مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت سال هشتم پاییز و زمستان 1396 شماره 16 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تأثیر ترکیبی رهبری تحول آفرین و انگیزه معرفتی بر رفتارهای تحقیرآمیز و انحرافی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رهبری رهبری تحول آفرین انگیزه معرفتی رفتارهای تحقیرآمیز و انحرافی وزارت نیرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ترکیبی رهبری تحول آفرین و انگیزه معرفتی بر رفتارهای تحقیرآمیز و انحرافی (مورد مطالعه: حوزه ستادی وزارت نیرو) است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان کارمندان حوزه ستادی وزارت نیرو هستند که تعداد آنها، 500 نفر می باشد. به منظور نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است و تعداد نمونه این پژوهش طبق جدول مورگان، 217 نفر می باشد. در این پژوهش برای سنجش متغیر رهبری تحول آفرین از پرسشنامه باس و آوولیو (2000) با12گویه، برای سنجش متغیر انگیزه معرفتی از پرسشنامه نوبرگ و نیوزوم (1993) با 12 گویه، برای سنجش رفتار تحقیرآمیز از پرسشنامه زون و تلگن (1982) با 3 گویه، برای سنجش رفتار انحرافی از پرسشنامه های واتسون و دوست (1969)؛ هو و شی (2015) و بیورکویست و همکاران (1992) دارای 2 بعد (اجتناب از تعامل و پرخاشگری غیرمستقیم) و 15 گویه استفاده شده است. این تحقیق از نظر روش از نوع توصیفی- پیمایشی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شده است. در بخش توصیفی، اطلاعات جامعه شناختی مربوط به نمونه پژوهش بیان شده است و در بخش آمار استنباطی با توجه به توزیع غیرنرمال داده ها، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. نتیجه حاصل از فرضیه های پژوهش نشان داد که: رهبری تحول افرین با نقش تعدیل گر انگیزه معرفتی بر اجتناب از تعامل تأثیر دارد. رهبری تحول افرین با نقش میانجی گر تحقیر بر اجتناب از تعامل تاثیر دارد. رهبری تحول افرین بر اجتناب از تعامل تاثیر دارد.
۲.

مقایسه فرهنگ حمایت حقوقی قضایی از معلولین در ایران و کنواسیون های بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حمایت حقوقی و قضائی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سی. ار. پی. دی اعلامیه جهانی حقوق بشر قانون جامع حمایت از افراد معلول معلولان حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۳
در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است. در این مقاله بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست های تقنینی کنوانسیون های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می باشد. عمده موانع سیاست های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام آور بودن آن می باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست های نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه می باشد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که سیاست های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست های حمایتی ایران بر مبنای روش های سنتی و به شکل جسته و گریخته می باشد، این در حالی است که کنوانسیون روال های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است
۳.

مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت و پیامدهای مرتبط با آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت برداشت سازمانهای فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۲
مدیریت برداشت تلاش هایی را نشان می دهد که توسط فرد برای ایجاد،حفظ،حفاظت و یا تغییرتصویر یک مخاطب انجام می گیرد.با توجه به موضوع تحقیقی که بتواند عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت و پیامدهای مرتبط با آن را مورد ارزیابی و شناسایی قرار دهد انجام نشده است. هدف این تحقیق ارائه الگوی ارزیابی مدیریت برداشت در سازمانهای فرهنگی بود. روش تحقیق بر اساس هدف توصیفی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات همبستگی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. برای بررسی روایی از روایی عاملی و محتوایی استفاده گردید، از سوی دیگر قابلیت اعتماد ابزار باروش آلفای کرونباخ بالاتر از80/0برآورد شد و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 238 نمونه محاسبه گردید. داده های حاصل ازپرسشنامه ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی شامل معادلات ساختاری و ازطریق نرم افزارهای اس پی اس اس  22و لیزرل  18/9 و وارپ پی ال اس5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که عوامل فردی مرتبط با مدیر دارای بیشترین ضریب تأثیر معنادار بر تاکتیک ها و روش هاست. با توجه به این که عامل فردی مرتبط با مدیر نقش بسزایی درایجاد رفتارهای برداشت گونه دارد؛ لذا افرادی متخصص و مدیر و از بدنه خود سازمان منصوب شوند.
۴.

شناسایی عوامل موثر بر جذابیت رسانه های مجازی (مورد مطالعه سایتهای خبری)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خبر جذابیت خبری رسانه خبری فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
این پژوهش به منظور شناسایی عوامل جذابیت رسانه های مجازی در حوزه خبر با استفاده ازروش گراندد تئوری انجام شده است. جامعه آماری به صورت نظری انتخاب و شامل خبرنگاران، اساتید دانشگاه و صاحب نظران در حوزه خبر می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پیاده سازی مصاحبه ها، کدگذاری و خلاصه سازی بوده و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از کدبندی و دسته بندی مقوله ها و تم ها انجام و سپس گزاره های به دست آمده از مصاحبه ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری گزینشی و کدگذاری محوری دسته بندی شده اند. در نهایت با بررسی شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها، مقوله اصلی پژوهش یعنی «مؤلفه های جذابیت رسانه خبری مجازی» مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها، حاکی از این است که در شرایط علّی: «مؤلفه های جذابیت وب سایت خبری»، «ارتقاء کیفی رسانه»، و «فضای مجازی»، درعوامل مداخله گر: «تناقضات ایدئولوژیک»، «جناحی بودن رسانه»، «عدم جهانی شدن»، «مدیریت ناکارآمد سایت»، «ضعف تکنیکی و فنی سایت»، «اخبار کذب و ضد و نقیض»، «محتوای ضعیف و نامناسب»، «عدم روزآمدی» و «مشکلات سازمانی»، در شرایط زمینه ای: «متغیرهای آموزشی»، «متغیرهای مربوط به فضای مجازی»، «متغیرهای مدیریتی»، متغیرهای زیرساختی و «متغیرهای بین المللی» و در مورد راهبردها: «استراتژی های مدیریتی»، «استراتژی های کاربردی»، «استراتژی های بین المللی»، «استراتژی های پیشگیرانه» و «استراتزی های زیرساختی» بیشترین فراوانی و اهمیت را به خود اختصاص دادند. همچنین این نتیجه تایید شد که کیفیت محتوا و مطالب سایت خبری بر دیگر عوامل از جمله جذابیتهای بصری الویت دارد.
۵.

سبک های رهبری مؤثر در نهادخدمت گزار و حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) از منظر قرآن و احادیث(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سبک رهبری نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۹۱۳
سبک های رهبری زیادی وجود دارند که هر کدام دارای تعاریف، ویژگی ها، اصول، نکات قوت و ضعف مربوط به خود است. شرایط مختلف و نیازهای گوناگون انسان ها در عصر حاضر، باعث گسترش روزافزون سازمان های مختلف شده است. بدیهی است، سازمان ها زمانی می توانند در انجام رسالت و رسیدن به اهداف خود موفق شوند که از رهبری توانمند و کارآمد برخوردار باشند. فضل بن شاذان از امام رضا (ع) نقل می کند: درباره ضرورت رهبری از امام رضا (ع) شنیدم که فرمودند: به درستی که ما در بررسی احوال بشر هیچ گروهی را نمی یابیم که در زندگی موفق و پایدار باشد مگر به وجود سرپرستی که امور مادی و معنوی آنان را مدیریت نماید. آنچه در این میان هویداست، نقش رهبران در هدایت افراد به سوی جامعه ای با انگیزه ی حمایت از مردم، به خصوص اقشار خاص است. با نگاهی به زندگی پیامبر اکرم (ص)، می بینیم آن حضرت با همه عظمت می فرمود: «ما اَنا اِلّا لواحِدِ مِنکُم»؛ من کسی جز یکی از شما نیستم برای مردم، که به مفهوم در خدمت مردم بودن است. نگارش مقاله پیش رو به روش کتابخانه ای یا اسنادی؛ برگرفته از قرآن و متون دینی، است و برای جمع آوری اطلاعات از روش فیش برداری بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر با هدف معرفی سبک رهبری رحیمانه و امکان قرار گرفتن این سبک از رهبری در یکی از شاخه های سبک های رهبری انجام شده است. نتایج مؤید آن است که برای خروج از بسیاری از بحران ها، توجه به مدیریت اسلامی و مطالعه و به کارگیری تئوری ها و اصول این مکتب ضروری به نظر می رسد.
۶.

تأثیر پایشگری محیطی و برنامه ریزی بازاریابی بر بهره وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پایشگری محیطی برنامه ریزی بازاریابی گردشگری روستایی بوم روستا برنامه ریزی روستایی مسائل زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
ایجاد یک محیط سالم در نواحی روستایی یکی از مهم ترین مسائل محیطی است که نه تنها در سیاست های توسعه ی روستایی،  بلکه در سیاست های سرزمینی نیز اهمیت فراوانی دارد. در این راستا،  لزوم توجه به الگویی از سکونتگاه زیستی که از پایداری لازم در توسعه برخوردار باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر،  تحلیل تأثیر پایشگری محیطی و برنامه ریزی بازاریابی بر بهره وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی در کشور بوده است. همچنین،  این پژوهش بررسی می کند که برنامه ریزی عملیاتی چه نقشی در تقویت یا تضعیف این رابطه ایفا می کنند. پارادایم این پژوهش اثبات باوری،  رویکرد آن قیاسی و استراتژی آن پیمایش است. بر این اساس و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی،  پرسشنامه ای مشتمل بر 41 پرسش به نمونه آماری متشکل از 195 آژانس مسافرتی در تهران ارائه شد که میانگین نظرات آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و استفاده از پرسشنامه استاندارد و روایی سازه نیز بر اساس تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد. پایایی از مجرای آزمون های آلفای کرونباخ،  پایایی مرکب و میانگین واریانس تأیید شد. سپس داده های به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس و از طریق ماتریس همبستگی،  آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل قرار گرفت. درنهایت مشخص شد که پایشگری محیطی بر برنامه ریزی بازاریابی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. برنامه ریزی بازاریابی بر بهره وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
۷.

بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی جو سازمانی (مورد مطالعه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ساختار سازمانی جو سازمانی عملکرد شغلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۹۵
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی از طریق جو سازمانی بر عملکرد ش غلی کارکنان س ازمان ثبت اس ناد و املاک کش ور می باش د. جامعه آماری این تحقیق ش امل کلیه کارش ناس ان و مدیران س ازمان ثبت اس ناد و املاک کش ور در تهران (حوزه س تادی) به تعداد ۸۰۰ نفر می باش ند که از طریق فرمول کوکران و با اس تغاده از روش نمونه گیری تص ادفی س اده ۲۵۹ نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب ش دند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های س اختار س ازمانی رابینز، جو س ازمانی لیتوین و اس ترینجر و عملکرد ش غلی هرس ی و گلداسمیت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل آمار توصیفی و تحلیل آمار اس تنباطی (تحلیل عاملی و مدل معادات س اختاری) به کمک نرم افزار Lisrel 8.5 بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ساختار سازمانی تاثیر معناداری بر جو سازمانی دارد. همچنین جو سازمانی تاثیر معناداری بر عملکرد شغلی کارکنان دارد. بعلاوه، هر س ه بعد س اختار س ازمانی (پیچیدگی، رس میت و تمرکز) دارای اثر معنادار بر جو س ازمانی هس تند. طبق نتایج س اختار س ازمانی و هر س ه بعد آن اثر غیرمس تقیم (از طریق جو س ازمانی) و معنادار بر عملکرد شغلی کارکنان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸