مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت سال یازدهم پاییز 1399 شماره 23 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر ایجاد کنجکاوی ناشی از تبلیغات بر رفتار مصرف کننده ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شکاف دانش کنجکاوی در ورزش تبلیغات ورزشی رفتار مصرف کننده ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۴
صنعت ورزش تاثیر قابل توجهی بر جامعه هر کشوری دارد به گونه ایی که اندازه ان بیش از صنعت اتومبیل و فیلم سازی در بسیاری از کشورهای پیشرفته می رسد، علاوه بر این، فعالیت های ورزشی گوناگون، مانند مشارکت ورزشی، حضور در ورزش و نگاه کردن یا گوش دادن به ورزش از طریق رسانه های جمعی، محبوب ترین فعالیت های تقریبی در زندگی روزانه افراد دیده شده اند. بنابراین به واسطه اهمیت موضوع هدف این تحقیق بررسی تاثیر ایجاد کنجکاوی ناشی از تبلیغات بر رفتار مصرف کننده ورزشی بر اساس  مدل (2002)  Menon and Soman ادر نظر گرفته شد . با استفاده از تبلیغات شبیه سازی و انجام دو مطالعه جداگانه ، 150 نفر از مصرف کنندگان ورزشی به عنوان نمونه تحقیق از جامعه مصرف کنندگان ورزشی در استان اصفهان منظور گردید جهت تجزیه و تحلیل داده ها از یک  ANOVA یک طرفه ، رگرسیون های چندگانه و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید . نتایح نشان داد : الف ) شکاف دانش به صورت مثبتی بر کنجکاوی ایجاد شده تاثیر دارد علاوه بر این، کنجکاوی ایجاد شده بر قصد رفتاری تاثیر مثبتی دارد  ب )   با توجه به نقش میانجی کنجکاوی ایجاد شده، شکاف دانش به صورت قابل توجهی بر کنجکاوی ایجاد شده تاثیر داشته که به نوبه خود بر قصد رفتاری تاثیر معنی داری خواهد داشت. ج )  برانگیختن کنجکاوی به طور کامل تاثیر شکاف دانش بر قصد رفتاری را نشان می دهد. . بنابراین هر سه فرضیه تایید و حمایت گردید .بر اساس یافته های نحقیق نیاز به استراتژی های بازاریابی جدید لازم است چرا که بازاریابان ورزشی ممکن است نیازمند ارائه اطلاعات یا تبلیغاتی باشند که یک شکاف دانش متوسط را برای افرادی که در حال حاضر مصرف کننده ورزش نیستند ارائه دهند. اگر یک سطح متوسط از شکاف دانش ارائه شود، افراد بیشتر احتمال دارد که به دنبال اطلاعاتی برای پر کردن شکاف بین آنچه میدانند و آنچه می خواهند بدانند باشد. این پژوهش برای دانش افزایی می تواند در افزایش حضور در رخدادهای ورزشی و مخاطبین ورزشی بزرگتر نتیجه دهد.
۲.

ارائه مدل ارتقای شایستگی حرفه ای مدیران گروه های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به روش کیفی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای صلاحیت (اعتبار) حرفه ای دانش حرفه ای ارتباطات حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۱
یکی از نهاد های مهمی که در عصر جهانی شدن منجر به تحولات زیادی شده است آموزش عالی می باشد. تحولات و پیشرفت سریع فناوری و همینطور ارتباطات سریع منجر به ایجاد مفاهیم و امکانات جدید در حوزه های مختلف آموزش عالی شده است. دانشگاه های ما هم با مواجهه با این تغییر و تحولات دچار چالش های متعددی شده اند. بر این اساس، در این پژوهش به منظور ارائه مدل ارتقای شایستگی حرفه ای مدیران گروه های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به روش کیفی، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 651 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 186 شاخص اصلی؛ در شش بعد و 39 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدل ارتقای شایستگی حرفه ای مدیران گروه های علمی دانشگاه آزاد اسلامی در شش بعد اخلاق حرفه ای، صلاحیت (اعتبار) حرفه ای، ویژگی های شخصیتی حرفه ای، دانش حرفه ای (تدریس اثربخش)، ارتباطات حرفه ای ارائه شد.
۳.

ارائه مدل تربیت فرهنگی بر اساس آموزه های دینی نهج البلاغه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدل تربیت فرهنگی آموزه های دینی نهج البلاغه ایمان به خدا و آخرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۳
تربیت یکی از مباحث مورد توجه ادیان و مکاتب مختلف در طول قرون و اعصار بوده است. تربیت ابعاد مختلفی را داراست که یکی از مهمترین این ابعاد، بعد تربیت فرهنگی است. برای تربیت فرهنگی نیز بهترین دوران، دوران کودکی است. زیرا این دوران زمان و فرصتی بسیار مناسب برای انواع یادگیری های فرهنگی است و روند تغییرات فرهنگی در سال های کودکی از سرعت بیشتری برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف واکاوی آموزه های فرهنگی نهج البلاغه و به منظور ارائه مدلی برای تربیت فرهنگی انجام شده است. این مطالعه از نوع مطالعات کیفی بوده و روش اجرای آن، نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش عبارت از کلیه خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البلاغه می باشد که از میان آن ها ۳۰ خطبه، نامه و حکمت بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط رویکرد سیستماتیک (منظم) اجرا گردید و مراحل 3 گانه کدگذاری انجام شد. در مرحله کدگذاری باز، ۷۱ مقوله به دست آمد که این مفاهیم در مرحله کدگذاری محوری در 10 دسته طبقه بندی شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی، طبقه اصلی یا محوری تحت عنوان ایمان به خدا و آخرت انتخاب شد و به عنوان مقوله کانونی، ارتباطش با سایر طبقات از جمله دوری از رذایل اخلاقی، پرورش فضایل اخلاقی، مردم داری و متعادل بودن مورد بررسی قرار گرفت. پس از این مراحل و با استناد به یافته های پژوهش؛ مبانی، اصول و روش های تربیت فرهنگی استخراج شده از آموزه های نهج البلاغه در قالب مدل پیشنهادی ارائه گردید.
۴.

طراحی و تدوین مدلی کمی برای توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ و شهروندی اخلاق شهروندی حقوق شهروندی مشارکت شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
امروزه، فرهنگ شهروندی به عنوان مؤلفه ی کلیدی توسعه اجتماعی و فرهنگی مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است از سویی تحقق مفهوم و شکل گیری ایده شهروندی، نیازمند وجود بستری مناسب و زمینه ساز می باشد که از آن به عنوان جامعه مدنی یاد می شود. در این پژوهش به منظور ارایه مدل توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 787 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 173 شاخص اصلی؛ در شش بعد و 23 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدلی کمی برای توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران در شش بعد مفهوم فرهنگ و شهروندی، مدیریت شهری و شهرداری، تربیت و آموزش شهروندی، اخلاق شهروندی، حقوق شهروندی، مشارکت شهروندی ارائه شد. در مرحله دوم تحقیق، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و پس از گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری (نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی (آزمون لوین، آزمون تی تست)، تحلیل عاملی تأییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8. 54 و Excel صورت گرفت. معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده ابعاد سطوح فرهنگ و شهروندی، مدیریت شهری و شهرداری، تربیت و آموزش شهروندی، اخلاق شهروندی، حقوق شهروندی، مشارکت شهروندی نشان داد که تمامی ضرایب بدست آمده، معنادار می باشند. یافته های حاصل از تحلیل ابعاد بیانگر آن بود که از بین ابعاد اخلاق شهروندی با میانگین (91/0) و حقوق شهروندی با میانگین (86/0) کمترین تاثیر را در توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران را داشته و پاسخ دهندگان با وضعیت موجود مولفه های دیگر در سوالات مذکور رضایت ندارند ونظرات منفی دارند و همه ی مولفه ها در امر توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران از قابلیت بهبود بالایی برخوردار می باشند.
۵.

ارائه مدل کیفی شناخت فرهنگ اقتصادی مردم ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ اقتصادی مردم ایران نقش دولت نقش خانواده اخلاق و اعتقادات دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۵۹
در این پژوهش به منظور ارایه مدل کیفی شناخت فرهنگ اقتصادی مردم ایران، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 722 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 246 شاخص اصلی؛ در پنج بعد و 51 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 18 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدل شناخت فرهنگ اقتصادی مردم ایران در پنج بعد فرهنگ اقتصادی مردم ایران، نقش دولت، نقش خانواده، اخلاق و اعتقادات دینی ارائه شد.
۶.

تأثیر سرمایه فرهنگی و عوامل اجتماعی بر سبک خرید مشتریان در فروشگاه تعاونی مصرف اتکا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه فرهنگی عوامل اجتماعی سبک خرید مشتریان فروشگاه تعاونی مصرف اتکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۵۱۰
این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی و عوامل اجتماعی بر سبک خرید مشتریان در فروشگاه تعاونی مصرف اتکا انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه تعاونی مصرف اتکا می باشند. نمونه آمارگیری را مجموعه ای از مشتریان فروشگاه تعاونی مصرف اتکا تشکیل می دهند که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب می شوند که با توجه به ضوابط نمونه گیری تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سوالات و فرضیه های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته, گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، توصیف داده ها در دو بخش متغیر های زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب رگرسیونی می توان گفت سرمایه فرهنگی و عوامل اجتماعی در مراکز خرید بر سبک خرید مشتریان فروشگاه تعاونی مصرف اتکا تاثیر مثبت دارند. همچنین با توجه به نت ایج به دست آمده، میانگین متغیرهای سرمایه فرهنگی تجسم یافته (46/3)، سرمایه فرهنگی عینی (24/3)، سرمایه فرهنگی نهادینه شده (76/3) و سرمایه فرهنگی (49/3)، تاثیرات طبقات اجتماعی (57/3)، امکانات و تسهیلات (64/3)، عوامل موقعیتی (6/3)، سرمایه اجتماعی و سبک خرید (51/3) می باشد.
۷.

بررسی عوامل رفتاری موثر بر بهبود فرهنگ سازمانی در وزارت آموزش و پرورش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ عوامل رفتاری بهبود فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
هدف این تحقیق بررسی عوامل رفتاری موثر بر بهبود فرهنگ سازمانی در وزارت آموزش و پرورش می باشد. این تحقیق براساس دسته بندی تحقیقات از نظر اهداف یک تحقیق کاربردی محسوب می شود. و براساس روش اجرای تحقیق این پژوهش از نظر دسته بندی تحقیقات تحقیقی از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت پرسشنامه ای می باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از از تکنیک هایی anova. برای آمار استنباطی آزمون. برای نرمال پذیری داده هاt.و آزمون فریدمن برای رتبه بندی داده ها, و ضریب همبستگی برای تعیین کردن روابط بین متغیرها استفاده می کنیم و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spssاستفاده می کنیم. نرم افزار spss یکی از استاندارترین نرم افزارها برای انجام تکنیکهای بالا می باشد.برای محاسبه پایایی این پرسشنامه ها آلفای کرونباخ را محاسبه می نمائیم، در این تحقیق ابتدا شاخصها شناسایی شدند. و فرضیات تحقیق نیز بر اساس شاخصها طراحی گردید و در نهایت با استفاده از تکنیکهای آماری تمامی فرضیات مطرح شده اثبات شدند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰