مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت سال نهم بهار و تابستان 1397 شماره 17 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

سبک های مدیریت بدن زنان با رویکردهای اجتماعی- فرهنگی (با رویکرد ترکیبی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت بدن زمینه فرهنگی زمینه اجتماعی شهروندان ارزش ها خودنمایشی زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۶
این پژوهش به منظور تبیین سبک های مدیریت بدن با رویکردهای اجتماعی-فرهنگی در بین شهروندان زن در شهر تهران صورت گرفته است. روش تحقیق ترکیبی (مرحله اول کیفی و مرحله دوم کمی) بوده است. در مرحله اول، ۳۵۰ منبع چاپی و دیجیتالی در حوزه سبک زندگی و مدیریت بدن و ظاهرآرایی بانوان با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع هدفمند برای این تحقیق انتخاب شدند. روش شناسی پژوهش حاضر روش شناسی کیفی (تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی) است و از تکنیک فیش ها، فرم ها و جداول محقق ساخته ای و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نظام مقوله ای استقرایی استفاده شد.در مرحله دوم، با بهره گیری از روش کمی (توصیفی-پیمایشی) از 384 نفر از شهروندان زن در شهر تهران با ابزار پرسشنامه، نظرخواهی به عمل آمد. روش نمونه گیری دراین مرحله احتمالی از نوع خوشه ای چند مرحله ای بوده است. روایی و پایایی در هر دو مرحله مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و AMOS استفاده گردید. یافته های به دست آمده، در قالب دو سبک مدیریت بدن (ابزاری شدن و هویت بابی) و تاکید بر تاثیر رویکردهای اجتماعی و فرهنگی بر سبک های مدیریت بدن بوده است. البته در رویکرد اجتماعی خود نمایشی و در رویکرد فرهنگی بدن به عنوان سرمایه نمادین بیشترین سهم را در سبک مدیریت بدن شهروندان زن در شهر تهران داشته است.
۲.

بررسی ارتباط بین نگرش نسبت به مفاهیم آموزش برای توسعه پایدار با فرهنگ شهروندی در دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه 4 تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش برای توسعه پایدار فرهنگ شهروندی. نگرش زیستی و اجتماعی مقطع ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۶
پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط بین نگرش دانش آموزان پایه ششم ابتدایی منطقه4 شهر تهران نسبت به مفاهیم آموزش برای توسعه پایدار درشش مقوله اصلی (انواع انرژی، صرفه جویی در مصرف و بازیافت، تنوع زیستی و اجتماعی، وابستگی متقابل، عدم خشونت، مشارکت اجتماعی در حفاظت از محیط زیست و تغذیه پایدار) با فرهنگ شهروندی در سه زمینه مسئولیت پذیری، مشارکت پذیری و قانون مداری آنان در سال تحصیلی 98-99 به منظور پاسخگویی به نارسایی ها و نیازهای آموزشی کشورمان در این زمینه، صورت پذیرفت. تحقیق مورد نظر با انجام پیمایش با نمونه گیری در دسترس از جامعه آماری، شامل دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی مدارس دولتی منطقه 4 شهر تهران (حجم نمونه = 375 نفر) و سنجش نگرش زیستی و اجتماعی آنها با میانگین های 4.35 و 3.54 از 5 انجام شد. ابزار اندازه گیری، شامل دو پرسشنامه استاندارد، برای سنجش نگرش پایداری و فرهنگ شهروندی است. به منظور آزمون فرضیه ها از نرم افزار spss25 و smart-pls3استفاده گردید. نتایج نشان داد بین نگرش (زیستی و اجتماعی) نسبت به مفاهیم توسعه پایدار و فرهنگ شهروندی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بیشتر از 85 درصد تغییرات فرهنگ شهروندی در ارتباط با نگرش زیستی و نگرش اجتماعی نسبت به مفاهیم توسعه پایدار می باشد.
۳.

نقش مدیران شهری در پیشگیری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی با تاکید براماکن بی دفاع شهری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیران شهری آسیب های فرهنگی و اجتماعی اماکن بی دفاع شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۶۹
با توجه به اهمیت شناخت عوامل موثر بر آسیب های فرهنگی و اجتماعی در محیط های شهری این تحقیق با هدف بررسی نقش مدیران شهری در پیشگیری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی با تاکید براماکن بی دفاع شهری صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام پذیرفته و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از تعداد 95 نفر از مدیران شهری گردآوری و به کمک نرم افزار spss23 تجزیه و تحلیلی گردیده است. در این پژوهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی به عنوان متغیر مستقل مطرح بوده و نقش مدیران شهری با شاخص های (فعالیت های فرهنگی -فعالیت های آموزشی -فعالیت های اجتماعی و فعالیت های اجرایی) به عنوان متغیر وابسته مطرح است. بر اساس نتایج تحقیق بین مجموعه متغیرهای مستقل (فعالیت های فرهنگی، فعالیت های اجتماعی، فعالیت های آموزشی، فعالیت های اجرایی) و متغیر وابسته تحقیق (آسیب های فرهنگی و اجتماعی) همبستگی متوسطی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعدیل شده (R2) که برابر با 183/0 می باشد که نشان می دهد 3/18 درصد از کل آسیب های فرهنگی و اجتماعی وابسته به متغیرهای مستقل تحقیق (فعالیت های فرهنگی، فعالیت های اجتماعی، فعالیت های آموزشی، فعالیت های اجرایی) می باشد. بنابراین میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته 3/18 درصد می باشد. براین اساس مدیران شهری نقش موثری در پیشگیری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر اماکن بی دفاع شهری در شهر تهران دارند.
۴.

تاثیر سواد فرهنگی مدیران مدارس بر کیفیت یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سواد فرهنگی مدیران مدارس کیفیت یادگیری دانش آموزان آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۸۰
این تحقیق در راستای بررسی تاثیر سواد فرهنگی مدیران مدارس بر کیفیت یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه مدیران مدارس مقطع متوسطه آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران می باشند که تعداد آنها حدودا 400 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان (تعداد 120 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در چهار بعد و 24 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون آزمون کا اسکوئر (کای دو) استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، بین سواد فرهنگی مدیران مدارس و کیفیت یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران رابطه مثبت و معنی داری وجوددارد.
۵.

بررسی تعاملات فرهنگی مدیران شهری با شهروندان در منطقه ده شهرداری تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش فرهنگی مدیریت شهری تعاملات فرهنگی منطقه ده شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۳
رشد روزافزون شهرنشینی و تعداد سکونتگاه های انسانی، مبتنی بر زیست شهری مدل، به همراه درهم آمیختگی فرهنگی موجب، پدیدارشدن مسائل پیچیده و جدیدی در تعاملات انسانی شده است. سرشت انسان در فضای شهری در قاب فیزیک و کالبد آن، تبلور عینی فرهنگ و مداخلات عوامل فرهنگی است. چنانچه می دانید نقش های اساسی انسان، شهرها را می سازند و انسان با عادات، رفتار، شناخت، انگیزه و فراشناختی خود، به ساماندهی فضای زیست می پردازد. این پژوهش درصدد آشکارسازی تعاملات فرهنگی مدیران شهری با شهروندان در مقیاس منطقه و نواحی شهری است. قابلیت های هوش فرهنگی ابزار مهمی است که مدیر شهر با بهره گیری از آن رفتاری متناسب از خود بروز می دهد. مدیران شهری به جهت قرارگیری در محیطی که خرده فرهنگها رخ نشان میدهد با چالش های فراوانی، مواجه خواهند بود. پراکندگی قومیتی و خرده فرهنگی در تهران و پیرامون آن مسئله ای مهم می باشد، به گونه ای که تهران را می توان موزاییک اقوام ایرانی نامید و در بخش هایی از شهر نیز تمرکزی از قومیتها و گروه های فرهنگی وجود دارد به طور مثال استقرار آذری زبانان در جنوب تهران و کردها در شمال غرب تهران قابل توجه است. مطالعات میدانی محقق نشان می دهد که مراجعات به دوایر مدیریت شهری توسط گروه های قومی و خرده فرهنگی به مسئله ای در خور توجه تبدیل شده است. درنتیجه گیری نهایی می توان گفت که مدیران فرهنگی منطقه ده شهرداری تهران در تعاملات فرهنگی باشهروندان در بعد شناختی وضعیت مناسبی داشته اما در بعد رفتاری نیاز به افزایش و تصحیح رفتار دارند. 
۶.

تأثیر فرهنگ اقوام ایرانی بر مدل سبک زندگی ایرانی- اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سبک شیوه زندگی سبک زندگی ایرانی فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۷۳۰
سیر تحولات ساختاری تولید و عرضه محصولات و خدمات در دنیا باعث پیچیدگی در نوع رفتار مصرف کنندگان شده که به طبع سبک زندگی و فرهنگ جوامع را دستخوش تغییر نموده است. نگارندگان این مقاله در این نوشتار تلاش کرده اند با گذری بر مفهوم سبک زندگی و ریختارشناسی آن از فرهنگ های غربی و ایرانی، ضرورتی را در تبیین و تدوین دوباره سبک زندگی ایرانی نشان داده و با آزمون آن در سه فرهنگ ایرانی تفاوت مدل را بررسی نمایند.واکاوی نظریات اندشمندانی چون ماکس وبر، آلفرد آدلر، توریستن وبلن، گئورگ زیمل، پیربوردیو جهت شناخت بهتر مفهوم سبک زندگی و سوق دهی این مطالعات به رابطه دین و سبک زندگی و تشریح آن براساس مدل های وبر و وبلن، محقق را بر این باور که دین می تواند نقش اصلی و اساسی در ایجاد سبک زندگی ایفا نماید رسانده است و در کشور ایران که دین بر سایر جنبه های فرهنگی غالب است ضرورت تدوین یک سبک زندگی ایرانی اسلامی را نشان خواهد داد. در این تحقیق با استفاده از روش گراندد تئوری و با انجام مصاحبه های عمیق، تعداد 904 داده ی بدست آمده را با نرم افزار مکس کیودا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با روش کد گذاری های باز، محوری و انتخابی مدل سبک زندگی ایرانی را ترسیم و سپس این مدل را با 62 شاخص در سه قومیت پارسی و آذری و عربی از طریق نرم افزار ایویوز و دیتا پنل مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج آن در فرهنگ های گوناگون تفاوت هایی را در مدل سبک زندگی فرهنگ های ایرانی نشان می دهد که بر همین اساس، نوع نگاه مردم به سبک زندگی متفاوت است.
۷.

تاثیر سواد فرهنگی کارکنان مراکز فرهنگی شهرداری در توسعه مدیریت محیط زیست شهری در شهرداری منطقه 14 تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: سواد فرهنگی کارکنان توسعه مدیریت محیط زیست شهری شهرداری منطقه 14 تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۱
این تحقیق در راستای بررسی تاثیر سواد فرهنگی کارکنان مراکز فرهنگی شهرداری در توسعه مدیریت محیط زیست شهری در شهرداری منطقه 14 تهران شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه شهروندان ساکن در شهرداری منطقه 14 تهران می باشند که تعداد آنها حدودا 400 هزار نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (بر اساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان) تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در چهار بعد و 32 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون آزمون کا اسکوئر (کای دو) استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، بین سواد فرهنگی کارکنان مراکز فرهنگی شهرداری و توسعه مدیریت محیط زیست شهری در شهرداری منطقه 14رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰