مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار سال اول تابستان 1400 شماره 2 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر عوامل موفقیت مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری پایدار بر عملکرد یک شرکت بیمه در شرایط اپیدمی کووید-19(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری پایدار مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری پایدار رضایت مشتری اعتماد مشتری حفظ مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۱
شیوع بیماری هایِ خطرناکِ همه گیر، یکی از موارد خطر مواجهه با آستانه های بحرانی است که یکی از مهم ترین چالش های توسعه پایدار محسوب می شود. امروزه اپیدمی کووید-19، منجر به تغییرات غیرقابل پیش بینی شده است. این تغییرات ناگزیر بر روابط فروشندگان و مشتریان تأثیرگذار بوده و شیوه های تعامل این دو رکن اصلی کسب وکارها را تغییر داده است. در این میان، استقرار و حتی ارتقای کیفی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری، به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها محسوب شده و منجر به مدیریت ارتباط با مشتریان پایدار و وفادارسازی مشتریان و درنهایت توسعه پایدار سازمان می شود. مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل موفقیت مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری پایدار در شرایط اپیدمی کووید-19، با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت، اعتماد و حفظ مشتری بر عملکرد یک شرکت بیمه و توسعه پایدار آن اجرا شد. تحقیق حاضر کاربردی و توصیفی- پیمایشی همبستگی است. جامعه آماری، کارکنان یک شرکت بیمه بودند که به طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای، 160 نفر انتخاب شدند. روایی پرسش نامه به روش روایی محتوا و پایایی آن از طریق SPSS و تحلیل عاملی تأییدی، مطلوب ارزیابی شد. فرضیه های تحقیق با بهره مندی از مدل معادلات ساختاری آزمون شدند. یافته ها نشان می دهد که فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی تأیید شدند. به بیان دیگر، عوامل موفقیت مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری پایدار در شرایط اپیدمی کووید-19، بر عملکرد شرکت بیمه مورد مطالعه مؤثر و منجر به توسعه پایدار می شود. 
۲.

بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر نگرش، کیفیت روابط، رفتار کارکنان و پیامدهای آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان پیامدهای رفتاری و نگرشی روابط کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
در سال های اخیر تأثیر گسترده فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان (CSR) بر روی ذینفعان، باعث توجه مدیران و رهبران به بحث CSR و رفتار و نگرش کارکنان شده است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای CSR بر کارکنان، با استفاده از رویکرد فرا تحلیل است. تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی، از نظر نوع استفاده کاربردی، و از نظر نوع داده ها کمّی است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، پایان نامه های کارشناسی ارشد، و تحقیقات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی می باشد که در طول سال های 1389 الی 1400 در داخل و خارج از کشور انجام شده است. تعداد 79 تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی - هدفمند که ملاک های درون گنجی را داشتند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار CMA2 (محاسبه اندازه اثر) انجام شد. از میان 18 متغیر شناسایی شده، 3 متغیر (17/0درصد) دارای اندازه اثر زیر 3/0 بوده و تعداد 8 متغیر (44/0 درصد) دارای اندازه اثر بین 3/0 تا 5/0 بوده و همچنین تعداد 7 متغیر (39/0 درصد) اندازه اثر بالای 5/0 درصد دارند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان با متغیرهای هویت سازمانی، عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، تعامل کاری، خلاقیت، اعتبار خارجی ادراک شده، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، ترک شغل و سازمان، عملکرد شغلی، اعتماد سازمانی، نوآوری، انحراف سازمانی، و فرهنگ سازمانی رابطه معناداری دارد. و با بدبینی سازمانی، جنسیت، و سن رابطه معناداری ندارد. 
۳.

شناسایی مولفه ها و شاخص های فرهنگ سازمانی مدارس اثربخش دوره متوسطه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شاخص های فرهنگ سازمانی مدارس اثربخش دانش آموزان دوره متوسطه مدیران و معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۶
هدف اصلی انجام این پژوهش، بررسی عوامل، مؤلفه ها و شاخص های فرهنگ سازمانی مدارس اثربخش دوره متوسطه شهرستان بندرعباس بود. این پژوهش در زمره پژوهش های کیفی قرار دارد که با استفاده از روش مطالعه موردی کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه مدیران و معلمان مدارس اثربخش (تیزهوشان، نمونه دولتی، شاهد) دوره متوسطه (اول و دوم) شهر بندرعباس بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از «رویکرد هدفمند» و با «روش انتخاب صاحب نظران کلیدی»، و استفاده از «معیار اشباع نظری» استفاده گردید. ابزار پژوهش در بخش کیفی، فرم مصاحبه باز پاسخ بود. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار Nvivo در قالب نظریه داده بنیاد از طریق فن تحلیل مضمون و کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. تعیین اعتبار داده های کیفی با استفاده از تکنیک های تأیید پذیری و اعتماد پذیری انجام شد. نتایج حاکی از آن است که مضمون فراگیر عوامل فرهنگ سازمانی مدارس اثربخش، به صورت مضامین پایه (78 مضمون) و سازمان دهنده (7 مضمون و 7 بعد) دسته بندی شدند. مؤلفه های فرهنگ سازمانی مدارس اثربخش، عبارتند از: 56 مضمون پایه، 3 مضمون سازمان دهنده: عناصر فرهنگی، مدرسه، روش های انتقال فرهنگ؛ به طوری که مضامین سازمان دهنده در 10 بعد طبقه بندی شدند.
۴.

بررسی رابطه بین اینرسی سازمانی و نوآوری با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان تأمین اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اینرسی سازمانی نوآوری اشتیاق شغلی کارکنان تأمین اجتماعی زاهدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۵۱
نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه یک سازمان و جامعه محسوب می شود؛ لذا از دیرباز کشورها بر روی این نیروی با ارزش سرمایه گذاری کرده و سعی در بارور نمودن آن دارند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اینرسی سازمانی و نوآوری با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان تأمین اجتماعی زاهدان می باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل سازمان تأمین اجتماعی زاهدان به تعداد 500 نفر است. با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه آماری 217 نفر تعیین شد و نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اینرسی سازمانی هاگ (2014)، پرسشنامه نوآوری جیمنز و همکاران (2011) و پرسشنامه اشتیاق شغلی سالوناوا و شوفلی(2002) می باشد. روایی صوری و محتوایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 81/0، 85/0، 87/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش است. داده های به دست آمده، با استفاده از نرم افزارهای SPSS 20 و Smart PLS  به روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد متغیر میانجی اشتیاق شغلی در رابطه بین اینرسی سازمانی بر نوآوری معنادار است. 
۵.

امکان سنجی ایجاد شبکه فروشگاهی خرده فروشی با رویکرد فرا امتیاز (مورد مطالعه: شهر شیراز)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرامتیاز فرانچایزینگ خرده فروشی تحلیل فازی شیراز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی ایجاد شبکه فروشگاهی خرده فروشی با رویکرد فرا امتیاز (فرانچایزینگ) می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به شناسایی عوامل مؤثر در استراتژی قیمت گذاری پرداخته شده است. با انجام این پژوهش، 35 عامل شناسایی شد و با تکنیک دلفی فازی، مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت 8 معیار و 35 زیرمعیار در تکنیک های تحلیل شبکه ای و دیمتل فازی مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفتند. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه زوجی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کارشناسان و مدیران هایپر مارکت های شیراز می باشد. در مرحله دلفی و ANP از یک جامعه استفاده می شود. با توجه به روش تحقیق از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. تعداد اعضای نمونه 10 نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه گام انجام شده است. در اولین گام، مجموعه ای از سؤال ها یا پرسشنامه درباره عوامل تهیه و آن را برای تمام اعضای مرتبط با موضوع در خرده فروشان مواد غذایی که متمایل به عقد قرارداد فرانچایز هستند ارسال شد و از آنان خواسته شد که درجه اهمیت آن ها را مشخص کنند. در گام دوم مطالعه و مرور ادبیات مرتبط با پژوهش و با بهره مندی از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل همراه با تأثیر و تأثر متقابل روابط، به گونه ایی که شدت روابط را به صورت امتیاز عددی تعیین نماید انجام شده است. در گام سوم، اولویت بندی عوامل با کمک تکنیکANP انجام شده است. در مرحله اول در سه راند دلفی، 35 معیار مورد تأیید قرار گرفت که مهم ترین آن ها ویژگی های امتیاز دهنده، کیفیت خدمات، شرایط قرارداد، ویژگی های امتیازگیرنده، مدیریت ارتباطات، عوامل قانونی و مقررات، فن آوری و ارتباطات و ویژگی های محیطی هستند. براساس نتایج به دست آمده، عوامل قانونی و مقررات مهم ترین عامل است.
۶.

شناسایی نقش تولید مجازی و تکنولوژی جدید بر چابکی و سودآوری سازمانی در بازارهای رقابتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تولید مجازی تولید چابک چابکی سازمان های تولیدی فناوری و بازارهای رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۸۶
به دلیل تغییراتی همچون پیچیده تر شدن بازارهای رقابتی، تکنولوژی های جدید، تنوع نیازهای مصرف کنندگان، کاهش دوره عمر محصول و افزایش تنوع محصول سازمان ها و حفظ بقا در عرصه رقابت، شرکت ها می بایست به دنبال روش های مؤثری باشند. سیستم تولید مجازی به عنوان یکی از روش های شناخته شده مدیریتی در دستیابی به تولید چابک و بقا در محیطی آشفته، کمک می کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی فاکتورهای چابک سازی در سازمان های تولیدی و سپس بررسی اثرات استراتژی تولید مجازی بر روی قابلیتهای چابکی می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. روش گردآوری داده های مربوط به ادبیات تحقیق، روش کتابخانه ای شامل کتب و مقالات مختلف و نشریات داخلی و خارجی می باشد و از روش پرسشنامه جهت جمع آوری داده های موردنیاز در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت آهنگری نوین واقع در شهرک صنعتی تهران می باشد که مشتمل بر 80 نفر کارگر خط، 20 نفر شاغل در بخش مالی، اداری و دفتری و 30 نفر شاغل در بخش کارشناسی و مدیریت است. با توجه مشخص بودن تعداد اعضاء جامعه، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. تعداد نمونه برای جامعه 130 نفری شامل 97 نفر می باشد. روش های آمار استنباطی مورد استفاده در پژوهش حاضر، آزمون نرمالیتی و تحلیل رگرسیون می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بالا بودن سطح تولید مجازی بر افزایش چابکی مؤثر است. لذا می توان گفت: توجه به تولید مجازی منجر به ارتقا سطح چابکی و در نتیجه افزایش سودآوری شرکت های تولیدی در محیط رقابتی امروز می شود.
۷.

بررسی اثرگذاری مدل پذیرش فناوری و عوامل اجتماعی بر نگرش و قصد خرید، با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر ذهن آگاهی فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: کاربران اپلیکیشن اسنپ فود)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدل پذیرش فناوری عوامل اجتماعی قصد خرید ذهن آگاهی فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۹
پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری داده ها برای آزمون فرضیه ها با سوالات از نوع توصیفی - پیمایشی از شاخه میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کاربران اپلیکیشن اسنپ فود در اصفهان به تعداد نامعلوم و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد وحدت و همکاران (2020) است. روش نمونه گیری، با توجه به پراکندگی جامعه آماری، نمونه گیری در دسترس می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای پنج درصد، 380 نفر به دست آمد. تجزیه و تحلیل آماری، در دو بخش آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی با کمک آزمون همبستگی و رگرسیون انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای AMOS و SPSS استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله، سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده بر نگرش به استفاده از برنامه کاربردی تلفن همراه تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، اثر اجتماعی نقش دوستان و همکاران بر نگرش به استفاده از برنامه کاربردی تلفن همراه تأثیر مثبت و معناداری دارد. طبق نتایج حاصله، نگرش به استفاده از برنامه کاربردی تلفن همراه بر قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد. ذهن آگاهی فناوری اطلاعات می تواند به عنوان متغیر تعدیل گر در رابطه میان سودمندی ادراک شده و نگرش، سهولت استفاده  ادراک شده و نگرش و  نگرش به استفاده از برنامه کاربردی تلفن همراه و قصد خرید ایفای نقش نماید.