مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت سال نهم پاییز و زمستان 1397 شماره 18 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

طراحی مدل امنیت فرهنگی کشور در شبکه های اجتماعی مجازی با تاکید بر رسانه های اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: امنیت فرهنگی کشور شبکه های اجتماعی شبکه های مجازی رسانه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
در این پژوهش به منظور مدل سازی امنیت فرهنگی کشور در شبکه های اجتماعی مجازی با تاکید بر رسانه های اجتماعی، با استفاده از تحلیل محتوای قیاسی؛ با شناسایی 930 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 374 شاخص اصلی؛ در هفت بعد و 28 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای با استفاده از نظر 22 نفر از خبرگان علمی و اجرایی مدل کیفی امنیت فرهنگی کشور در شبکه های اجتماعی مجازی با تاکید بر رسانه های اجتماعی در هفت بعد تقویت اعتماد و اعتبار رسانه ای، وفاداری مخاطب به رسانه خبری، امپریالیسم رسانه ای، تقویت اخلاق حرفه ای رسانه ای، امنیت فرهنگی، تقویت آموزه های دینی و رسانه های اجتماعی ارائه شد. در مرحله دوم تحقیق، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 242 نفر برآورد شد و پس از گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش با استفاده از آزمون های لوین، آزمون تی تست، تحلیل عاملی تاییدی، به وسیله نرم افزارهایSpss وLisrel صورت گرفت. یافته های حاصل از تحلیل ابعاد بیانگر آن بود که از بین ابعاد امنیت فرهنگی با میانگین (94/0) و وفاداری مخاطب به رسانه خبری با میانگین (64/0) کمترین تاثیر را در امنیت فرهنگی کشور در شبکه های اجتماعی مجازی را داشته و پاسخ دهندگان با وضعیت موجود مولفه های دیگر در سوالات مذکور رضایت ندارند ونظرات منفی دارند وهمه ی مولفه ها در امر امنیت فرهنگی کشور در شبکه های اجتماعی مجازی از قابلیت بهبود بالایی برخوردار می باشند.
۲.

رابطه هوش معنوی و سبک های تصمیم گیری در بین مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش معنوی تصمیم گیری سبک تصمیم گیری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
امروزه بعد انسانی سازمان به گونه ای مهم ظاهر گشته است، سازمان ها بیشترین تلاش خود را در انتخاب و به کارگیری افراد خلاق، موفق و باهوش که از توانایی هایی بالاتری برخوردار باشند، نموده اند. پس از معرفی بهره هوشی در اوایل قرن بیست و یکم و پس از آن هوش هیجانی، هوش معنوی مورد توجه بسیاری از سازمان ها قرار گرفت. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سبک های تصمیم گیری انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع  همبستگی بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و سرشماری تعدا 110 نفر انتخاب شده اند. ابزار اصلی گردآوری داده ها دو پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) و سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که فقط بین هوش معنوی و سبک تصمیم گیری عقلایی همبستگی وجود دارد اما بین هوش معنوی و دیگر سبک ها رابطه معناداری مشاهده نشد.
۳.

طراحی و تبیین مدل ساختاری تأثیر توانمندسازی رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی و نوآوری باز با تأکید بر نقش تعدیلی ظرفیت جذب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توانمندسازی رهبری ظرفیت جذب فرهنگ یادگیری سازمانی نوآوری باز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۵
در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر توانمندسازی رهبری، ظرفیت جذب و فرهنگ یادگیری سازمانی بر نوآوری باز در شرکت ایران خودرو پرداخته شده است. برای این منظور، در ابتدا به بررسی تاثیر توانمندسازی رهبری بر متغیرهای فرهنگ یادگیری سازمانی و نوآوری باز پرداخته شده و سپس اثر میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی بر رابطه بین توانمندسازی رهبری و نوآوری و هم چنین اثر تعدیلی ظرفیت جذب بر رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و نوآوری باز مورد سنجش قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار دارد که برای بررسی فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS بهره گرفته شد. هم چنین، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران عملیاتی شرکت ایران خودرو در شهر تهران می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 323 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان می دهد توانمندسازی رهبری بر نوآوری باز درونی و بیرونی تأثیر دارد. هم چنین، توانمندسازی رهبری با توجه به نقش میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی بر نوآوری باز درونی و بیرونی تأثیر دارد. در نهایت، ظرفیت جذب رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و ورودی (و خروجی) نوآوری باز را تعدیل می کند.
۴.

تأثیر برنامه شایستگی های نیروی انسانی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برنامه شایستگی های نیروی انسانی مهارت های ادراکی مهارت های انسانی مهارت های فنی عملکرد مدیریت منابع انسانی عملکرد کارکردی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
موضوع شایستگی نیروی انسانی یکی از ملاحظات جدی در سازمان ها می باشد. پذیرش و گسترش سریع رویکرد شایستگی محور و به-کارگیری آن در برنامههای توسعه کارکنان بیش از هر چیز، نتیجه مزایا و فوایدی است که در این رویکرد نهفته است.این پژوهش با هدف تعیین تأثیر برنامه شایستگی های نیروی انسانی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به گردآوری و بررسی نظرهای نمونه ای شامل 80 نفر از مدیران، کارشناسان و کارمندان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، پرداخته است.روش پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به روش جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی می باشد. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای، با استفاده از روش میدانی و با ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات مربوط به سنجش متغیرها پرداخته شد. اطلاعات در دو بخش توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش توصیفی عملیات مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی افراد نمونه آماری صورت پذیرفت. همچنین از جداول و نمودارهایی که حاوی میانگین، فراوانی، درصد تجمعی و... است، در این بخش استفاده شد. در بخش استنباطی از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف K-S، و آزمون های همبستگی و رگرسیون جهت بررسی سؤالات پژوهش استفاده شد. همچنین به منظور بررسی تأثیر مؤلفه های جمعیت شناختی بر متغیرهای پژوهش از آزمون های مقایسه میانگین دو جامعه مستقل و ANOVA استفاده شد. پس از گردآوری داده ها و تحلیل یافته های آن، همه سؤال های فرعی بررسی شدند همچنین، سؤال اصلی تحقیق هم مورد آزمون قرار گرفت. در نتیجه می توان گفت برنامه شایستگی های نیروی انسانی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تاثیر دارد.
۵.

بررسی رابطه امنیت شغلی با اثربخشی فعالیت های فرهنگی در حوزه هنری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: امنیت شغلی اثربخشی اثربخشی فعالیت های فرهنگی حوزه هنری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۸
    این تحقیق به منظور بررسی رابطه امنیت شغلی با اثربخشی فعالیت های فرهنگی در حوزه هنری، انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان حوزه هنری می باشند. از آنجا که تعداد کلیه کارکنان 391 نفر می باشد که 180 نفر آنها رسمی 161 نفر پیمانی و50 نفر قراردادی هستند. با توجه به ضوابط نمونه گیری (بر اساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان) تعداد 194 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سؤالات و فرضیه های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیرهای اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و... استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت بین امنیت شغلی با اثربخشی فعالیت های فرهنگی در حوزه هنری رابطه ای معنادار وجود دارد.
۶.

بررسی تاثیر فرهنگ دینی بر بهبود فضای کسب و کار در شرکت بیمه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ دینی بهبود فضای کسب و کار شرکت بیمه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۲۹
این تحقیق در راستای بررسی تاثیر فرهنگ دینی بر بهبود فضای کسب و کار در شرکت بیمه ایران شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه مدیران شرکت بیمه ایران در استان تهران می باشند که تعداد آنها حدودا 1000 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری ( براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان ( تعداد 292 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در چهار بعد و 32 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در این تحقیق برای بررسی فرضیه های پژوهشی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و جهت بررسی تاثیر از آزمون رگرسیون استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، فرهنگ دینی بر بهبود فضای کسب و کار در شرکت بیمه ایران موثر می باشد.
۷.

شناسایی ابعاد شخصیت از دیدگاه اریک فروم (مطالعه ای بین رشته ای به منظور شناخت ارتباط شبکه ای بین فرهنگ و اجتماع)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اریک فروم شخصیت اجتماع مطالعات بین رشته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۸۱
هدف از تحقیق حاضر شناسایی ابعاد شخصیت از دیدگاه اریک فروم بر اساس همانندی هایی میان ساختارهای روایی و ساختارهای اجتماعی به منظور شناخت ارتباط شبکه ای بین فرهنگ و اجتماع و واکاوی ارتباط جامعه شناسی و روان شناسی با فرهنگ جوامع انسانی به ارتباط و تاثیر آن در شکل گیری شخصیت در نظام فرهنگی می باشد. مقاله حاضر به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی است و ابزار تحقیق استناد به آثار اریک فروم و گردآوری اطلاعات، مطالعه کتابخانه ای و اسنادی شامل کتابها و مقالات تخصصی بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، مطالعات فروم به طور عمده در مورد نقش و اهمیت شناخت انسان در فرآیند تشکیل جامعه و تاریخ بوده و به گونه ای عمیق تر و متفاوت تر از روان شناسانی هم چون فروید و یونگ، به موضوع تأثیرپذیری شخصیت انسان از نفوذ نیروهای اجتماعی و فرهنگی جامعه پرداخته و تحت تأثیر علوم اجتماعی جدید و به ویژه مردم شناسی به این نتیجه رسیده که شخصیت عمدتاً محصول اجتماعی است که در آن زندگی می کند نه سائق های جنسی یا عوامل بیولوژیک.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰