مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار سال اول بهار 1400 شماره 1

مقالات

۱.

مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت برق

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۷
هدف تحقیق حاضر توسعه مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد توسعه سازمانی پایدار می باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده که با استفاده از روش نمونه گیری ترکیبی از نمونه گیری هدفمند (قضاوتی و سهمیه ای) و نظری انجام گرفته است. برای تعیین حجم نمونه از معیار اشباع نظری استفاده شد و تعداد 29 مصاحبه با 17 نفر از خبرگان صورت پذیرفت تا در نهایت و در کنار تحلیل محتوای اسنادی، کفایت نظری حاصل شد. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری از نرم افزار اطلس تی آی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش ارائه شد. نتایج پژوهش منجر به استخراج 373 کد باز، 80مفهوم و 23 مقوله گردید که در قالب مدل پارادایمی شامل مقوله محوری (سیستم های کاری پایدار، تعادل، خودمختاری و خودکنترلی و نظام های مدیریت منابع انسانی)، شرایط علی (نظام ارزشی و مدیریتی سازمان و جامعه، ضرورت حفظ و توسعه منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی اقتصادی و مسئولیت قانونی)، راهبردها (خلق و توسعه آرمان مشترک، رویکرد فرایندی، به گزینی و نگه داری و آگاهی بخشی)، زمینه حاکم (بینش پایداری، قابلیت سازمانی، همراستایی استراتژیک و سرمایه سازمانی) و در نهایت پیامدها (عملکرد برتر اقتصادی، عملکرد برتر اجتماعی و عملکرد برتر زیست محیطی) ارائه گردید.
۲.

بررسی رابطه بین شخصیت کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۴
با توجه به اینکه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از پدیده های جدید عصر حاضر، تبدیل به ضرورت زندگی بشر امروزی شده، در این پژوهش به بررسی رابطه بین شخصیت کارکنان که یکی از چالش های بر سر راه پذیرش فناوری اطلاعات می باشد، پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف ، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه پنج عامل شخصیتی و پذیرش فناوری اطلاعات استفاده گردید. با توجه به تعداد ۱۹۱ نفری جامعه آماری در سطح ۹۵%، حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱۲۷ نفر برآورد و برای هر معاونت نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای، متناسب با تعداد کارمندان هر قسمت و به نسبت جمعیت کل جامعه مشخص شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها از لحاظ صراحت و قابلیت درک گویه ها از طریق تعدادی از پاسخگویان و از لحاظ تطابق لغوی از طریق مراجعه به صاحبنظران موضوعی مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شد. نتایج نشان داد که تنها بعد برون گرایی در پذیرش فناوری اطلاعات نقش داشت و هرچه فرد برون گراتر بود پذیرش و رفتار استفاده فناوری اطلاعات وی افزایش می یافت. با توجه به اینکه افراد برون گرا دارای خصوصیات پرانرژی، معاشرتی، دارای شور و اشتیاق، دارای اعتماد به نفس و دارای احساسات مثبت می باشند، به نظر می رسد تاثیر برون گرایی در پذیرش فناوری اطلاعات درست باشد و این افراد با توجه به خصوصیات مذکور استقبال بیشتری از مسائل جدید همانند پذیرش فناوری داشته باشند.
۳.

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گروه بهداشتی فیروز)

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
عملکرد سازمانی تحول آفرین یکی از پیش شرط های مهم در راستای تحقق انعطاف پذیری و نوآوری سازمانی است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی است. تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش در زمره تحقیقات علّی می باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد کوی و همکاران (۲۰۲۰) استفاده شده است. حجم نمونه بر پایه فرمول کوکران تعداد ۲۲۷ نفر از کارکنان شرکت گروه بهداشتی فیروز تعیین گردید. برای تعیین روایی از روایی صوری و سازه استفاده شد و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از فنون آمار توصیفی با نرم افزار SPSS22 و فنون آمار استنباطی به کمک نرم افزار آماری Smart PLS3 از طریق روش مدل یابی معادلات ساختاری تکمیل و جمع آوری گردید. یافته های تحقیق فعلی حاکی است که رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد. در نتیجه، پیشنهاد می گردد که مسئولین شرکت باید شرایطی را فراهم کنند تا مدیران از سبک های مدیریت سنتی به سوی سبک تحول آفرین حرکت کنند و موجبات بهبود عملکرد کارکنان در دنیای متحول و متغیر امروزی را فراهم آورند.
۴.

تبیین اخلاق کار ایرانیان به مثابه نقشه راه بیانیه گام دوم انقلاب

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۵
اخلاق کار همان اخلاق شغلی، مسئولیت اخلاقی فرد از حیث شغلی در سازمان مربوطه است که دارای ویژگی هایی چون سخت کوشی، ارج نهادن به کار و تلاش، روحیه همکاری و مشارکت در کار، تعلق و تعهد به کار و وظایف شغلی، مسئولیت پذیری، صرفه جویی در بهره گیری از منابع، خلاقیت و ابتکار عمل داشتن، خودگردانی و تسلط به کار، نظم و دقت در کار، وقت شناسی و خوش قول بودن، درستکاری و پرهیز از تقلب و فریب و مفاسد اقتصادی است. جامعه ایرانی در مقایسه با جامعه جهانی، با مسائل اقتصادی، بی ثباتی، گرانی، تورم، فضای کسب وکار و شکاف طبقاتی مواجه است. این مسائل بیشتر به عوامل فرهنگی درونی از جمله اخلاق برمی گردد. مقاله حاضر درصدد مطالعه ریشه های عوامل مؤثر بر اخلاق کار در جامعه ایرانی است که با روش پیمایش انجام گرفته است. جامعه آماری مطالعه شامل 38 مورد تحقیق می باشد که 21 مورد به روش تعمدی با رعایت اعتبار تحقیق و کیفیت نشر و نویسندگان انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که سطح اخلاق کار در سه سطح بالا (۳۱ درصد)، متوسط (۱۵ درصد) و پایین (۵۴ درصد) قرار دارد و به طورکلی سطح اخلاق کاری در ایران پایین است. همچنین، بین عوامل شغلی، روانی، دین داری، تعهد، سازمانی، حکمرانی، عدالت و سرمایه اجتماعی با اخلاق کار رابطه معناداری وجود دارد.
۵.

تحلیل تاثیر توانایی مدیریت بر ارزش شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی بازار

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۴
هدف این تحقیق، تحلیل تأثیر توانایی مدیریت بر ارزش شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی بازار است. در  این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته اند و توانایی مدیریت به عنوان متغیر مستقل و ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. این تحقیق از جمله تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات توصیفی قرار داشته و از منظر روش، در دسته تحقیقات همبستگی قرار گرفته است. همچنین، در این پژوهش از روش کتابخانه ای، برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام گرفته است. بر اساس روش حذف سیستماتیک، تعداد 133 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده، از آمارتوصیفی و استنباطی استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای بررسی فرضیه های تحقیق (نرم افزار ای ویوز) استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توانایی مدیران بر ارزش شرکت تأثیر داشته و تهدیدات رقابتی بر رابطه بین توانایی مدیران و ارزش شرکت تأثیر گذار است.
۶.

تاثیر حقوق محیط زیست شرکت ها بر هموارسازی سود

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند؛ به خصوص اگر این اطلاعات بر تصمیم گیری آن ها مؤثر باشد. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که از روند ثابت سود آوری برخوردار باشند. مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد و در بیانی دیگر می توان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تأمین منافع خود، موجبات رفاه جامعه را نیز فراهم می آورند. از این رو، در پژوهش حاضر سعی گردیده است پس از تعریف کامل و جامعی از حقوق محیط زیست و اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان یکی از ابعاد هموارسازی سود، به بررسی تأثیر حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸ است و جامعه آماری در دسترس بالغ بر ۱۶۴ شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش، آمیخته و ترکیبی از روش های کمّی و کیفی است و به این منظور، داده های هموارسازی سود با استفاده روش کمّی و داده های حقوق محیط زیست در شرکت های عضو جامعه آماری با استفاده از روش کیفی گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکیه بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه انجام شده است. شواهد نشان می دهد که حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود تاثیر گذار نیست.