مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار سال اول پاییز 1400 شماره 3 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

طراحی و مدل سازی سیستم های خودتطبیق کسب و کار الکترونیک با بکارگیری محاسبات ارگانیک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کسب و کار الکترونیک محاسبات ارگانیک خودتطبیقی زیر ساخت های چند عاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۳
توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و شکل گیری اقتصاد دیجیتالی، باعث شده تا اینترنت به عنوان بستری موفق برای پوشش همگانی کسب و کار محسوب گردد. با توجه به دامنه گسترده اینترنت و افزایش پیچیدگی سیستم ها، محاسبات و کنترل کسب و کار به صورت مکانیزم انسانی با خطا و اتلاف زمان روبرو شده است. هدف این پژوهش برطرف کردن پیچیدگی های کسب و کار الکترونیک است که انسان کمترین دخالت را در آن داشته باشد. روش تحقیق طراحی و مدلسازی مکانیزم های خودتطبیقی بوسیله نرم افزار انی لاجیک می باشد. محاسبات ارگانیک و عامل های هوشمند برای هماهنگی بین اجزای کسب وکار الکترونیک جهت افزایش کارایی و تعامل بهتر بکار گرفته شده و همچنین برای پیاده سازی خودتطبیقی از سیستم تحت نظارت/ کنترل توزیع شده استفاده شده است. جامعه آماری و دادهای مربوط از شرکت فروشگاه مجازی فروش محصول بهداشتی جمع آوری شده که این اطلاعات شامل میزان درخواست ها، میزان موجودی، ظرفیت انبار، هزینه های مربوط به تولید و فروش می باشد. تعداد 500 نمونه به روش تصادفی از کل درخواست محصول انتخاب شده و داده ها به روش میانگین تصادفی تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق کسب و کار الکترونیک از طرق دو سناریوی خودتطبیق و غیرخودتطبیق توسط نرم افزار انی لاجیک که توسط شرکت هیولت پاکارد در سال 2000 منتشر شد شبیه سازی شده و نتایج آن از حیث هزینه با هم مقایسه شد که در سناریوی خودتطبیق نتایج بهتری نسبت به مدل دیگر بدست آمد. برتری سیستم های ارگانیک در برابر بقیه مدل ها، ویژگی های بلادرنگ و خودمختار آن می باشد که در این مدل به خوبی  نشان داده شده است. 
۲.

رابطه بین معنویت در محیط کار با تعهد کارکنان با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلی هوش هیجانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: معنویت در محیط کار تعهد کارکنان رفتار شهروندی سازمانی هوش هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۲
هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با تعهد کارکنان با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلی هوش هیجانی در صدا و سیمای مرکز گلستان بوده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی/ پیمایشی و همبستگی انجام شد. جامعه آماری آن کلیه کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز گلستان بودند که تعداد آنها 400 نفر بود و با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان، 196 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید و روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی ساده بوده است. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار «میلیمان و همکاران»، پرسشنامه استاندارد تعهد کارکنان «می یر و آلن»، پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی «پادساکف»، و پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی «برادبری و گریوز» بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه معنویت در محیط کار 0.835، پرسشنامه تعهد کارکنان 0.864، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 0.823، و پرسشنامه هوش هیجانی 0.856 محاسبه شد و روایی ابزار با روش روایی همگرا مورد تأیید قرار گرفته اند. همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart-PLS انجام پذیرفت که نتایج تحقیق معنادار بودن تمامی فرضیه ها را نشان می دهد و به طور کلی فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفته اند. 
۳.

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد بازار با توجه به نقش مسئولیت اجتماعی شرکت و شهرت شرکت (مطالعه موردی: شهرداری شیراز)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مسئولیت اجتماعی شرکت شهرت شرکت عملکرد بازار عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۳
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد بازار با توجه به نقش مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری شیراز در مناطق یازده گانه شهرداری می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 150 نفر از کارکنان شهرداری به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین (1990)، مسئولیت پذیری اجتماعی کارول و شابانا (2010)، شهرت شرکت فومبرون و همکاران (2004)، عملکرد بازار چری و همکاران (2014) و عملکرد مالی عزیزی (1396)  بوده است. روایی پرسشنامه ها  به شیوه محتوایی و با روش روایی سازه با انجام تکنیک تحلیل عاملی مورد سنجش و ارزیابی و تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته و داده های جمع آوری شده  با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی بر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت (کارکنان، مشتریان، زیست محیطی و نهاد محلی) تأثیر مثبت و معناداری می گذارد و سازمان هایی که از شیوه مسئولیت اجتماعی مرتبط با کارکنان و مشتریان استفاده می کنند شهرت شرکت خود را تقویت می کنند. 
۴.

بررسی تأثیر استراتژی سازمانی بر تقاضای بیمه عمر (مورد مطالعه: شرکت های بیمه استان بوشهر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استراتژی های سازمانی استراتژی توسعه محصول تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۲
بیمه عمر مانند سایر بیمه ها، پاسخ گوی تشویش و نگرانی خاطر افراد ی ک جامع ه است. نگرانی بیمه گذار از حوادث نامنتظره مثل ازکارافت ادگی و ف وت اس ت ی ا از  تغییر شرایط درآمدی و اقتصادی خانواده سرچشمه م ی گی رد. در ای ن ن وع بیم ه، بیمه گذار می تواند بر حس ب ش رط دریاف ت مزای ای بیم ه نام ه (حی ات ی ا ف وت بیمه شده)، نحوه دریافت مزایا (یکجا یا به صورت مستمری)، زمان دریافت مزای ا و پرداخت حق بیمه، هر نوع بیمه نام ه ای را ک ه پاس خ گ وی نیازه ایش باش د، خریداری کند. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر استراتژی سازمانی بر تقاضای بیمه عمر در شرکت های بیمه استان بوشهر انجام شد. در این پژوهش متغیرهای پژوهش به وسیله پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه بین 136 نفر نمونه از جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه استان بوشهر توزیع شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به سؤالات و بررسی فرضیات تحقیق با نرم افزار Smart-PLS از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر سه استراتژی سازمانی (استراتژی رسوخ در بازار، استراتژی توسعه و استراتژی توسعه محصول) بر تقاضای بیمه عمر در شرکت های بیمه استان بوشهر تأثیر معنی داری دارند. نتایج همچنین نشان داد که استراتژی توسعه محصول بیشترین تأثیر را بر تقاضای بیمه عمر در شرکت های بیمه استان بوشهر دارد. 
۵.

نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیرگذاری سیستم شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش بنیان بر عملکرد شغلی نوآورانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش بنیان عملکرد شغلی نوآورانه سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیرگذاری سیستم شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش بنیان بر عملکرد شغلی نوآورانه (مطالعه موردی: اداره های برق غرب استان مازندران) می باشد. روش پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان اداره های برق غرب استان مازندران  به تعداد 187 نفر تشکیل داده اند که از این تعداد، 124 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش بنیان لپاک و اسنل (2002)، سرمایه اجتماعی پوتنام (1999) و عملکرد شغلی نوآورانه اسکات و براس (1994) می باشد. به منظور تحلیل داده ها از  تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش بنیان بر عملکرد شغلی نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارند و مؤلفه سرمایه اجتماعی بیشترین تأثیر را بر عملکرد شغلی نوآورانه داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در تأثیرگذاری سیستم شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش بنیان بر عملکرد شغلی نوآورانه بطور فزاینده ای نقش میانجی داشته است. 
۶.

بهبود چابکی کارکنان از طریق رسانه های اجتماعی سازمانی با نقش میانجی شرایط روانشناختی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کاربرد رسانه های اجتماعی سازمانی چابکی کارکنان شرایط روانشناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۱
این مطالعه با هدف بررسی بهبود چابکی کارکنان از طریق رسانه های اجتماعی سازمانی با نقش میانجی شرایط روانشناختی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان آموزش و پرورش شهر اصفهان تشکیل می دهند که تعداد آن ها حدود 400 نفر می باشد. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نمونه 196 نفری به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت اندازه گیری کاربرد رسانه های اجتماعی سازمانی، چابکی سازمانی و شرایط روانشناختی از پرسشنامه استاندارد کای و همکاران (2018) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن توسط روایی سازه و محتوایی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که معنادار بودن، در دسترس بودن و ایمنی روانشناسی نقش میانجی بین کاربرد شبکه های اجتماعی سازمانی با فعالیت، سازگاری و انعطاف پذیری را ایفا می کند. 
۷.

بررسی عوامل تسهیل کننده به اشتراک گذاری دانش در سازمان آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عوامل تسهیل کننده به اشتراک گذاری دانش استراتژی سازمانی ساختار سازمانی فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
محصولات و خدمات تولید شده توسط سازمان ها به چگونگی ترکیب و بکارگیری آنها بستگی دارد که این خود تابعی از دانش شرکت است. بنابراین، امروزه توانایی مدیریت دانش برای سازمان ها اهمیت حیاتی دارد و خلق و تسهیم دانش به عوامل مهم رقابتی تبدیل شده اند. از این رو، شناخت عواملی که باعث تسهیل در پیاده سازی و به اشتراک گذاری دانش می گردد و نیز بکارگی ری ای ن عوامل، می ت واند یک نقشه و راهنما ب رای مدی ریت بهتر آن باشد. در این پژوهش، عوامل تسهیل کننده به اشتراک گذاری دانش در سازمان آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان با استفاده از متغیرهای فناوری اطلاعات، استراتژی، ساختار و فرهنگ سازمانی، مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا یک تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان سازمان آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان می باشد و تعداد اعضای نمونه 92 نفر می باشند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش آزمون تی تک نمونه ای با نرم افزار SPSS 19 و معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel8.5 انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، چهار عامل مورد بررسی شامل متغیرهای فناوری اطلاعات، استراتژی، ساختار و فرهنگ سازمانی عوامل تسهیل کننده به اشتراک گذاری دانش در سازمان مورد بررسی می باشند.