین بی نزاکتی در محیط کار و سکوت سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری به تعداد ۲۲۵۵ نفر می باشد. با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 660 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید و روایی و پایایی آنها مورد آزمون قرار گرفت که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بوده اند. جهت بررسی فرضیات پژوهش از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار PLS- warp استفاده گردید.  نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده در پژوهش نشان داد که بی نزاکتی در محیط کار بر سکوت سازمانی تأثیر معنادار مثبت دارد که ضریب تأثیر آن 77/0 می باشد. با توجه به خروجی نرم افزار وارپ بی نزاکتی در محیط کار بر بدبینی سازمانی تأثیر معنادار مثبت دارد که ضریب تأثیر آن 66/0 می باشد و همچنین تأثیر بی نزاکتی در محیط کار بر سکوت سازمانی از طریق بدبینی سازمانی مثبت با ضریب تأثیر 88/0 می باشد.
۶.

تدوین الگوی حکمرانی شرکتی با رویکرد کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حکمرانی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی فراترکیب کارآفرینی شرکتی مسئولیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۷۴
کارآفرینی شرکتی نقش کلیدی در موفقیت شرکت ها دارد. هدف از تحقیق حاضر، تدوین الگوی حکمرانی شرکتی با رویکرد کارآفرینی  و مسئولیت اجتماعی می باشد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و اکتشافی است. جامعه آماری شامل مقالات و متون مرتبط با کارآفرینی شرکتی، حکمرانی و مسئولیت اجتماعی و خبرگان و متخصصان صنعت شکر استان خوزستان می باشند. قلمرو زمانی از سال 1398تا1400 می باشد. در مرحله کیفی، نمونه آماری برای روش فراترکیب مقالات و متون مرتبط و برای فن دلفی فازی 17 نفر از خبرگان به روش هدفمند می باشد. در مرحله کمی نمونه آماری برای مدل سازی ساختاری تفسیری و مدل یابی معادلات ساختاری، 40 نفر از خبرگان می باشند. برای گردآوری داده ها در مرحله کیفی از مقالات و متون مرتبط و در مرحله کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که براساس مقادیر شاخص های برازندگی به دست آمده، ساختار کلی مدل پژوهش مناسب است. مدل نهایی دارای 4 بعد و  15 مؤلفه و 71  شاخص می باشد. در تبیین یافته های این تحقیق، حکمرانی تأثیر معناداری بر کارآفرینی شرکتی وکارآفرینی شرکتی، تأثیر معناداری بر مسئولیت اجتماعی شرکت و در نهایت عملکرد شرکت دارد.
۷.

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه منابع انسانی سازمان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توسعه منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۶۵
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را  تعداد ۱۷۶ نفر کارشناسان منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی و سایر بنادر تابعه این سازمان تشکیل می دهند. محقق با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده های تحقیق و با رویکرد توصیفی و تحلیلی برای دستیابی به اهداف پژوهش اقدام نموده است. در این تحقیق از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عامل مهارت مدیریتی با میانگین 653/4، عامل کیفیت عملکرد کارکنان با میانگین 519/4، عامل سرعت عملکرد کارکنان با میانگین 348/4 و عامل ارتباطات سازمانی با میانگین 105/4 به ترتیب رتبه های اول تا چهارم بیشترین میانگین از نگاه کارشناسان را بدست آوردند. همچنین، با توجه به ضرایب پیرسون بدست آمده در مورد متغیرهای پژوهش، تأثیر فناوری اطلاعات بر هر 4 دسته عوامل توسعه منابع انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی و رابطه معناداری بین فناوری اطلاعات بر عوامل مهارت مدیریتی، کیفیت عملکرد کارکنان، سرعت عملکرد کارکنان و ارتباطات سازمانی تأیید گردید.