مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت سال هشتم بهار و تابستان 1396 شماره 15 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

نقش واقعیت مجازی در رفتار سازمانی آموزش عالی در بحران کرونا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: واقعیت مجازی رفتار سازمانی آموزش عالی بحران کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی و کشف رفتار سازمانی آموزش عالی در شرایط بحران با تاثیرپذیری از واقعیت مجازی انجام گرفته است. در این پژوهش از روش کیفی و مطالعه موردی استفاده شد. مشارکت کنندگان حاضر در پژوهش 12 نفر از ارکان آموزش عالی بودند. با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش معیار انتخاب شدند. روش گردآوری داده های پژوهش، مصاحبه های ساختارمند بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از فن تحلیل استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش حاضر، در 6 دسته چون؛ اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان، دانشگاه ها، مخترعین و صاحبان ایده و کسب و کار در حوزه وزارت علوم، بخشی از ساختار آموزش عالی، تقسیم بندی و استخراج شد. همچنین نتایج مطالعه کنونی، شناخت و درک اثربخش تر، از رفتار سازمانی آموزش عالی در برهه بحران کرونا بر پایه واقعیت مجازی را هموار کرد. تحلیل دقیق آن، مسیر بهره وری بیشتر رفتار سازمانی آموزش عالی را، در تعاملات خود با محیط، بهینه تر می کند.
۲.

تأثیر ویژگی های شغل بر بیگانگی از کار و تمایل به ترک خدمت از طریق متغیرهای واسط رفتار شهروند سازمانی و اشتیاق کارکنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بیگانگی از کار تمایل به ترک خدمت رفتار شهروند سازمانی اشتیاق کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱
زمینه و هدف : هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های شغل بر بیگانگی از کار و تمایل به ترک خدمت از طریق متغیرهای واسط رفتار شهروند سازمانی و اشتیاق کارکنان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری بود. روش شناسی: روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری را تشکیل می دادندکه تعداد آنها براساس آمار معاونت اداری ومنابع انسانی 242بودکه با روش نمونه گیری تصادفی ساده با حجم تعداد 149 نمونه استخراج گردید. ابزار گرد آوری این تحقیق پرسشنامه های استاندارد ویژگی های شغل، هاکمن و اولدهام (1975)، بیگانگی از کار، صداقتی (1388)، تمایل به ترک خدمت، وی (2007) رفتار شهروند سازمانی، پودساکف و همکاران (1990) و اشتیاق کارکنان سکس و روتمن (2006 )وکانگ (2010) بودند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS21وWarp PLS استفاده شد. یافته ها: ویژگی های شغل دارای ضریب تأثیر معنادار 36/0 بر رفتار شهروندسازمانی و رفتار شهروند سازمانی بر بیگانگی از کار با ضریب تأثیر 48/0- و ضریب تأثیر 39/0- بر ترک خدمت معنادار و نیز ویژگی های شغل بر اشتیاق کارکنان با ضریب تأثیر معنادار 30/0، و اشتیاق کارکنان بر بیگانگی با ضریب تأثیر 07/0- و بر ترک خدمت نیز با ضریب تأثیر 07/0- معنادار می باشد. نتیجه گیری: ویژگی های شغلی از طریق رفتار شهروندی و اشتیاق کارکنان بر بیگانگی کاری و تمایل به ترک خدمت در کارکنان سازمان صنعت و معدن تأثیر دارد.
۳.

حفظ امنیت فرهنگی در ایران با ارائه الگوی پدافند غیرعامل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: امنیت فرهنگی پدافند غیرعامل روش داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۸
فرهنگ ایرانی در عصر متلاطم و ناپایدار هجوم فرهنگ ها، تکنولوژی ها و ابزارهای نوین ارتباطی وارده، نیازمند حراست و حفاظت می باشد. ارائه الگوی پدافند غیرعامل جهت حفظ امنیت فرهنگی در شرایطی که فرهنگ های مختلف بر فرهنگ ایرانی- اسلامی هجوم آورده اند بسیار لازم و ضروری است. این تحقیق با هدف بسط نظری مفاهیم امنیت فرهنگی در کشور و شناسایی الگوی تقویت پدافند غیرعامل جهت حفظ امنیت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ از نوع داده ﺑﻨﯿﺎد (ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮری) اﺳﺖ و دادهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪی آماری ﭘﮋوﻫش از ﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮﮔﺎن فرهنگی متشکل از صاحبنظران، اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ فرهنگی کشور بودند ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و پس از اﻧﺠﺎم 15مصاحبه ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪی ﻋﻤﯿﻖ، ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ها ﺑﻪ اﺷ ﺒﺎع ﻧﻈﺮی رﺳﯿﺪ. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﮐﺪﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ 680 ﮐﺪ ﻣﻔﻬﻮم، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪی اﻧﺘﺰاﻋﯽﺗﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪﺑﻨﺪی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل اﺷﺘﺮاوس و ﮐﻮربین در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺪل ﭘﺎراداﯾﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و پیشنهادات براساس شش محور ارائه گردید.
۴.

عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر سیالیت روابط (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی یزد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سیالیت پست مدرن جهانی شدن مصرف گرایی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
بسیاری از اندیشمندان دگرگونی ها دوران جدید را با عنوان پست مدرن معرفی می کنند در این دوران همه قطعیت ها و تعهدهای دوران سنت و مدرنیته به چالش کشیده می شود و عدم قطعیت و سیالیت، جایگزین ملاک های قبلی می شوند. انسان ها در روابط خود نوعی شکنندگی را تجربه می کنند که در این نوع شکنندگی هیچ تعهدی برای روابط خود با دیگران قائل نیست لذا نوعی سیالیت در روابط به وجود آمده است. این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دنبال بررسی تجربی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر سیالیت روابط در بین بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد در سال 98 بوده تعداد 461 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین سیالیت روابط در بین دانشجویان کمتر از میانگین مورد انتظار بود. همچنین بین مصرف گرایی، جهان گرایی فرهنگی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و دینداری با سیالیت روابط رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین میانگین سیالیت روابط افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل بود. بیش از 18 درصد واریانس متغیر سیالیت روابط توسط متغیرهای مصرف گرایی و جهانی شدن فرهنگی تبیین شد.
۵.

بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و توسعه کسب و کار های خرد در آموزش و پرورش شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی توسعه کسب و کار های خرد آموزش و پرورش شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
این تحقیق در راستای بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و توسعه کسب و کار های خرد در آموزش و پرورش شهر تهران شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه مدیران ارشدآموزش و پرورش شهر تهران می باشند که تعداد آنها حدودا 400 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان ( تعداد 120 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در چهار بعد و 32 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون آزمون کا اسکوئر (کای دو) استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، بین فرهنگ سازمانی و توسعه کسب و کار های خرد در آموزش و پرورش شهر تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۶.

ناکارآمدی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر و روان گردان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اعدام بزهکاری مواد مخدر مجازات های جایگزین روان شناسی مجرم و خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۷۲
در خصوص اعمال مجازات اعدام در غیر از موارد منصوص شرعی به لحاظ آثار منفی فراوان بر جامعه و خانواده معدومین به دلایلی منطقی و عقلی و عملی باید حذف شود. ارائه برنامه اصلاح و درمان مناسب برای بزهکار که در عین حال شأن و کرامت انسانی وی را رعایت کرده و برای قرار گرفتن در مسیر درست، کمک و مساعدت لازم را برای وی به همراه داشته باشد و همچنین حمایت اجتماعی از طریق ساختن دوباره وی، یک وظیفه حقیقی برای جامعه محسوب می شود؛ بنابراین مفیدترین و مؤثرترین مجازاتی که با چنین ملاحظاتی برای مجرمان پیشنهاد می شود این است که زندان توأم با کار جایگزین اعدام شود که در نهایت این پیشنهاد می تواند از بی خانمانی خانواده بزهکار هم پیشگیری نماید و نگهداری بزهکار می تواند به کار توأم با زندان تبدیل شود و اصلاح مجازات محرومیت از آزادی به «اصطلاح همراه با محدودیت» تبدیل شود و از هر گونه توهین و تحقیر متهم و از ایجاد هر گونه محرومیت کامل از ملاقات حضوری وی با نزدیکان خود و مبادله عواطف بین آنان و نیز از هر گونه بیگاری که بدون هدف اصلاحی و فاقد جنبه کسب مهارت است خودداری و بدین وسیله از نابسامانی های روانی خانواده محکومین پیشگیری شود.
۷.

بررسی تاثیر باورهای فرهنگی بر سلامت اداری پرسنل وزارت نیرو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ باورهای فرهنگی سلامت اداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
این تحقیق در راستای بررسی تاثیر باورهای فرهنگی بر سلامت اداری پرسنل وزارت نیرو انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه پرسنل وزارت نیرو در شهر تهران می باشند که تعداد آنها حدودا 550 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان (تعداد 131 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در هفت بعد و 32 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، باورهای فرهنگی بر سلامت اداری پرسنل وزارت نیرو در کلان شهر تهران اثر مثبت و معنی داری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰