مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت سال یازدهم بهار 1399 شماره 21 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارائه مدل تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مسئولیت پذیری اخلاق اداری حفظ بیت المال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران و کارکنان این وزارتخانه در 28 استان کشور به تعداد 8000 نفر می باشد. روش تحقیق، آمیخته و در دو مرحله کیفی و کمی است. تعداد نمونه در مرحله کیفی220 و در مرحله کمی 3210 نفر می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و ابزار اندازه گیری مصاحبه و پرسشنامه می باشد. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ با عدد 976/0 مورد تایید قرار گرفت. در روش تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون نرمالیته، آزمونt مستقل و تحلیل واریانس و معادلات ساختاری استفاده گردید و نتایج نشان داد تغییر فرهنگ سازمانی در دو بعد شغلی و رفتاری و ده مولفه مورد تایید می باشد که مهمترین مولفه ها؛ مسئولیت پذیری اداری با بار عاملی (88/0)، نحوه انجام مطلوب وظایف (87/0) در بعد شغلی، و برخورداری از ارزش های اسلامی با بار عاملی (90/0)، رعایت اخلاق اداری (88/0) و رویه حفظ بیت المال (82/0) در بعد رفتاری (اخلاقی) مورد تأیید می باشد.
۲.

بررسی تأثیر رفتار فرهنگ بازاریابی کشور میزبان بر سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رفتار فرهنگ بازاریابی درجه بندی مشتری پیچیدگی مصرف کنندگان منابع دانش سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۹۸
بر اساس مطالعات موجود، نگرش کلی مشتریان در هنگام تصمیم گیری خرید بر روی FDI در آن کشور تأثیر می گذارد. به طور خاص، به نظر می رسد در کشورهایی که مشتریان تاکید بیشتری بر هزینه محصول نسبت به عملکرد و ویژگی های محصول دارند، FDI افزایش می یابد. همچنین شواهد جزئی نشان می دهد که FDI در کشورهایی که شرکت ها به نیازهای مشتری حساس هستند افزایش و تأکید بر حفظ مشتری را افزایش می دهد. اگر چه شواهد در جهت گیری مشتریان شرکت ها نامشخص است، بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتار فرهنگ بازاریابی کشور میزبان بر سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک دوره زمانی ده ساله 1385 – 1395 در نمونه ایی مشتمل بر 52 کشور در حال توسعه تبیین گردید و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی در چهار مدل با تکنیک Baltagi - Wu GLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که الف) سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی با اندازه بازار بزرگ و حاکمیت خوب دولتی باقی می ماند و از نظر منابع دانش غنی خواهند بود. بر خلاف فرضیه FDI که در تعرفه ها مطرح می شود، ناکارآمد بودن موانع تجاری به طور مثبت با سهام FDI رابطه دارد، که این بدان معنی است که کشور برای رقابت خارجی آزاد،FDI بیشتر دریافت و نگهداری می کند؛ ب) بین گرایش مشتری و سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رابطه مثبت و معنادار ناچیز وجود دارد؛ ج) افزایش پیچیدگی خریدار نسبت به مقادیر FDI در یک کشور منفی است. به این ترتیب، تأکید خریداران بر عملکرد محصول، پایین تر از آن است که سهام FDI در یک کشور باشد؛ د) شیوه های بازاریابی شرکت ها و رفتار خریداران در یک کشور به احتمال زیاد توجه شرکت های چند ملیتی به سرمایه گذاری در آن کشور را جلب می کند.
۳.

نقش ساختار مالکیت و مدیریت در سرعت تعدیل قیمت سهام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام ساختار مالکیت و مدیریت شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
نوسانات قیمت سهام و بازدهی حاصل از آن یکی از محورهای اصلی موردتوجه سهامداران و سرمایه گذاران است که برای انتخاب فرصت مناسب جهت سرمایه گذاری به آن توجه می کنند. بنابراین هدف این مقاله بررسی نقش نظام حاکمیت شرکتی در سرعت تعدیل قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام از مدل ضریب تعدیل واکنش قیمت سهام اصلاح شده توسط تئوبلد (1996) استفاده گردید و اندازه گیری ساختار مالکیت و مدیریت شامل: سهامداران کنترلی، نسبت اعضای غیرموظف، اندازه هیئت مدیره، حضور سهامداران راهبردی و شفافیت است. نمونه آماری پژوهش شامل داده های 245 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا 1395 بوده، فرضیه های تحقیق با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان داد، بین متغیرهای مستقل، حضور سهامداران کنترلی، اندازه هیئت مدیره، حضور سهامداران راهبردی و شفافیت با سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، همچنین نتایج حاکی از آن است که بین اعضا غیرموظف و سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام رابطه معکوس و معنادار است.
۴.

بررسی تاثیر رفتار کارآفرینانه بر قصد ترک کارآفرینی در کارخانه های نوآوری و مراکز رشد تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رفتارکارآفرینانه قصد ترک کارآفرینی کارخانه های نوآوری و مراکز رشد تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۸
این پژوهش به بررسی رفتارکارآفرینانه بر قصد ترک کارآفرینی در کارخانه های نوآوری و مراکز رشد تهران می پردازد. این تحقیق را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نظر می توان در زمره تحقیقات توصیفی به شمار آورد؛ و چون داده های مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه، برای بررسی ویژگیهای جامعه آماری جمع آوری می شود، این تحقیق از شاخه پیمایشی بوده که به شیوه مقطعی صورت می پذیرد. نتایجی که از جامعه مورد مطالعه به دست می آید، مبنای توصیه و پیشنهادهایی برای کارآفرینان نوپا فعال در مراکز رشد و کارخانه های نوآوری و همچنین سیاستگذاران حوزه کارآفرینی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. لذا از این جهت نیز این تحقیق کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه کارآفرینان فعال در کارخانه های نوآوری و مراکز رشد می باشند، که تعداد آنها 342 نفر می باشد. به منظور نمونه گیری، از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده می شود. به منظور نمونه گیری از جدول کرجسی – مورگان استفاده می شود. که بر اساس این جدول، تعداد نمونه برابر با 181 نفر می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش ابتدا در بخش اول از آمار توصیفی استفاده شده است. در بخش دوم نیز به منظور آزمون فرضیه ها و سوالات تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده شد. با توجه به خروجی نرم افزار آموس در مدل ساختاری تحقیق، 40.3 درصد از متغیر کارگرایی، 52.5 درصد از عدم لذت از کارآفرینی و 44.6 از قصد ترک کارآفرینی توسط متغیرهای مستقل پیش بینی شده است.
۵.

ارائه مدل ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بهداشت روانی سرمایه اجتماعی حقوق شهروندی اشتغال زنان هویت جنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۸۴
رعایت عملکرد اجتماعی از سوی سازمان ها، علاوه بر آن که برای خود شرکت ها بسیار سودمند می باشد برای افراد پیرامون سازمان با اهمیت است. در این پژوهش به منظور ارایه مدل ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 782 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 374 شاخص اصلی؛ در هفت بعد و 23 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 22 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا در این مرحله مدل کیفی ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران در هفت بعد خانواده و روابط خویشاوندی، بهداشت روانی، سرمایه اجتماعی، حقوق شهروندی، اشتغال زنان، هویت جنسیتی، سیاست گذاری های مناسب ارائه شد. در مرحله دوم تحقیق، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 242 نفر برآورد شد و پس از گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری (نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی (آزمون لوین، آزمون تی تست)، تحلیل عاملی تاییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8.54 و Excel صورت گرفت. معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده ابعاد خانواده و روابط خویشاوندی، بهداشت روانی، سرمایه اجتماعی، حقوق شهروندی، اشتغال زنان، هویت جنسیتی، سیاست گذاری های مناسب نشان داد که تمامی ضرایب بدست آمده، معنادار می باشند . یافته های حاصل از تحلیل ابعاد بیانگر آن بود که از بین ابعاد مدل ها و بهداشت روانی با میانگین (93/0) و هویت جنسیتی با میانگین (52/0) کمترین تاثیر را در ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران را داشته و پاسخ دهندگان با وضعیت موجود مولفه های دیگر در سوالات مذکور رضایت ندارند ونظرات منفی دارند وهمه ی مولفه ها در امر ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران از قابلیت بهبود بالایی برخوردار می باشند.
۶.

نقش آموزش های فرهنگی در ارتقاء رفتار تعهد سازمانی کارکنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش های فرهنگی تعهد سازمانی تعهد عاطفی تعهد مستمر تعهد هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۹۸
یکی از ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧی کﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان رﻓﺘﺎر ﺳ ﺎزﻣﺎﻧی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ کﺮده اﺳﺖ، کﺎﻫﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧی اﺳﺖ. هدف از تحقیق حاضر ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی می باشد که از طریق تعیین نقش آموزش های فرهنگی بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آماری ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ ﺷﺎﻣﻞ کارکنان ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی در شهر تهران می باشند که با استفاده از فرمول کوکران از بین آن ها 248 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی و پایایی حاکی از آن است که اﺑﺰار سنجش از روایی و پایایی ﺧﻮﺑی ﺑﺮﺧﻮردار هستند. فرضیه های تحقیق به بررسی تاثیر آموزش های فرهنگی بر ابعاد سه گانه تعهد سازمانی کارکنان می پردازد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از فرآیند تجزیه و تحلیل رگرسیونی به کمک نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که آموزش های فرهنگی بر ابعاد سه گانه تعهد سازمانی موثر است و در این میان آموزش فرهنگی بیشترین تاثیر را با ضریب بتا (87/0) بر تعهد هیجانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی داشته است.
۷.

ارائه الگوی ارتباط با مشتری مبتنی بر نقاط تماس در سفر مشتری با رویکرد کیفی فراترکیب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تجربه مشتری درک سفر مشتری مدیریت ارتباط با مشتری نقاط تماس مشتری نقشه سفر مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۹
مدیریت ارتباط با مشتری یک فرآیند مدیریتی است که در آن تلاش می شود انواع تعاملات سازمان با مشتریان و نقاط تماس مشتری ثبت شود و از لحظه ورود مشتری به سایت یا سازمان، ثبت سفارش، پرداخت های مالی، تحویل، رسیدگی به شکایات و. . . صورت گیرد. مدیریت ارتباط با مشتری، یک استراتژی اصلی کسب و کار است که کارکردها و فرآیندهای داخلی سازمان را با شبکه های خارجی (تامین کنندگان و توزیع کنندگان) تلفیق می کند تا برای مشتریان هدف ارزشی متناسب با آن ها و بهتر از رقبا ایجاد کند. این کار منجر به ارتباط دوجانبه بین سازمان و مشتری می شود و روابطی پایدار مبتنی بر اعتماد و تعهد و به صورت بلندمدت و سودآور را به وجود می آورد. هدف از پژوهش حاضر تبیین و واکاوی ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی ارتباط با مشتری مبتنی بر نقاط تماس در سفر مشتری است. به این منظور با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب که شامل گام های هفت گانه ای است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج و یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. در مجموع مفهوم ارتباط با مشتری مبتنی بر نقاط تماس در سفر مشتری در 3 بعد و 24 مولفه و 85 شاخص شناسایی و طبقه بندی شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰