مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت سال دوازدهم تابستان 1400 شماره 26 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارائه الگوی توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات ایران (یک پژوهش کیفی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توسعه فردی مصاحبه نیمه ساختار یافته مدیران شرکت مخابرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۴
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات ایران انجام شده است. روش پژوهش کیفی بوده که برای این منظور از مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع آوری داده ها و اطلاعات استفاده شده است. جامعه پژوهش، صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان و مدیران با تجربه شرکت مخابرات ایران بوده اند که 20 نفر از آنان به عنوان نمونه به روش هدفمند، انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته که براساس مدل مفهومی مبتنی بر ادبیات ساخته شد، استفاده گردید. برای تأمین اعتبار یافته های پژوهش از فرایند ساخت یافته نگارش و تحلیل یافته ها استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها، از روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. یافته ها منجر به شناسایی سه بعد کلیدی برای توسعه فردی شد. بعد شایستگی های فردی مدیران (شایستگی های دانشی، مهارتی، توانایی، نگرشی و اخلاقی)، بعد اقدامات و فرایندهای توسعه فردی (تعریف عملکرد و تعیین اهداف، نیازسنجی، برنامه ریزی، تامین منابع و امکانات، اقدامات توسعه فردی، ارزیابی، بازخورد و اصلاح) و در نهایت بعد عوامل مؤثر (شامل عوامل فردی، سازمانی، مدیریتی، شغلی، محیطی) تشکیل دهنده الگوی توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات بوده است. این مدل می تواند در شرکت ها و صنایع دیگر مورد استفاده و بهره برداری قرارگیرد
۲.

واکاوی مولفه های فرهنگ سازمانی مدارس دولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مدرسه آموزش و پرورش فرهنگ مدرسه مدارس دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۴
این تحقیق به منظور شناخت الگو و مولفه های فرهنگ سازمانی مدارس دولتی بود. تحقیق از نوع پدیدار شناختی بود. مصاحبه نیمه ساختار یافته با 30 نفر از مدیران مدارس از 5 منطقه شهر تهران انجام شد. بعد از کدگذاری ها و تقلیل داده ها 43 گویه در 7 مولفه شناسایی شد. با پرسشنامه محقق ساخته از عناصر مدل در نمونه 381 نفری از کارکنان مدارس، پیمایش شد. نتایج ساختار عاملی لیزرل نشان داد که تمامی مولفه های مورد مطالعه در تحقیق از عناصر تشکیل دهنده و اثرگذار در فرهنگ سازمانی مدرسه می باشند. هفت مولفه در فرهنگ سازمانی مدرسه شامل: 1) فرهنگ تحصیلی و علم آموزی دانش آموزی؛ 2) فرهنگ عمومی جامعه- خانواده- رسانه؛ 3) محتوای درسی و فرصت های آموزشی؛ 4) سبک رهبری مدیر مدرسه؛ 5) فرهیختگی، رشد حرفه ای و تعهد حرفه ای معلمان؛ 6) نظام آموزشی و ایدئولوژی حاکم؛ 7) امکانات پشتیبانی و فضای مدرسه اثرگذار هستند و مدرسه در 4 دسته فرهنگی شامل1) فرهنگ سازمانی مدارس سرآمد (فرهنگ ساز)؛ 2) فرهنگ سازمانی مدارس پیشرو (فرهنگ پذیر)؛ 3) فرهنگ سازمانی مدارس بی ثبات (فرهنگ اقتضایی)؛ 4) فرهنگ سازمانی مدارس سمی (فرهنگ ستیز) قرار دارند.
۳.

بررسی اثرات نوگرایی و برندگرایی مصرف کنندگان بر روی ترجیح برند کالاهای تند مصرف خارجی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نوگرایی برندگرایی ترجیح برند کالاهای تندمصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۷۹
این پژوهش در حوزه رفتار مصرف کننده انجام شده و هدف آن، بررسی اثرات نوگرایی و برندگرایی مصرف کنندگان بر روی ترجیح برند کالاهای تندمصرف خارجی بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش، از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی بوده و از دیدگاه هدف، در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بوده و مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفته است. جهت نمونه گیری، از روش نمونه گیری در دسترس و نامتناسب با حجم بهره گرفته شده است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل پرسشنامه نوگرایی مصرف کنندگان از ونکاترامان و پرایس (2013)، برندگرایی مصرف کنندگان از برایدسون و ایوانز (2004) و ترجیح برند از چانگ و لیو (2009) بود. با توجه به یافته های حاصل از پژوهش فرضیه های پژوهش مبنی بر اثرات نوگرایی و برندگرایی مصرف کنندگان بر روی ترجیح برند کالاهای تندمصرف خارجی در فروشگاه های زنجیره ای شهر کرمانشاه پذیرفته شد و مدل ساختاری کلی پژوهش با برازش مناسب مورد تأیید قرار گرفت.
۴.

تاثیر رفتارهای مخرب کارکنان بر واکنش مشتریان (مطالعه فروشگاه های زنجیره ای)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اعتماد رضایت رفتارهای مخرب فروشگاه های زنجیره ای وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۵
هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی جهت شناسایی بروز رفتارهای مخرب شامل انحراف در دارایی، انحراف از تولید، پرخاشگری و انحرافات سیاسی از جانب پرسنل فروشگاه های زنجیره ای و تاثیراتی است که این انحرافات می توانند بر واکنش مشتریان از جمله رضایت، اعتماد پذیری و وفاداری در خرید از آن فروشگاه داشته باشند. ارزش اصلی این پژوهش بدلیل تاثیر مهمی است که کارکنان فروشگاه می توانند به عنوان خط مقدم فروش، بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه داشته باشند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها، از روش کتابخانه ای شامل بررسی کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و نیز از روش پیمایشی با توزیع پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری  پژوهش، مشتریان فروشگاه شهروند است. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نتایجی را به دست داد که حاکی از معنی دار بودن تأثیر متغیرهای رفتارهای مخرب سازمانی بر رضایت و اعتماد مشتری، تأثیر رضایت مشتری بر اعتماد مشتریان و همچنین تأثیر رضایت و اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری بود.
۵.

طراحی تفسیرگرایانه ی و ساختارمندانه کارکردهای اینرسی حسابرسانِ داخلی شرکت های بازار سرمایه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: قابلیت اینرسی حسابرسان داخلی شرکت های بازار سرمایه تحلیل تفسیری ساختاری فراگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۸۷
هدف این پژوهش طراحی تفسیرگرایانه ی و ساختارمندانه کارکردهای اینرسی حسابرسانِ داخلی شرکت های بازار سرمایه می باشد. این پژوهش از حیث نتیجه، جزء پژوهش های توسعه ای، از حیث هدف جزء تحقیقات اکتشافی-کاربردی و از حیث روش اجرای کار ترکیبی (کیفی و کمی) می باشد. جامعه ی آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از متخصصان حسابداری بودند که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند، معیار انتخاب مصاحبه شوندگان، داشتن تجربه حرفه ای حسابرسی چه از منظر تحصیلات دانشگاهی و چه از منظر بررسی صورت های مالی و احاطه به پژوهش های کیفی و آشنایی با روند مصاحبه گری آن بود حال آنکه در بخش کمی تعداد ۲۱ نفر از حسابرسانِ داخلی شرکت های بازار سرمایه، براساس تجربه و دانش فنی برحسب روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به منظور پرنمودن پرسشنامه های ماتریسی مشارکت داشتند. نحوه جمع آوری داده برحسب روش شناسی کیفی از طریق تحلیل تئوری زمینه ای (تحلیل داده بنیاد) بود که با انجام مصاحبه داده های لازم جمع آوری گردید و بعد از کدگذاری مدل پژوهش براساس چارچوب تئوریک طراحی شد. سپس به منظور ارزیابی سطح پایایی از تحلیل دلفی با هدف رسیدن به کفایت نظری مولفه های اصلی پژوهش استفاده شد تا در نهایت در بخش کمی با مقایسه زوجی و قطری بین مولفه های قابلیت اینرسی در چندین مرحله، تاثیرگذارترین مولفه ی ارتقای کارکردهای اینرسی حسابرسانِ داخلی شرکت های بازار سرمایه مشخص شود. نتایج پژوهش نشان داد، مولفه منبع کنترل درونی و تعهد حرفه ای تاثیرگذارترین مولفه ی ارتقای کارکردهای اینرسی حسابرسانِ داخلی شرکت های بازار سرمایه می باشد.
۶.

سبک تفکر و سبک اسنادی حسابرسان مستقل و رابطه آن با سبک تصمیم گیری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سبک تفکر سبک اسنادی سبک تصمیم گیری معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۰۰
تحقیقات نشان می دهد قضاوت و تصمیم گیری افراد تحت تأثیر شرایط فردی و موقعیتی آنان قرار دارد. افراد در حضور دیگران تصمیمی می گیرند که ممکن است متفاوت از تصمیم آنان در تنهایی باشد. روابط میان ویژگی های فردی و محیطی حاکم بر افراد، در هر لحظه موقعیتی منحصر به فرد را برای افراد خلق می کند که تکرار ناشدنی است. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سبک های تفکر (قانونی، اجرایی، قضاوتگر، کلی، جزیی، آزاداندیش، محافظه کار، سلسله مراتبی، سلطنتی، اُلیگارشی، آنارشی، درونی و بیرونی) و سبک اسنادی (خوش بینانه و بد بینانه) با سبک های تصمیم گیری (اجتنابی، وابسته، شهودی، عقلایی، آنی) حسابرسان مستقل بوده است. پژوهش در سال 1398 انجام گردیده و جامعه آماری عبارت از 1600 عضو جامعه حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی بوده است که از میان آنان 310 حسابرس به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بوده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که سبک های تفکر و سبک اسنادی رابطه مثبت و معنی داری با سبک تصمیم گیری حسابرسان مستقل دارند.
۷.

تاثیر انتظارات و شرایط تسهیل کننده بر رفتار مشارکت کاربران فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رفتار مشارکتی انتظارات شرایط تسهیل کننده تمایل نگرش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۵
رفتار کاربران در هنگام مشارکت در فضای مجازی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. طی سال های گذشته محققان رفتار کاربران را بررسی کرده و ضمن شناسایی عوامل موثر بر آن، مدل های مختلفی برای تبیین نحوه مشارکت آنان پیشنهاد نموده اند. هدف این مقاله، شناسایی تاثیر عوامل انتظارات و شرایط تسهیل کننده بر رفتار مشارکت کاربران فضای مجازی است. منظور از رفتار مشارکتی، استفاده از امکانات فراهم شده در فضای مجازی شامل برقراری ارتباط، تبادل نظر و اطلاعات، به اشتراک گذاری متن و تصویر و تعامل با سایر افراد حاضر در فضای مجازی است. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی در گروه پژوهش های ترکیبی بوده و در ابتدا از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای قیاسی برای طراحی مدل و سپس از رویکرد کمی و روش مدل معادلات ساختاری برای آزمون و اعتبار سنجی مدل استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشانگر اثر پذیری رفتار مشارکتی کاربران از متغیر های انتظارات و شرایط تسهیل کننده از طریق متغیرهای میانجی نیت، تمایل و نگرش می باشد که در تحقیقات پیشین هم تبیین شده بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰